2 септември 2009 г.

Изкуствените невронни мрежи като иновативен инструмент в бизнеса

Да се прави маркетинг в наши дни е изключително трудно.” Тези думи са произнесени не от кого да е, а от човека, чието име днес е синоним на маркетинг – Филип Котлър („Управление на маркетинга”). Потребителите стават все по-взискателни, а конкуренцията - все по-силна. Всичко това води до нуждата не само от иновативни решения и подходи, но и от изключително прецизно планиране на действията на самите мениджъри. За да се отговори на новите потребности се развиват и изследователските инструменти, които предоставят на маркетинговите мениджъри необходимите данни за вземане на прецизни стратегически решения. Така изследователите се обръщат за помощ към развитието и прилагането на предиктивни модели. Един такъв модел, който започва да се прилага успешно е този на изкуствените невронни мрежи.

Невронната мрежа е модел за обработка на информация, вдъхновен от изучаването на биелектричните мрежи в мозъка на човека и животните, образувани от неврони и техните синапси.” Това е определението, което всеки може да открие в популярния интернет сайт „Уикипедия”. Вдъхновени от работата на мозъка, учените разработват математически аналог на биологичната невронна мрежа, който представлява множество от взаимносвързани прости изчислителни елементи ( неврони). Всеки неврон приема сигнали от другите (под формата на числа), сумира ги, като сумата минава през активационна функция, и така определя своята активация, която се предава по изходящите връзки към другите неврони. Всяка връзка има тегло, което умножавайки се със сигнала, определя неговата значимост. Теглата на връзките са аналогични на силата на синаптичните импулси, предавани между биологичните неврони. Отрицателна стойност на теглото съответства на подтискащ импулс, а положителна - на възбуждащ.

Схема на изкуствена невронна мрежа

Източник: Уикипедия

Най-характерната особеност на изкуствените невронни мрежи е, че преди да се приложи моделът той подлежи на обучение. За целта се използват данни от предходни изследвани периоди, които се разделят на 3 извадки. Първата е извадка за обучение или така нареченото тренировъчно множество. Втората е валидираща извадка, която служи за проверка на генерализационните способности на обучените невронни мрежи, за избор на конкретна архитектура сред множеството алтернативни, за избор на момент за приключване на обучението и за избягване на така нареченото „свръхобучение”. Третата извадка обхваща най-актуалните наблюдения на зависимата и независимите променливи и служи за оценка и сравнение на модела.

Възможността за съчетаване на влиянието на няколко независими фактора (представени като входни неврони) и възможността за обучение на модела, го превръщат в прецизен прогностичен инструмент, а широкият обхват на възможностите му го прави приложим при разрешаване на редица мениджърски проблеми.

В своята монография „Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи”, гл. ас. д-р Маруся Иванова от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в гр.Свищов тества силата и възможностите на изкуствените невронни мрежи при решаването на конкретен мениджърски проблем, а именно прогнозиране на пазарен дял в 3 различни продуктови категории от сектора на бързооборотните стоки – растително олио, бисквити и шоколадови бонбони.

При анализа на продуктовата категория растително олио, се използват данни от панелни изследвания на GfK България сред 2000 домакинства, които включват за 60 различни марки. Използваните данни са с честота от 1 месец и обхващат периода от януари 2001 г. до декември 2003 г.

Анализът на другите две категории: бонбони и бисквити, е извършен на база на търговски панел на AC Nielsen България с двумесечна честота, обхващащ периода от първото двумесечие на 2001 г. до шестото на 2005 г. За пазара на бисквити са включени 80 марки, а на този за бонбони 200.

Проведената разработка потвърждава прогностичната сила на изкуствените невронни мрежи и ги извежда като по-прецизен модел в сравнение с други подобни предиктивни модели за моделиране на пазарния дял. Разработката достига до няколко ключови извода:
  • Невронните мрежи могат да бъдат използвани за дескриптивни цели чрез индиректно извеждане на приблизителни оценки за еластичности на пазарния дял;
  • Невронните мрежи не страдат от ограниченията на малките извадки и произтичащата от това невъзможност за моделиране на сезонните фактори;
  • Ендогенните модели на невронните мрежи са по-ефективни от конвенционалните им аналози тъй като се характеризират с по-добри предиктивни способности дори и при по-малък обем от данни;
  • За конструирането и използването на модели на ендогенни невронни мрежи са необходими по-малко статистически познания, което ги прави по-лесни за използване, отколкото конвенционалните модели за анализ на динамични редове.
Въпреки редицата научни разработки като тази, предиктивните способности на модела на изкуствените невронни мрежи все още не са признати официално и подлежат на редица тестове. До пълното доказване на неговата точността и сферите на приложение най-вероятно ще минат години, но за момента той се представя на много високо ниво и е добър пример за иновативен инструмент за решаване на редица мениджърски проблеми.

Още по темата:
Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране на продажбите

19 август 2009 г.

Силен ръст през последното тримесечие на чуждестранните инвестиционни фондове в страната

Въпреки, че неукрепналият още български капиталов пазар стана жертва на световната финансова криза, той продължава структурно да се развива.

Графика 1 Управлявани средства и брой на местните инвестиционни фондове

Източник: БНБ

От графика 1 ясно личи, че независимо намалението на управляваните от фондовете активи броят им продължава да нараства. Сама по себе си наблюдаваната тенденция показва потенциал за развитие пред този сектор. Също така това е и своебразен израз на доверие към стабилността на българската икономика в условията на криза.

Не така обаче стоят нещата при чуждестранните инвестиционни фондове опериращи в страната. При тях се наблюдава ясна корелация между обема на управляваните активи и борят на фондовете (Графика 2). Само за последното тримесечие броят им е нараснал с 30 до 125. Според статистиката на БНБ, до този момент не имало толкова много чуждестранни фондове опериращи в страната. Това ясно показва и положителното отношение към България от страна на чуждестранните инвеститори, както и завръщането на апетита за риск.

Графика 2 Управлявани средства и брой на чуждестранните инвестиционни фондове

Източник: БНБ

Въпреки това обемът на управляваните от тях средства остава на ниско ниво – 176,6 млн. лева, а ръстът им за последното тримесечие е 6,8%. По-голямата част от него бе реализиран при повишението на акциите в края на април и началото на май. Взимайки това в предвид, можем да отбележим, че чуждите инвестиционни фондове са възприели стратегии за плавно и премерено влизане на пазара, което основно се движи от новините за глобалната икономика.

Рязкото увеличаване, през последните 3 месеца, на броят на чуждестранните фондове в страната, съчетано с ниското нарастване на активите им, може да стои и зад неочаквания ръст на БФБ в началото на този месец. В полза на тази теза може да се добави и нарасналият брой на местните фондове инвестиращи в акции. Въпреки, че от рязката обезценка на акциите, активите на тези фондове спаднаха с най-голям процент, те се очаква да бъдат в полезрението на инвеститорите поради големия брой подценени компании на борсата, сигналите за излизане на Германия от рецесията (, която е основен търговски партньор на страните от региона) и възстановяването на най-голямата икономика в света - американската.

Графика 3 Разпределение на местните инвестиционни фондове по видове

Източник: БНБ

7 август 2009 г.

Ръстът на безработицата доведе до ръст при депозитите

Общият обем на депозитите отново нараства след второто тримесечие - 34 609 млн. лева. Този на нефинансовите предприятия обаче продължа да намалява, което се дължи на влошените икономически условия в следствие на кризата и затегнатото кредитиране от страна на банките. Това определя на депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинствата (НТООД) основна тежест в общия обем.

Графика 1 Разпределение на обема на депозитите на нефинансовите предприятия, домакинствата и НТООД по тримесечия (в хил. лева)

Източник: БНБ

Обяснение за ръста на депозитите на домакинствата и НТООД може да се търси в пряката корелация между нивото на спестяванията и това на безработицата. С влизането си в страната икономическата криза обърна НТООД на безработицата. От края на миналата година (след третото тримесечие) нивото й започна да нараства с бързи темпове. Изпитвайки несигурност за работата си (и доходите) хората проявяват по-висока склонност към спестяване. Успоредно с това нарастват и депозитите на домакинствата и НТООД. Причината обема на депозитите да започне да расте преди този на безработните, лесно може да се обясни с нуждата на банките от така наречените „свежи пари”, която доведе до рекордни лихвени проценти и ударно привличане на капитал от населението.

Графика 2 Равнище не безработицата в страната и обем на депозитите на домакинствата и НТООД

Източник: БНБ и Агенция по заетостта

Прогнозите за нивото на безработицата са, до края на годината тя да достигне 10 %. Силен тласък в тази посока ще се имаме есента, когато по-принцип се наблюдава сезонно увеличаване. От тук може да се прогнозира, че нивото на депозитите ще отбележи по-силен ръст през третото тримесечие, в сравнение с предходните две. Според изследване на Агенцията за икономически анализи и прогнози, проведено сред търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества, в периода 15 – 26 юни тази година, над половината от запитаните очакват лихвените проценти по депозитите да запазят високите си нива (без промяна).

Все пак изтеглянето на свободните пари на гражданите, не може да бъде перманентно във времето просто, защото парите като ресурс притежават най-основната му характеристика – не са неизчерпаеми. Казано с други думи, ще се стигне до пределна точка. Имайки предвид ранното ориентиране на банките към привличане на депозити, можем да прогнозираме, че обемът на депозитите на домакинствата и НТООД ще достигне своя максимум до две тримесечия преди пика на безработицата.

5 август 2009 г.

Земетресение от смях

„Земетресение беше усетено в Североизточна България около 10.55 днес. Магнитудът е 4.7, а епицентърът е в Черно море, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът на труса е бил на 63 км източно от Варна и на 2 км дълбочина. Точният час, в който той е регистриран, е 10.49, сочат данни на центъра.”
Източник: в. Дневник

За да онагледи тази информация Европейският средиземноморски сеизмологичен център (, който се намира във Франция) използва следната карта.

Източник: emsc-csem

Погледнете обаче по-внимателно в нея. Очевадно е, че до работещите в този център вече 20 години не е достигнала информацията, че след 1990 година град Толбухин се преименува на град Добрич. Има обаче и нещо още по – интересно. Забележете, че според техните данни в град Варна часът е 10:49, а в градовете Каварна и Шабла е 09:49 ч. С други думи, явно тези градове се намират в различни часови зони.

Колкото и да се възмущаваме на тези неточности възникват въпросите, какво точно знаят чужденците (и по точно французите) за България и трябвали всеки път нещо да се случи, за да разберем, че май никой не следи за това каква представа се е изградила навън за страната ни.

4 август 2009 г.

Евтиното винаги излиза по-скъпо

“… През последните години родната икономика вървеше стремително нагоре, а БВП отбелязваше всяка година нови ръстове. Ако трябва да бъдем изцяло точни, преди кризата да стъпи в България, имаше опасност от прегряване на икономиката. Чуждестранните инвестиции се изсипваха, а банките генерираха огромни финансови потоци от своите чуждестранни майки към България. Всичко това обуславяше ръста на пазарите в страната.

В подобна ситуация, най-лесното е да си мениджър на фирма. Не зависимо от това какво правиш печалбите растат. Бе идеалното време за излюпване на нови и нови мениджъри, а и бизнесът се разрастваше толкова бързо, че му трябваха каквито и да е хора. …”

Изреченията по-горе са от статия, която бях написал преди няколко месеца – Кризата показа колко струват родните мениджъри. За жалост критиката в нея бе потвърдена и със статистическите данни за 2008 от Евростат. България е една от страните, в които се работи най-много. Средно всеки служител е изработил по 1832 часа през предходната година. В същото време производителността у нас е на най-ниско ниво в ЕС (40% от средното ниво за съюза).

Защо се получава така?

Факторите, за да се получи този ефект на разпиляване на трудовия ресурс са основно 3:
1) Ниска квалификация. За никого не е тайна, че нивото на висшето образование и профилираните гимназии пада през последните години и липсва тясна насоченост;
2) Използване на остарели технологии. Това в не малка степен зависи не само от финансовото състояние на бизнеса, но и от желанието на самите мениджъри за развитие, за допълнителни знания и умения, които да могат да бъдат интегрирани в работния процес. В интернет могат да бъдат открити редица безплатни софтуери, които да организират и оптимизират работата на един бизнес;
3) Може би най-основният фактор е мениджмънтът. Този, който организира работния процес и води бизнеса. Този, който може да насочва трудовата сила в правилната посока и да не я разпилява, за да извлече от нея максималната печалба.

Всичко това зависи основно и само от ... инвестиции. Инвестиции в целенасочено образование. Инвестиции в персонала за подобряването на неговите квалификационни умения. Инвестиции за „закупуването” на добър мениджър, който може да ръководи. Не е тайна, че не малка част от фирмите в страната гледат на това като на ненужна и „екзотична” инвестиция. Предпочитат с парите, които трябва да дадат за такъв мениджър да наемат нови 2-ма или 3-ма работници и да повишат някой от по-старите си служители. Но дали той има необходимите умения и качества или просто е работил най-дълго за фирмата? Все пак реалната статистика отново потвърди икономическата логика, че евтиното винаги излиза по-скъпо.

31 юли 2009 г.

Криза или упадък в българския туризъм?

„Има спад в цял свят, не може да бъдем изолирани от световната икономика, то се отразява и на нас.” Това заяви Благой Рагин, председател на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите, в интервю за предаването на "Нова телевизия" "Здравей, България!"

Всъщност не е точно така. В Турция примерно планират ръст от 5% на туризма тази година. Кризата води до свиване на потреблението, но не и до прекратяването му. С правилната рекламна стратегия, подобряване на обслужването и условията за почивка (все неща, за които не се изискват особено големи инвестиции, а основно желание), могат да се привлекат туристите, които до момента избираха по-екзотични и скъпи дестинации, а сега не могат да си ги позволят.

България има шансът да се превърне в златната алтернатива. А няма по-добра реклама за страната от един доволен турист. Разликата между България и Турция обаче е, че там наистина знаят какво е туризъм и как да правят бизнес от него, докато у нас се възприемаме като даденост и не се полагат каквито и да било усилия, за да се развива.

През първия месец на активния летен сезон - юни, пътуванията на българи към Гърция и Турция се увеличиха на фона на общия спад. Това бе отчетено от Националния статистически институт (НСИ).

През юни спрямо година по-рано към Гърция е имало 184 хил. посещения от българи, което е ръст от 5.7%. В Турция пък те са били над 112 хил., което е с 6.2 на сто повече спрямо 2008 г.

28 юли 2009 г.

Протокол на Комисията, назначена със заповед на ректора за вътрешна проверка по случая с гл.ас. Петкан Илиев

Ако си направите труда да прочетете целя протокол ще стигнете до заключението на самата комисия, цитирам:

От така извършената цялостна проверка на трудовата дейност на гл.ас. Петкан Илиев и на студентския статус на посочените от МВР 10 студенти на УНСС, Комисията не констатира факти или допуснати нарушения на законовата и вътрешноуниверситетската нормативна уредба, говорещи за осъществявана корупционна дейност. Но в същото време комисията счита, че тази проверка не е достатъчна, за да се установи дали има и други участници в схемата.

Като се има пред вид, че Комисията не разполага с механизми, права и възможности за друг вид проверки, тя не е в състояние да даде отговор на основния въпрос:

• Сам ли е действал гл.ас. Петкан Илиев или има организирана схема с други участници в УНСС за реализация на корупционната схема, за която съобщиха представители на МВР?

Комисията счита, че отговор на този въпрос могат да дадат единствено предприетите действия от страна на МВР и прокуратурата, на които ще бъде оказано пълно съдействие от университетските власти за установяване на истината.

Всъщност какво излиза, според комисията на УНСС няма данни за корупционна дейност, а веднага след това се казва дефакто, че Петка Илиев е реализирал корупционна схема (като пише, че нейната работа не е достатъчна, за да бъдат разкрити други участници). С други думи, хем не открива доказателства, хем го признава за виновен. Това не оставя ли у Вас лек привкус на предварително разпоредена оценка на комисията, която тя просто трябва да донагласи?

Ако трябва да сме точни, ректорът Борислав Борисов призна преподавателя си за виновен още преди да назначи самата комисия. Странно какво ли кара ректорът да бърза толкова да принесе „жертвено агне” и да приключи случая?

Пълен текст на протокола от работата на комисията

27 юли 2009 г.

Петкан Илиев, осъден без присъда

Нашумелият случай от миналата седмица на разкрита организирана група за купуване на изпити в УНСС, започва да става все по странен. Случаят е скандален сам по себе си заради това, че основния обвинен е икономическият експерт Петкан Илиев, който също така има и редица публикации срещу корупцията и скритата икономика.

Всъщност какво знаем за случая? Отговорът е прост – почти нищо. Всичко, което се изписа и каза през последните дни бе плод единствено на догадки и предположения. Бързата реакция на ректора на УНСС – Борислав Борисов, е наистина похвална. Но все пак и леко странна.

Без дори да е ясно виновен ли е Илиев или не и в какво точно е обвинен, Борисов вече произнесе присъда и няколко кратно заяви, че дори и законът да оправдае Илиев, той ще го помоли да напусне. С други думи ректорът на УНСС не вярва явно на правотата на българското законодателство.

Нека да разгледаме поведението на Борислав Борисов. Първо, той заяви, че Петкан Илиев е действал сам. Официалния пресрилийс на МВР гласи ... „разкриха и неутрализираха престъпна група, занимаваща се с купуване на изпити, семестриални заверки срещу заплащане и явяване на кандидат-студентски изпити в УНСС от лица-дубльори на кандидат-студентите”. С други думи явно става въпрос за група, а каква е тогава тази група от един човек? Отделно, как сам един преподавател ще може да „продава оценки” за изпити при други преподаватели? След като МВР обявиха, че са разследвали случая повече от година, явно няма как това да е ставало на база на лични услуги (както твърди Борисов). Все пак съгласете се, една услуга, втора услуга, трета услуга, ама в един момент вече става неудобно с тези услуги.

Всъщност, ако Борисов е прав, че Илиев е действал сам, това означава, че 1300 служители на УНСС могат да бъдат потенциални организатори на корупционни практики. С други думи, университетът явно е създал добри условия, всеки недоволен от заплатата си служител, да припечелва по нещо и отстрани.

Днес в интервю пред БТВ Борисов заяви, че е имало слухове за корумпирани преподаватели, на които той не обръщал внимание, защото ги определял като част от „студентския фолклор”. Да поясним, че тези слухове идват от анкетите, които се попълват от самите студенти, за оценка на работата на преподавателите, специалностите и университета. Е, явно за г-н Борисов мнението на няколко хиляди студенти е важно единствено и само ако то е положително. В анкетата, която попълват студентите има следните въпроси „Знаете ли за случаи на корупция? и За кои преподаватели знаете?”.

След като явно (за самия ректор) това не е добър начин за борба с корупцията, кой тогава е добрият такъв? Всъщност, по какъв начин се бори един университет с корупционните практики? Информирани ли са студентите как трябва да постъпят, ако техен преподавател им поиска пари или услуга, за да си вземат изпит? По какъв начин студент може да подаде сигнал за наличие на такива практики?

Още нещо странно-интересно. Ставаше въпрос, че другият задържан по случая е, така да се каже, рекрутирал кандидат-студенти от Благоевград. Днес Борисов заяви, че е бил представен (в следствие вътрешната проверка в УНСС разпоредена от ректора) на МВР списък от заподозрени студенти, които (я каква изненада) „едно 90% са от Благоевград”. Много интересно съвпадение.

Още интересни факти

Преди време предаването Господари на ефира излъчи уличаващ материал как студент, член на студентски съвет, взима подкуп, за да настани по нелегален начин хора в студентските общежития (а те дори и не бяха студенти). След като цялата страна видя записа, г-н Борисов заяви пред камерите на предаването, че ще се запознае със случая и ако има подобно нещо съответния студент ще бъде отстранен. Няколко дни по-късно Борисов заяви (забележете) по телефона, че тези доказателства не показват нищо и съответния студент се размина без дори така нареченото мъмрене. Днес обаче няма как да направим аналогия с този случай, защото г-н Борисов е приел, че неговия преподавател е виновен и то, без да е доказано все още каквото и да било.

Всъщност от всичко казано до тук, не започва ли да Ви се струва, че май за г-н Борисов проблемът е приключен още преди реално да има изложени истински факти? Това бързане не Ви ли навежда на мисълта, че май някой го е страх да не се повдигне публично покривалото, защото картинката под него може и да е много - грозна?

Малцина сигурно си спомнят доста циничните думи написани лично от г-н Борислав Борисов в статия от вестник „24 часа” през 2005 година, която бе в отговор на публикувано изследване на Коалиция 2000 и Витоша Рисърч за корупцията във висшето образование. Така, че тук изниква дилемата, дали това прибързано поведение на ректора изразява нетърпимост към корупцията или нетърпимост към тези, които говорят открито за нея?

Органите на Министерството на вътрешните работи не веднъж са правили ШУМНИ и безрезултатни акции. Само да припомним случая от преди няколко месеца, когато ДАНС нахлу ШУМНО в дома на кмета на село Рибново – Ахмед Башев. Натовари го ШУМНО по „бели гащи” в колата и го доведе в София. Тук отново ШУМНО проведе разпити и го пусна. До ден днешен на г-н Башев не е повдигано обвинение в каквото и да било. Целия този ШУМ се оказа едно излишно фиаско. Ако и този път МВР каже простичко по български: „Оппа, объркахме се” тогава какво следва?

Имаше един израз: лошият журналист борави с въображението си, а добрият фактите. Същото важи и за ректорите на университети. След всичко написано до тук, не се ли прокрадва нотка на съмнение у Вас? Заключенията в анализа са също толкова правилни, колкото и тези на г-н Борисов. Защо ли? Просто, защото са догадки. Докато съответните органи не покажат реално факти, които да доказват вината на Петкан Илиев, всичко казано по случая ще бъде спекулация. Ако г-н Илиев е виновен то той трябва да си понесе наказанието, но ако не е, по какъв начин ректорът Борисов ще възстанови репутацията му? Все пак не беше ли по-логично той да защити (или най-малкото да изчака изясняването на случая) преподавателя, на когото му разписва заплатата всеки месец. Дали е морално, един ректор на уважаван университет, да взима решения касаещи съдбата на неговите преподаватели, на базата на догадки и спекулации, оставям сами да прецените.

21 юли 2009 г.

Кандидат-студентите - златна мина за учителите

Кандидат-студентските мъки са в разгара си. Всяка година хиляди зрелостници се явяват на заветните изпити в университетите. Проблемите на родното образование обаче не са един или два.

Публична тайна е огромната пропаст между знанията, с които учениците излизат от средните училища и тези, които са необходими, за да влязат във висшите. Най-честият и популярен начин, за да се запълни тази пропаст (, на която явно самото министерството не обръща внимание) е чрез частни уроци. Цената им обаче варира между 1000 лева, 2000 лева, 3000 лева (в някой случаи и много-повече) в зависимост от това, с какъв предмет се подготвя да кандидатства съответния ученик. По-голямата част от специалностите в университетите изискват полагането не само на един, а и на втори изпит по друг предмет. Така родителите трябва да отделят за подготовката на детето си около 3000-4000 лева. Парадоксалното е, че с разпространението на корупцията във висшите учебни заведения, за тази сума биха приели кандидат-студент и по втория начин. Всъщност оказва се, че той май е за предпочитане. Така или иначе тези пари трябва да бъдат дадени, така ефектът ще бъде сигурен и ще се спестят екскурзиите из страната. Определението на тази система е – „благоприятна среда за развиване на корупция”.

Другият недостатък е, че учениците отиват най-често на частни уроци при самите учители, които им преподават. (Не е необходимо да бъдат провеждани емпирични изследвания, за да се установи това. Всеки, който иска да го провери, просто може да застане пред някой университет по време на кандидат-студентски изпит и да разпита самите родители.) Това от своя страна създава конфликт на интереси. Самият учител вече няма интерес в час да преподава всички знания на учениците. Финансово по–изгодно децата да си платят допълнително на ръка, за да си свърши работата, за която му плаща държавата.

А най-интересното е, че тези доходи на учителите не се декларират и на тях не се плаща данък. Всеки кандидат-студент може да Ви каже, че един учител често подготвя между 5 и 10 ученика. Сметките ги оставям на Вас.

Тук идва и другият въпрос, морално ли е самите университети да провеждат кандидат -студентски курсове? А колко от учениците на тези курсове са били приети с високи оценки? Все пак от бизнес гледна точка, не е говори добре, ако някой преминал курса не получи висока оценка, нали.

20 юли 2009 г.

Бюджет 2009 изчислен до 5 юли

Още в първите месеци на годината, когато икономическата криза вече беше влязла в страната и се настаняваше удобно, поведението на кабинета Станишев бе меко казано странно. Все пак то бе странно и през последните 4 години, когато за спрените Еврофондове премиерът се похвали, че е постигнал успех и повече от половин година отричаше кризата. На фона на нарастваща безработица, правителството харчеше с големи шепи натрупания излишък от 2008 година. Всъщност ако си спомняте добре през последното тримесечие на 2008 г. и първото на 2009 г. всички дупки в бюджетите се запълваха с думите: Парите ще дойдат от излишъка. Внезапно този излишък просто се изпари.

Бюджет 2009 бе изготвен така, че страната да отбележи икономически ръст с 4%, кабинетът Станишев не спираше да обяснява, че всичко е много точно изчислено и всяка дума срещу бюджета е инсинуация целяща да дискредитира страната. Само след първите 4 месеца, рейтинговата агенция Фич прогнозира свиване на БВП на България през 2009 г. с 7%. Няколко месеца по късно МВФ също се присъедини към тази мрачна прогноза.

Те знаят, че си отиват – едва ли има по–точна фраза, която можеше да опише огромния бюджетен дефицит, който упорито трупаше БСП. С бюджетни средства се финансираха инфраструктурни проекти, чието изискване беше да бъдат завършени преди изборите, раздаваха се сгради, лицензи и какво ли още не. Днес резултатът вече е ясен - само за юни дефицитът в бюджета е 381 млн. лв., а за първата половина на годината държавата е на плюс от едва 173 млн. лв. - сума, в пъти по-малка от ДДС-то, което чака за връщане. И всичко това на фона на предупрежденията, че финансовата стабилност на България в икономическата криза минава през поддържане поне на балансиран бюджет.

На фона на тези данни защо БСП отхвърляха договаряне на кредитна линия с МВФ? Просто е. За да получи дадена страна пари от фонда, тя трябва да изпълнява неговите изисквания, а в случая те са за намаляване на бюджетните разходи. В България преди избори? Абсурд. Сега прогнозата на институцията, която бе обявена само преди дни (за свиване на БВП на България със 7%) звучи не само реално, но и занижено.

Днес вече едва ли има човек, който да не направи простото заключение, че явно Бюджет 2009 е бил изчислен не до 31 декември, а до 5 юли. Всъщност ако трябва да сме честни, страшното те първа предстои.

14 юли 2009 г.

Прогноза за скритата икономика в страната: 2010 г. = 2002 г.

В условията на глобална рецесия и традиционно високи корупционни нива в българската икономика, съществуващата реална опасност много голяма част от направените през последните години инвестиции за превенцията й да се окажат непродуктивни и да доведат до по-бързо и по-дълбоко свиване на икономическия растеж и до мултиплициране на ефектите от икономическата криза в България, започва да става факт.

Индексът на скритата икономика бележи умерен спад през 2008 г. В сравнение с първото изчисляване на индекса през 2002 г. той е с 40 % по-нисък. Спадът се дължи на намаляването на скритата икономика във всички наблюдавани нейни проявления – укриването на труд, обороти и данъци. Това сочат данните на Центъра за изследване на демокрацията.

За жалост финансовата криза пресече изсветляването на икономиката още в самото начало. Приемането на плоския 10%-тов данък даде добър старт фирмите да започнат да излизат на светло. Нуждата от финанси и затегнатото кредитиране ще принудят в края на тази и през следващата година, бизнеса отново да излезе извън счетоводните закони. През 2010 година не само фирми, които са били в сивия сектор преди отново ще се върнат към познатите им практики, но и такива, които никога не са практикували укриване на данъци, обороти и труд, ще започнат да го правят. През следващата година нивата на скритата икономика ще се върнат към тези от 2002 г.

Дали в тази прогноза има логика може всеки сам да се увери като помисли дали ако има собствен бизнес би го оставил да фалира или ще се опита да се задържи над повърхността с всички позволени и не позволени средства.

Първите проявления започнаха днес, след като Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкцията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за картел между 14 застрахователни компании, съобщиха от КЗК. За подобно споразомение се разследват и банките.

Анализът изразява личното мнение на автора, като то не е обвързано с това на Центъра за изследване на демокрацията
.

10 юли 2009 г.

... И следващото изтеглено число от МВФ е (-7%)

Един от ключовете на успеха в бизнеса е правилната прогноза за това какво се очаква да се случи в дългосрочен и краткосрочен план. От гледна точка на икономиката на една страна, както и в глобален мащаб, прогнозите са от още по-жизнено важно значение, тъй като върху тях се градят политики и се приемат закони.

Вчера Международният валутен фонд изказа поредната си негативна прогноза за развитието на българската икономика. Според него в края на годината икономиката ни ще се свие със 7%. Сама по себе си тази прогноза дава повод не за безпокойство, а за истинска паника. Всъщност само преди 3 месеца МВФ прогнозира, че спадът ще е 3,5%, а месец след това коригира прогнозата си на (-2%). Всичко това хвърля сянка на съмнение относно качеството и прецизността на прогнозите изказвани от институцията.

ВСЕ ПАК КОЛКО ТОЧНА Е ЕДНА ПРОГНОЗА, КОЯТО СЕ ИЗМЕНЯ ДРАСТИЧНО ПРЕЗ НЯКОЛКО СЕДМИЦИ?

Едва ли специалистите от МВФ обаче осъзнават, че в тази тежка за глобалната икономика ситуация, не е много удачно да играят ролята на „лъжливото овчарче”. Естествено, ако през годината прогнозираш пет или десет различни числа, на базата на теорията на вероятностите, шансът едно от тях да е правилното е се увеличава.

Все пак да не забравяме и, че само преди 2 месеца МВФ допусна груби грешки в изказвани от тях прогнози за редица държави в Източна Европа. За България, съотношението между валутен резерв и обема задължения, които трябва да се покрият тази година, бе коригирано от 188% на 132%. Дали отново МВФ не е допуснало грешка в изчисленията си?

4 юли 2009 г.

Какво забравихме да попитаме политиците

Преди изборите утре, станахме свидетели на всички познати и не познати средства, които може и не може да използва политическият маркетинг: черен ПР, политически франчайз, неясно финансиране, „купуване на гласове” (във всичките му възможни форми), манипулиране на изборното законодателство и така нататък, та чак до директно сплашване на избирателите. В цялата тази манипулационна вихрушка някак си на никой не му остана време да зададе най-простия въпрос на света – „Защо?”

Защо толкова много политически сили ще се борят със зъби и нокти за властта утре?

Наистина смисъла на всяка партия е да стигне до властта, но ако има най-подходящо време тя да бъде в опозиция, то това са следващите 4 години. Новите управляващи имат реалните шансове да натрупат повече негативи, от която и да било друга политическа сила стояла на чело на страната. И това няма да зависи особено много от качествата им, а от тежките и политически непопулярни решения, които ще трябва да бъдат взети. Лесно е да си премиер, когато чуждите инвестиции растат, БВП се покачва всяка година и то само, защото страната се е присъединила към Европейския съюз (заслугата, за което не е само на БСП, а на всички правителства). Е, когато разполагаш с толкова пари, как да не увеличиш пенсията на избирателите си? Трудно обаче това ще бъде направено в годините на икономически спад водещ до отрицателен прираст на БВП и увеличаваща се безработица.

Практически новият управител ще поеме фирма, която върви стремително към предизвестен фалит. Да си в опозиция точно следващите 4 години ще бъде стратегически най-удобно за всяка политическа сила. Няма да носи отговорност, няма да трупа негативи от задължителните непопулярни действия и винаги ще има за какво да критикува правителството.

Тогава, защо е цялата тази еуфория?

Отговорът на този въпрос можем да открием в последния антикорупционен анализа на Центъра за изследване на демокрацията: Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България

3 юли 2009 г.

Избори 2009: Прогнози

2 дни преди изборите за Народно събрание, всички водещи социологически агенции представиха данни от последните си проучвания проведени в края на предизборните кампании. Ето кой какво очаква да се случи на 5 юли:

2 юли 2009 г.

Избори 2009: Да се посмеем заедно

Едва ли би могло да има адекватен коментар на този контраст, но нека поне се позабавляваме заедно.


Шансовете на Лидер да поднесе изненада на 5 юли нарастват

С наближаването на деня на вота очакваната избирателна активност нараства. Това регистрира в последното си зиследване агенция Скан. На изборите преди четири години пред урните са застанали 54,3% от пълнолетното население на страната. Очакванията за 5 юли са тази активност да се повиши до 61%, като има реални шансове дори да бъде надхвърлена. Заявки за по-високата политическа ангажираност на гражданите на страната, бяха дадени на изборите за Европейски парламент проведени само преди 3 седмици. Тогава пред урните застанаха с една трета повече гласоподаватели от тези през 2007-ма година.

Броени дни преди изборите, изследването не регистрира съществена промяна в нагласите на избирателите към политическите сили. Запазва се възможността в парламента да влязат 8 политически сили, които имайки предвид различията по между си, трудно биха съставили стабилна коалиция. Получените данни подкрепят тезата, лансирана от лидера на ДПС, за експертен кабинет, в който политическата отговорност ще бъде размита.

Силният икономически екип съставен от ГЕРБ и преките срещи на Бойко Борисов с избирателите, донесе позитиви на партията и тя отново увеличи преднината си пред своя пряк опонент – БСП. Към момента на изследването Движението за права и свободи, остава трета политическа сила, като се очаква на изборите да вземе максимума от своите гласове, които обикновено получава. Резултатът за ДПС има големи шансове и да се увеличи, поради станалия характерен за партията изборен туризъм на граждани живеещи основно в Турция, но прибиращи се, за да подкрепят партията на всички избори. Атака и Синята коалиция ще предложат оспорвана надпревара в деня на вота. С увеличаване на избирателната активност Синята коалиция има потенциал да расте, докато привържениците на Атака са сравнително хомогенен електорат, който би нараснал с много по-малък обем.

Основната причина за високият резултат постигнат от НДСВ на изборите за Европейски парламент, бе в основната си част от привнесен мажоритарен елемент с кандидатурата на Меглена Кунева. На парламентарните избори партията, може също да се похвали със силни мажоритарни кандидатури като тези на Минчо Спасов, Даниел Вълчев, Пламен Константинов и др. Те обаче едва ли ще успеят да й генерират резултата, който получи преди 3 седмици. Към края на предизборните кампании, партията е на ръба на 4 процентовата бариера. В деня на вота обаче отново ще видим силната мажоритарна подкрепа, която ще им осигури място в следващият парламент и може да доведе изборния резултат до 6 %.

Графика 1. Електорални нагласи сред определилите за кого да гласуват (%)

Говорейки за изненади на изборите през тази година, Лидер се очаква да поднесе най-голямата. Партията е успяла да намери печелившата формула от коалиция с Новото време, чиито лидер се ползва с голяма популярност и доверие сред гражданите и корпоративен вот на основната част от работещите в предприятията на Христо Ковачки. Очакваната сложна политическа картина вечерта на 5 юли, дават реална възможност на младата партия не само да влезе в управлението на страната, но и да играе решаваща роля за сформирането на стабилно правителство.

Увеличената избирателна активност оказва негативно влияние на РЗС и тя не успява да запази дела на своите поддръжници. Това основно се дължи на скандалите около неясното финансиране на партията, обвиненията към лидера й Яне Янев в упражняване на политически франчайз и вече не толкова широкото рекламно присъствие. Всичко това поставя под въпрос влизането на политическата сила в следващия парламент.

Метод на регистрацция на данните: Персонално стандартизирано телефонно интервю
Обхват: Национално
Тип на изследването: Представително за пълнолетното население на страната
Обем на изпълнената извадка: N=995 респонденти
Продължителност на проведено интервю: 10 минути
Полева работа: 26 – 30 юни 2009 година

29 юни 2009 г.

Въздух под налягане

Още през миналата година ФЕД започна процедура по печатане на пари, а в началото на тази година политиката бе възприета и от английската национална банка. Германският канцлер Ангела Меркел обяви тези действия като неблагоразумна финансова политика, която ще доведе до увеличаване на дисбаланса в икономиките на страните и ще задълбочи кризата. Кой обаче е прав?

За да разберем дали това лекарство е правилното, трябва първо да анализираме самата криза. Тя дойде от спукването на един финансов балон, който бе надуван прекалено дълго време. Нека проследим как се надуват подобни балони.

Имаме актив, който има своята реално обезпечена стойност. Търгувайки се на пазара в цената на този актив се преплитат бъдещите очаквания за неговата стойност. Така активът се продава и купува, не на база моментната му реална стойност, а на база очакваната му бъдеща стойност в края на периода, за който се закупува. Разликата, която се получава в цената му практически е несъществуваща сума (въздух), която трябва да бъде реализирана, но без никакви гаранции, че това ще се случи. Хипотетичните очаквания за цената на актива, могат да бъдат манипулирани основно от икономическите показатели, рейтинговите агенции и всички фактори, които са тясно свързани със сектора, в който е активът.

Така се заформя следният цикъл: очакванията са положителни, цената на актива расте, все повече хора инвестират в този актив, защото се очаква той да донесе висока печалба, цената на актива нараства нереално много и той става надценен. Балонът се издува. Професионалните и опитни инвеститори разбират това първи и започват да разпродават своите активи, които са купили още, когато цената е била сравнително реална/ниска. Така те капитализират печалбата си, но разпродаването на актива е знак за пазара, че очакванията за стойността му вече не са толкова големи/реални.

Падането на цената може да стане толкова бързо, че само една малка част от инвеститорите да успеят да реагират. Тук балонът с въздушната цена вече се спуква и активът започва да търси реалната си стойност. Еуфорията около надуването на балона заразява голяма част от хората, които имат ниска инвестиционна култура и те започват да купуват актива, когато цената му е около върха и да очакват тя да продължи нагоре. Така при падащият пазар те не могат да излязат на печалба, а паниката от обезценката ги кара да продават на загуба и така да я капитализират.

С други думи кризата се поражда от големите инвестиции в активи, цените, на които са прекалено отдалечени от реалната му стойност. Печатането на пари е всъщност единствения начин, по който да бъде запълнена разликата между реалната и очакваната (нереална) цена на актива. Или с други думи в спуканият балон се вкарва допълнително въздух/пари, за да може той да достигне по-плавно до нормалните си размери.

Въпреки това остава отворен въпросът, дали това няма да се превърне в обичайна практика, тъй като този ход противоречи на икономическата теория, че пазарите винаги се стремят към равновесие. Ако не сте инвестирали правилно, защото очакванията ви са били нереални, то би следвало да понесете загубата си от неправилните Ви действия, за да не предприемате толкова необмислени ходове в бъдеще. Но ако накрая на деня държавата ви плати изгубените средства, какво би Ви възпряло на следващия ден отново да не инвестирате парите си по същия неразумен начин?

8 юни 2009 г.

Започват нападките срещу социолозите

По традиция, след приключване на изборите започват нападките срещу социолозите. На тези избори те са основно в 2 насоки:

1) изказванията на Кольо Колев от Медиана и Юрий Асланов от Афис (член на Висшия съвет на БСП), че дистанцията между БСП и ГЕРБ се скъсява, на изборите тя ще бъде около 2%, а дори според тях е било възможно БСП да спечелят. Като социолог аз лично бях възмутен от тези изказвания (и публикувах мнението си за това още в петък на блога си), имайки в предвид, че данните на няколко агенции (Алфарисърч, Сова Харис, Маркетлинкс, Скан и Скала) сочат разлика между партиите от 7% – 10%. Реално дистанцията между двете политически сили бе 5,89 процентни пункта. Ако изключим въздействието, което оказаха изказванията на двамата социолози в последния възможен момент, разликата ще бъде в рамките на очакваната.

2) Защо социолозите не предвидиха резултата на НДСВ? Тя привлече хората, които не бяха решили до последно за кого ще гласуват. От изследвания проведени преди изборите се виждаше, че една не малка част от гласувалите за НДСВ през 2007 година, към момента на изследванията, не са определили за кого да гласуват (в статия от миналата седмица отбелязах, че това са около 300 хиляди души). Вотът за НДСВ вчера нямаше как да бъде измерен с емпирични инструменти, тъй като бе спонтанен, а изследванията са актуални за периода, в който са проведени. (ако не беше така, нямаше да има смисъл от предизборни кампании и избори). Основната водеща сила обаче бе мажоритарният елемент привнесен от Меглена Кунева. Да не забравяме, че тя спечели одобрението за евридепутат, на най-голям дял от пълнолетното население. Все пак ако политолозите бяха гледали върху всички партии, а не се бяха съсредоточили само върху някои (като очакваната голяма изненада – РЗС, скандалите около Синята коалиция и медийните битки между Бойко Борисов и Сергей Станишев), можеше да предвидят изненадата, тъй като имаше доста предпоставки за нея.

Изводът е прост – нападки винаги ще има докато се дава повод за такива.

5 юни 2009 г.

Защо социолог стана мръсна дума

По време на всички избори, най-критикувани са социолозите. Слуховете за манипулация от тяхна страна, на данните от изследваниятa им, са безброй. Разбира се не можем да сложим всички под общ знаменател. Ето какво се каза в една скромна статия от днес:

„Три дни преди европейските избори социолозите отчитат стопяване на разликата между ГЕРБ и БСП. Според Кольо Колев дори бил възможен обрат в изборния резултат.
Разликите на евроизборите между ГЕРБ и БСП ще бъдат твърде близки (от порядъка на 2%), а е възможно и БСП да бъде напред, каза социологът Кольо Колев.”

Дали г-н Колев може да обясни странното стечение на обстоятелствата, как в последния възможен момент, той поднася данни за изравняване на гласовете между ГЕРБ и БСП (и дори вероятност за изборна победа на БСП) при положение, че до момента всички агенции излязоха с разлики между двете партии от 7 % – 10 %. Агенция Алфарисърч публикува вчера данни, от които се вижда, че разликата между ГЕРБ и БСП е в рамките на 7%. Изследването е проведено в периода 1 – 3 юни 2009 г.

Всеки политически ПР и политолог знае, че при подобно изказване ефектът ще е активизиране на тази част от електората, която не смята да гласува, защото мисли, че шансовете на партията да е победител, са малки.

Статията продължава:

„Според тях (Цветозар Томов и Кольо Колев) трябвало да има дебат между Станишев и Борисов. Този, които се откаже от него, ще загуби, смятат социолозите.”

По едно много странно стечение на обстоятелствата Сергей Станишев иска точно това. От няколко дни в медиите се ширят призивите на БСП – „Изкарай Бойко на дебат”. Всъщност дебат между ГЕРБ и БСП имаше преди месец.

Остава отворен въпросът, ако на изборите не видим близките резултати, които храбро се предвиждат (в разрез с всички официално публикувани данни до този момент), ще понесе ли някой отговорност за думите си?

Лош политически материал

Изглежда само си мислих, че сайтът - http://www.boykostov.org/ не работи. Работи си, но на нов адрес вече - http://www.boykostov.info/. Странно защо ли? Не е много трудно и да предположим, че е регистриран на името на ново лице, което няма нищо общо с БСП или с която и да е друга партия.

Интересно до кога ли ще се търпят подобни действия от политическият "елит" на страната? Отговорът на този въпрос все повече клони към простото: Докато са удобни на някого.


www.boykostov.org не работи, но банерите им се множат

След като партията, за която почти никой не беше чувал – Нова зора (, която забележете е и парламентарно представена благодарение на коалиция Атака), една мръсна ПР акция срещу Бойко Борисов и Иван Костов й отредиха 3-те минути слава. Въпреки, че действията й са в явен интерес единствено на управляващата БСП, от там твърдо отричат да имат връзка с тях. Странно бе обаче как анти-сайтът Борисов и Костов, който Нова зора създаде, се оказа регистриран на името на Азер Меликов, експерт по информационни технологии в политическия кабинет на Сергей Станишев и член на борда на "Информационно обслужване".

След като от ГЕРБ поискаха проверка на финансирането на партия Нова зора, а Синята коалиция обявиха, че ще съдят БСП, прословутият сайт - http://www.boykostov.org/ бе спрян. Въпреки това обаче анти-банерите на партия Нова зора, все още се ширят в най-масово посещаваните интернет сайтове (всъщност и с най-скъпо струващи полета за реклама). Всички банери водят до следния надпис - Address Not Found. Въпреки това, самият факт, че все още ги има, дава заявка, че преди парламентарните избори сайтът може отново да заработи.

Жалката истина, която научихме от партия Нова зора е проста: в политиката в България вече няма значение дали предлагаш идеи, имаш визия и квалифицирани експерти, които да управляват страната, важното е колко пари имаш (не е важно от къде са), за да злепоставиш опонентите си (не е важно това, което казваш да е истина).

4 юни 2009 г.

Как си представят живота абитуриентите от випуск 2009

Сезонът на абитуриентските балове отмина. След като се порадваха на момента, че скъсват с детството си, дойде време за младите да поглед в бъдещето. Анкета на Human Capital с абитуриенти от випуск 2009 показва, колко неподготвени са за реалния живот и това, което ги очаква. Основната част от тях виждат себе си като мениджъри и високо платени специалисти, а заплащането за труда им трябва да започва от 1000 – 1500 лева. Никой от тях обаче не си дава ясна сметка, че за да постигнат целите си, трябва да извървят дълъг и тежък път. Опияняват се от престижа на поста и заплатата, без да се замислят, че трябва да придобият много знания и опит. А стълбата на успеха винаги започва от най-ниското стъпало и ако не са ги подготвили за това в средното образование, то реалният живот ще преобърне идеалистичните им представи за лесно и бързо постигнати върхове.

3 юни 2009 г.

Какво се случи с избирателите на НДСВ?

В сравнение с предходните парламентарни избори, днес подкрепата за НДСВ е 10 пъти по-ниска – 1,8%, което се равнява на малко повече от 50 хиляди от избирателите, които твърдо са решили да гласуват. Спрямо изборите през 2005 година, отливът на избирателите им на предстоящите, се очаква да бъде 93,6%, а спрямо изборите преди 8 години спадът е 97,6%.

Таблица 1. Сравнение между подкрепата на партиите на предходните избори за народно събрание и настоящите (%)39,4% от гласувалите за НДСВ на предходните парламентарни избори, днес са припознали за своя политическа сила партия ГЕРБ. В абсолютни стойности това прави 285 774 пълнолетни граждани. Едва ли е учудващо за някого, имайки в предвид, че образът на Бойко Борисов изгря по време на управлението на НДСВ през 2001-2005 година.

По-интересното, което се забелязва в тези данни е, че почти половината (43,5%) от електората на НДСВ през 2005 година, днес все още не е намерил своят политически образ. Това са общо 315 512 гласоподаватели, които, ако в оставащия месец до изборите открият подходящата алтернатива, биха могли да променят коренно изборните резултати. Към момента тези избиратели генерират 11,3% от вота на твърдо решилите да гласуват на изборите. Високият им дял е силна предпоставка за очакване появата на нова политическа сила, която да ги представлява на изборите през 2013 година.

В статията са използвани данни от проведено национално представително изследване на агенция Скан сред 1012 пълнолетни граждани.

2 юни 2009 г.

Евроизбори 2009, нагласи и тенденции

В периода 15 - 21 май, агенция Scan проведе национално представително допитване сред пълнолетното население на страната, относно нагласите за участие на предстоящите Евроизбори. Методът на регистрация на данните бе стандартизирано телефонно интервю. Обемът на изпълнената извадка е N=1012 респонденти.

Според европейско проучване от началото на годината, бе изготвена мрачна прогноза за желанието на жителите в страните членики на ЕС, да не вземат участие на предстоящите избори за европейски парламент. Изследването регистрира общата избирателна активност в съюза да бъде едва 34%. На фона на тези прогнози, в България с наближаването на изборния ден, желанието на гражданите да упражнят своя вот нараства.

Графика 1 Нагласи за участие на изборите за Европейски парламент на 7 юни
База: N = 1012

Данните от проведеното допитване сред пълнолетното население показват, че близо половината от гражданите все още се колебаят по отношение на това дали ще участват в изборите и ако участват за кого да пуснат своя глас. 38,6% от гласоподавателите вече са определили за себе си на коя партия да се доверят.

Тенденциите извеждани във всички предизборни изследвания, генерират очаквания, че избирателната активност на 7 юни ще бъде много по висока от тази на 20 май 2007 година. Тогава пред урните са застанали едва 28,6% от имащите право на глас.

Тенденцията за по-високата избирателна активност, в сравнение с предходните избори за Европарламент през 2007 г., може да бъде обяснена с комбинацията, която се получава между изборите за Европейски парламент и Народно събрание.

Към средата на месец май лидери, по отношение на подкрепата на гражданите, остават партиите ГЕРБ и БСП (Коалиция за България). Дистанцията между двете политически сили се запазва в рамките на 10%. До някъде изненадващо е представянето на Синята коалиция. След многобройни перипетии, формацията успя да се мобилизира.

Избирателната активност за партия Ред законност и справедливост (РЗС) към средата на месец май остава висока.
Графика 2 Електорални нагласи сред твърдо решилите да гласуват
База: N = 390

1 юни 2009 г.

Кога ще ги стигнем американците?

В 14 часа българско време в Ню Йорк, беше сложено началото на процес по контролиран банкрут на най-големият автомобилостроител в света по продажби, за последните 77 години – Дженерал Мотърс (General Motors - GM). Въпреки великата история на гиганта и милиардите долари приходи, които е носел на държавата, американското правителство прояви политическа воля и отряза изсъхналият клон в своята икономика.

Тук може да бъде направена интересна аналогия с колоса на родния социализъм - Кремиковци. Комбинатът също бе с дълга и славна история, но от години трупаше единствено загуби и висеше на шията на българския данъкоплатец. Странното е обаче, че нито едно от правителствата, които управляваха страната, през последното десетилетие не намери политическа воля да остави символът на предходния режим, да си отиде. Вместо това Кремиковци се поддържаше изкуствено жив на системи, с надеждата да се възкреси от пепелта.

Да се надяваме, че следващото правителство на България, ще се поучи от американските си колеги, които явно не се страхуват да бъдат реалисти и да взимат съдбоносни решения в рамките на дни и седмици.

Две мнения

Още преди управляващите официално да признаят, че страната ни вече е засегната от световната икономическа криза, експертите започнаха да дават предложения какви действия трябва да бъдат предприети, за да може да се смекчи предстоящата рецесия. Най-дискутираните бяха две: да се увеличат инвестициите в инфраструктурни проекти или да се намалят данъците. Управляващите избраха първият вариант поради:

а) така пише в учебниците, че се прави по време на криза;
б) идват избори и всеки инфраструктурен проект, в който се инвестира е добър повод за снимки и ПР, докато намалението на данъците е действие, което няма да породи много поводи за шумни медийни изяви на управляващите.

(не е много ясно кой точно е водещият мотив)

Икономистите защитиха своята теза с едно просто и много логично обяснение: Инвестициите в инфраструктурни проекти ще окажат положително влияние само на отделни сектори като строителството, а намаляването на данъците ще окаже ефект върху всички.

В статията си във в. Капитал от тази седмица, Кристалина Георгиева, която е вицепрезидент и корпоративен секретар на Световната банка, написа следното:

„Заедно с МВФ направихме интересно изследване, което показа, че всеки долар от правителството, "изпратен" в икономиката влияе най-ефективно върху брутния вътрешен продукт, ако е инвестиран в инфраструктура. Следват социалните разходи и други трансфери, включително и помощ за малки и средни предприятия. Най-ниският мултипликатор е намаляването на данъчните ставки. Може да се получи и обратният ефект - инфраструктурните инвестиции да са по-ниско ефективни от намаляването на данъците, но това е само когато се влага в глупави проекти и когато се краде.”

Като прибавим към това големият брой инфраструктурни проекти с неясна цел, търгове и критерии за избор, скандалите за източване на еврофондовете и явните конфликти на интереси между властта и бизнеса, едва ли вече мненията, за това какви мерки да бъдат предприети за икономиката на страната, са две.

28 май 2009 г.

27% ръст на заплатите в парламента през 2009

Всеки обикновен гражданин на страната вече усети тежките ефекти на икономическата криза върху семейния си бюджет. Безработните се увеличават, а фирмите масово намаляват заплатите и орязват бонусите на служителите си. Народното събрание обаче явно не се влияе от фактори като световна криза.

Една кратка разходка в интернет страницата на парламента ни отвежда до следните два документа:

Бюджет на Народното събрание за 2008 година
Бюджет на Народното събрание за 2009 година

След няколко прости сметки стигаме до следната таблица

Сравнение между бюджета на Народното събрание за 2008 г. и за 2009 г. (хил. лева)


От сравнението между бюджетите през двете години, се открояват две основни числа: намаление на приходите с 2.1% и увеличение на разходите с 9.8%. По-интересното е обаче от къде идва увеличението на разходната част – заплати и други възнаграждения на персонала. Същите тези народни представители, които не обичат да идват често на работните си места, нагло гласуват с чужди депутатски карти при приемането на закони и миналата седмица още по-безочливо заявяваха, че няма да спазват законите, които не им харесват (става въпрос за приетия закон за забрана на тютюнопушенето на обществени места), са увеличили сумата за заплатите си с 26,9%, а допълнителните си възнаграждения с 59,8%.

Все пак не можем да не отбележим и намалението с 36.2% на капиталовите разходи. Като разгледаме обаче и самите суми по тези пера, стигаме до простата логика, че парите за закупуване на луксозни нови придобивки не са спестени, а просто са пренасочени към депутатските заплати. Наистина, защо да се купуват в края на мандата нови автомобили, които ще останат в наследство за следващите народни избраници, а да не се преразпределят парите в кеш?

4 важни въпроса при увеличаваща се безработица

Графика 1. Ниво на безработицата в страната
Източнк: Агенция по заетостта

Страхът и паниката, по отношение на увеличаващата се безработица в условията на световна криза, заливат всички. През последните месеци се изписаха много статии за това как да се справим ако сме останали без работа. Поради факта, че страхът да не изживееш нещо неприятно е много по – голямо психологическо бреме от самото преживяване, всички пропуснаха може би най-важният анализ. Преди да почнем да се страхуваме, от това да останем без работа, трябва да си зададем първо четири прости въпроса:

Кой ще премине най-леко през кризата?

Младите и квалифицирани хора с опит, ще преминат по-леко през кризата. Дори и да бъдат освободени от една фирма, мобилността им ще бъде по-голяма поради няколко причини:

- на пазара на труда винаги са се търсили (и ще се търсят) млади, добре образовани и с опит хора. Мислещи иновативно, което повишава производителността и печалбите;

- не са семейно обвързани с деца, което означава и по-ниски и гъвкави разходи, които лесно могат да бъдат ограничени при нужда;

- все още голяма част от тях живеят под наем или при родителите си и нямат големи задължения към банките като жилищен или ипотечен кредит, чиито вноски растат през няколко месеца.

За кого кризата ще бъде най-тежка?

Тук обаче се появява другият негативен ефект на кризата, за който почти никой не говори. Той остава някъде назад. Всеки млад човек търси развитие и реализация. За да го постигне обаче трябва някой да му даде шанс. В момента малко от завършилите студенти успяват да си намерят работа, която да отговаря на специалността им. Нямат възможност да натрупат опит, който в последствие да го реализират на по-висока позиция с по-високо заплащане. Кариерите на много млади хора бяха прекратени не само в самото им начало, но и още преди да започнат.

Останалите?

По възрастните поколения са преживели през годините редица кризи: смяна на режима на управление, политическа дестабилизация на страната, хиперинфлация, двойно и тройно по-висока безработица. Намери ли са начин да минат през тези трудни моменти и най-вероятно ще го намерят и сега.

Аз от кои съм?

27 май 2009 г.

Зелени по принуда

Наистина не са много положителните промени, които икономическа криза с подобни размери, може да постигне, но все пак ги има. Изправени пред необходимостта за намалене на разходите си, фирмите започнаха масово да режат заплати, социални придобивки за служителите и така се стигна до разходите за офис консумативи. Хартията в офиса вече се използва доста по пестеливо от преди. Сега огромните презентации и доклади се разпечатват двустранно на листите хартия, за да може разходът да е на половина. Все пак за пред клиентите не е добре да се обявява това. Никой клиент не би бил очарован от факта, че неговата фирма е принудена да пести от най-елементарните до вчера консумативи.

На помощ тук идва ПР-ът, който изрича камуфлажните 3 букви – ЕКО. Една от последните мащабни акции е тази на мобилният оператор Глобул, който приканва своите абонати да се откажат от получаването на месечната си фактура по пощата и да използват електронна. Така според фирмата ще бъде спасено едно дърво, а абонатите ще печелят 2% от месечните си такси. Истината е, че спестенитявате до 0,20 лв. от хартията за фактурата ви, а мобилният ви оператор спестява още толкова от пощенските разходи. По официални данни от агенция Алфа Рисърч от април тази година, абонатите на Глобул са 2 775 500 души. Простата сметка на това прави увеличение (от икономия) на печалбата на компанията с 555 100 лева на месец.

Тъй като в този сектор, от както се е сформирал като такъв, сме свидетели на псевдо конкуренция между играчите, не е учудващо, че и Мтел от скоро започнаха да провеждат същата кампания. Според данните на Алфа Рисърч това би им намалило разходите с около 750 100 лева на месец. Моето лично мнение е, че е въпрос само на време и Вивател да навлече зеленя костюм, за да спести месечно около 166 400 лева.

Инициативата за подобряване на ЕКО баланса при дейността на човека, като се лишаваме от ненужно разхищение на ресурси, е наистина добра и похвална. Щеше и да е още по-похвално, ако въпросните компании, точно преди година, не демонстрираха същото огромно разхищение на ресурси просто, защото тогава можеха да си го позволят. А и не бяха единствените. Тъжната истина е, че масовата част от компаниите трябва да бъдат заплашени от фалит, за да обърнат внимание към ЕКО дейности, които могат да им оптимизират разходите и да увеличат печалбите.

26 май 2009 г.

Клиентите - основна движеща сила на всеки пазар

Ето сега е времето мениджърите да започнат да си задават следните прости въпроси, които често избягваха през последните години: „Аз какво знам за своите клиенти? Кои са те? Какво харесват и какво не? От къде обикновено се информират? От какво имат нужда? ...”. Единственият инструмент, който може да поведе бизнесът към успех, това са маркетинговите изследвания. Точно те дават отговор на тези въпроси.

Ако до миналата година рекламните бюджети стигаха, за да се осигури относително често присъствие на марката в най-гледаните медии, сега те са съкратени с до 80%. Това налага парите да се използват целенасочено, за да е ефективна рекламата. Ето защо е важно да се познават потребителските навици на клиентите. Така клиентите могат да се обединят в няколко по-големи групи, черпещи информация от специфични медии, които са различни от традиционните, а рекламните им тарифи значително по-ниски.

Клиентите не купуват стоката ви, защото са оптимизирали разходите си. Предложете им това, което искат. Не знаете какво е то? Ами просто ги попитайте, дайте им предложения. В подобни моменти партньорствата с други марки носят предимство. Изследванията могат да посочат с какво потребителите свързват продукта, каква комбинация между продукти би ги удовлетворила и би ги накарала да ги купят. Какви са разумните според тях цени. От друга страна именно активният диалог с потребителите поддържан чрез изследвания е този, от който могат да се родят идеите за иновативни продукти на пазара. Ако една фирма има 2 милиона клиенти и ги попита как би могла да развие продуктовите си групи, ще получи поне 1 милион идеи. А това е много повече от идеите, които биха могли да дадат всички мениджъри на една фирмата.

Примерите за симбиоза между потребителите и фирмите са много. Време е българският мениджър да разбере, че в най-трудният за потребителите момент той трябва да демонстрира повече от всякога, че е до тях. Именно мениджърите са тези, които могат да изведат една икономика от криза и да реализират печалба. А най-силното им оръжие са самите клиенти. Изискванията и предирчивостта на потребителите растат постоянно, а хората стават все по уникални. Това променя пазарът прекалено бързо, за да може някой дори да си помисли, че го познава изцяло. Единственият начин да бъдеш актуален е да поддържаш постоянен диалог със своите клиенти и да не забравяш, че ти работиш за тях, а не обратното.

22 май 2009 г.

Ляво управление с дясна политика

Така накратко могат да се определят последните 4 години в България. Управляващата тройна коалиция водена от лявата партия БСП, проведе една успешна дясна икономическа политика през мандата си. Ето два прости примера за това:

1) Лявата икономическа политика се свързва с пропорционално диверсифицирани данъчни ставки в зависимост от големината на доходите. Казано с по прости думи по-високите доходи се облагат с по-високи данъци. Това обаче крие рискът от преминаване на голяма част от доходите на гражданите в сивия сектор по добре познатата ни схема - осигуряване на минималната работна заплата, а останалата част от сумата се изплаща на ръка. За да се справи с това, лявото правителство направи на 1 януари 2008 година, завой на дясно като прие десет процентния плосък данък. Ефектът от тази мярка не закъсня и събираните суми от Националната агенция по приходите започнаха да нарастват.

2) Лявата икономическа политика по принцип се свързва с голямо наличие на бюджетен дефицит. Такъв е налице, когато има превишение на бюджетните разходи над бюджетните приходи. През годините на управлението си, лявото правителство обаче успешно поддържаше бюджетен излишък, което е изцяло дясна икономическа политика. Именно поради тази си политика, световната икономическа криза пристигна в Българя значително по-късно и завари страната подготвена. Размяната на ролите между лявото и дясното стана още по осезаема при дебатите в Народното събрание относно бюджет 2009. На фона на задаващата се криза, правителството отново заложи постигане на бюджетен излишък и през тази година, а човекът олицетворяващ дясната икономическа политика – Иван Костов, осъди този ход на правителството и заяви, че бюджетът за 2009 година трябва да завърши с дефицит. Казано с други думи да се води лява икономическа политика.

Объркването на понятията ляво и дясно започна още в началото на управлението на тройната коалиция, когато за финансов министър бе назначен Пламен Орешарски. От 1997 до 2001 г. той заемаше поста заместник-министър на финансите в правителството на Иван Костов с мандата на СДС. В крайна сметка ефектът от това объркване на лявото и дясното бе, че едни от най-значимите си успехи в икономиката, лявото правителство постигна с дясна политика.

21 май 2009 г.

Новият сезон на ВИП Брадър започва на 5 юлиПоводът за статията бе следното заглавие в новинарския интернет сайт Дир.бг: ''След като се разбра, че Вежди Рашидов, Митко Пайнера и Дим Дуков най-вероятно ще бъдат кандидат-депутати на ГЕРБ на изборите за НС, а братът на президента Петър Стоянов - Емил Стоянов, беше включен в листата им за евровота, е много възможнодори Христо Стоичков да бъде издигнат от партията.''

41-то народно събрание, дава сериозни заявки да се превърне в най-успешната, до този момент, продукция на телевизионното шоу ВИП Брадър. Приликите между парламента и популярното риалити са не една и две.

В парламента, както в ТВ шоуто влизат звезди. Даже, както се вижда от цитираното по-горе заглавие, спокойно можем да кажем, че в парламента влизат много по-големи звезди от тези, които зрителите видяха в предходните сезони на риалитито.

За актьорските качества, на двамата кандидати за стола на Биг Брадър - Бойко Борисов и Сергей Станишев, не може да се спомене нищо отрицателно. Напротив - със сигурност много от звездите на родната театрална сцена им завиждат за таланта.

Всичко в къщата/парламента се случва на живо пред очите на зрителите/народа. Само с малката особеност, че така нареченият лайф не е в понеделник, а в петък.

Също така, всеки от брадърите/депутатите получава хонорар за пребиваването си в къщата/парламента (но всички отричат публично за това). Особеността обаче е, че стойностите на хонорарите не са определени предварително, а всеки сам си го изработва и го трупа по време на целия си престой/мандат.

Докато са в къщата/парламента, с брадърите/депутатите се държат като с истински ВИП звезди: посещават отбрани коктейли, ползват служебни автомобили с шофьори и т.н.

През определен период от време, зрителите/народът номинират някого за изгонване от къщата/парламента, защото им е писнало да го гледат, а брадърите /депутатите изпълняват различни мисии, за да го спасят. (В това отношение не е точно като с оригиналното шоу, но все пак трябва да има и различия, за да не ни съдя за авторски те права.)

Със сигурност обаче, най-голямата прилика между Народното събрание и шоуто ВИП Брадър е, че всички брадъри/депутати влизат в къщата/парламента като звезди и напускат като обикновени хора.

Преди месец Александър Божков беше написал статия озаглавена „Нико - президент, Магърдич - премиер!” и май всичко е просто въпрос на време. Едно е сигурно обаче, шоуто е гарантирано.

От 5 юли само по БНТ. Не го пропускайте!

19 май 2009 г.

Свободният финансов ресурс в страната е достигнал пределните си стойности

Графика 1. Промяна на годишна база, на сумата и броя на депозитите на домакинствата, НТООД и не финансовите предприятия (%)

Източник: БНБ

Общата сума на депозитите след края на първото тримесечие на 2009 година е 34,6 млрд. лева. От тях 22,3 млрд. лева са депозитите на домакинствата и НТООД, а 12,3 млрд лева на не финансови предприятия. Ръстът на годишна база е 5,8%. Въпреки това, темповете на ръст на сумата на депозитите на годишна база се забавя. За сравнение година по-рано нейният обем е възлизал на 32,7 млрд. лева или годишен ръст от 33,1%. Това може да се тълкува като ясен знак, че свободният финансов ресурс в страната, е достигнал своя предел. Тенденцията на забавяне на ръста на депозитите се очаква да продължи и в края на второто тримесечие. Дори е възможно да се отчете отрицателен ръст, който най-вероятно ще бъде не само на годишна база, но и на месечна. Привлекателността на депозитите се изчерпа и сега предстои да се наблюдава отлив. За това говори и сам по себе си, резкият спад на броят на откритите депозити. Тъй като таванът на суми по депозитите, които са гарантирани, е 100 хил. лева, гражданите с по-високи суми от тези прибягваха към разпределянето им в различни депозити и банки.

Предпоставки за очаквания отлив на сумите вложени в депозити, могат да се търсят в ръста на капиталовите пазари през второто тримесечие. Част от малките инвеститори, които съобразително първи са напуснали борсата при спада, сега ще започнат първи да се завръщат. Основна движеща сила в техните решения са положителните новини за развитието на кризата зад океана, като това е и двигателят на европейските капиталови пазари през последните месеци. Друга предпоставка, са падащите от началото на годината цени, които правят пазарната конюнктура изключително благоприятна за покупки и евтини инвестиции.

15 май 2009 г.

Кризата показа колко струват родните мениджъри

„Криза е”. Това е най-честото оправдание на мениджърите в България за спадащите печалби, съкратените бюджети и персонал. Всъщност, този отговор показва единствено неспособността на повечето от тях да се справят със ситуацията. Това от своя страна пък е породено от липсата на опит. През последните години родната икономика вървеше стремително нагоре, а БВП отбелязваше всяка година нови ръстове. Ако трябва да бъдем изцяло точни, преди кризата да стъпи в България, имаше опасност от прегряване на икономиката. Чуждестранните инвестиции се изсипваха, а банките генерираха огромни финансови потоци от своите чуждестранни майки към България. Всичко това обуславяше ръста на пазарите в страната.

В подобна ситуация, най-лесното е да си мениджър на фирма. Не зависимо от това какво правиш печалбите растат. Бе идеалното време за излюпване на нови и нови мениджъри, а и бизнесът се разрастваше толкова бързо, че му трябваха каквито и да е хора. Ето как някак си клиентът остана на заден план. Количеството бе движещата сила на бизнеса в страната. Например курортите приличаха на строителни площадки, но пък всяка година можеха да приютяват по няколко хиляди туристи повече. А повече туристи означава по-високи приходи.

И отново количество, но този път в рекламата. Високите печалби осигуряваха и по-високи рекламни бюджети, а те от своя страна позволяваха на мениджърите да пускат реклами на фирмите и продуктите си по най-гледаните телевизии, по най-слушаните радиа, в най-четените вестници и списания. Дори нямаше нужда от особено голям замисъл или рекламни послания. Важното беше просто да се изпише името и това да се повтаря постоянно на потребителите.

Е, всичко това вече е минало. Сега мениджърите в българския бизнес са изправени пред реална пазарна ситуация, а именно да се борят за клиента. Много фирми се предадоха още преди да сме видели дъното. Просто вдигнаха рамене, съкратиха разходите и персонала си и заспаха зимен сън с надеждата, че на пролет като се събудят кризата ще е отминала и отново ще продължат живота си по старому. Всяка фирма предприела този ход обаче рискува да изпадне в кома, от която никога повече да не се събуди. Пазарите се променят и, за да оцелееш трябва да се нагаждаш според тях, не зависимо дали ти харесва или не.

Може би, не са много положителните страни на кризата, но пък безспорно те са най-основните за бизнес средите в България: Ще оцелеят най-добрите и гъвкави бизнес модели, а родните мениджъри ще натрупат опит.

11 май 2009 г.

Кои са точните прогнози в кризата?

Прогноза - научно обосновано предвиждане на бъдещето състояние или развитие на процес или явление въз основа на характерни белези и известни данни.

Това е определението, което всеки може да открие на думата прогноза в популярната електронна енцикпопедия – Уикипедия. Важността и ролята на прогнозите в икономическите процеси на всяка страна, показват, че те са основният двигател на развитието й. Всяка прогноза е израз на желанието ни да се надникне в утрешния вестник, за да разберем какво ще се случи и как да извлечем ползи от това.

Още по-необходими стават прогнозите в условията на криза (особено в едновече силно глобализирано общество). Всяка стотна след десетичната запетая на прогнозираната цифра става важна. Тъй като бъдещето е твърде не ясно и често замъглено, опитът и знанията на анализаторите правещи прогнози и допускания е от изключителна важност. Какво става обаче ако всички дават различни прогнози, а зад всяка стои авторитет на изградени и наложени институции, които не еднократно са се доказвали в разбирането на икономическите процеси?

Прогноза за БВП на България през 2009 година

Правителство на България
2.1%
Европейска Комисия -1.6%
БНБ -2%
Уникредит -3%
МВФ -3.5%
Фич -5.5%

Виждаме една доста живописна картина. Започваме от оптимизма на правителството, че страната ще се превърне в стабилен оазис устояващ на случващото се в целия свят и стигаме до апокалиптичната прогноза за икономически колапс. Е, на кого да се вярва тога? Гражданите на Хасково имаха съвсем на скоро, не много приятен, опит с подобни прогнози. И въпреки, че малко хора повярваха на прогнозата му за земетресение, не бяха малко тези, които прекараха ноща в градинките и парковете на града. Е, земетресение нямаше и всичко се размина само със заплахи от страна на разгневените граждани.

В прогнозите за случващото се в икономиката обаче не е тлкова лесно, защото всяка прогноза на икономистите може да предизвика земетренесние и да се сбъдне сама, без дори да има каквито и да било индикации за това. Та да се върнем на въпросът, който гложди всеки обикновен изплашен гражданин – На коя прогноза да вярваме? На възхода или на падението? Истината може би в този момент е проста – на никоя. Шансът всяка една да се окаже правилна е равен за всяка изчислена стойност. А правилното (число) ще се разбере след една година. Най - точната прогноза обаче ще си остане, тази която няма да се сбъдне.

Защо? Важността на прогнозата е свързана с факта, че бъдещето се гради с действията в настоящето. Изказана една прогноза тя води след себе си редица важни решения, които се взимат. Международният валутен фонд (МВФ) заема позицията, че свиването за 2009 година на икономиката ще бъде с (– 3,5%) (има съответно своята методология, чрез която е стигнал до този извод и число), за да не се случи това обаче, правителството трябва да предприеме поредица от мерки (ако приеме, че аргументите на МВФ са наистина силни). Ако го направи, тогава се увеличава вероятността неговата прогноза за ръст на БВП с 2,1% да се окаже правилна, защото взетите мерки ще имат за основна задача да подкрепят БВП на страната. Или с други думи, никой не може да предвиди абсолютно всичко, за да направи съвършенната прогноза, а този, който направи в най-голяма степен прецизна и точна прогноза за развитието на икономиката на страната, ще бъде обявен за „непознал”.

След всичко това думите от книгата на Джордж Фридман, "Следващите 100 години: прогноза за XXI век: Казват, че Господ е създал икономистите, за да звучат прогнозите на метеоролозите по-убедително, придобиват една идея по-голям смисъл.

6 май 2009 г.

Възможностите, които пропускаме в кризата

Криза е. Това е най-често срещаният мотив на потребителите, за да се откажат или да отложат закупуването на дадена стока. По този начин обаче показват, че човек вижда само това, което сам иска да види и, че кризата не е в икономиката, а в начина ни на мислене. Например ако вие сте имали събрани средства за закупуване на собствен апартамент преди кризата, сега сте отложили покупката му. Защо? Лихвите на кредитите са се увеличили. Да така е, но от друга страна цените на жилищата са паднали с около 30%. Е, каква е разликата тогава в цената? Никаква. Лихвите по кредитите са се увеличили, тъй като банките набират капитал от вътрешния пазар, което в условията на недоверие към финансовата система се налага да става, чрез високи лихви по депозитите. От друга страна високите лихви по депозитите се предлагат за кратки периоди в рамките на 3-6 месеца или година. Това обаче е моментно и когато след кризата глобалните финансови пазари се възстановят, лихвените проценти ще започнат да падат тъй като ще бъдат вече неоправдано високи. Цената на жилищата тогава ще започне отново да се вдига. Сами можете да сметнете, кое е по-изгодният вариант: да изчакате стабилизация след кризата, когато цените на апартаментите отново ще тръгнат нагоре или да теглите по-скъп кредит в момента, за да си купите по-евтино жилище, а след кризата лихвата ви да започне да намалява докато цената на жилищата ще расте.

Оставяйки скъпите покупки като тази на имот на страни, сега е моментът да осъществите всички планирани от вас покупки. Цените на стоките са по-ниски в сравнение на с времето преди кризата. Голямата грешка, която правят обикновените потребители, че определят удобния момент за покупка да бъде, когато финансовото им състояние е достатъчно голямо и пропускат факта, че това е така, защото пазарите са се развили и цената на трудът им е станала по-висока. С други думи това, че заплащането на труда е достигнало най-високата си степен се дължи на факта, че цените са достигнали най-високата си степен. Така купуваме стоките, когато са най-високи ценови равнища. Това най-ясно се откроява при покупката на автомобил на лизинг. Въпреки, че лихвите са се увеличили цените са паднали. Така с една проста сметка можете да установите, че ако сте закупили автомобил на лизинг преди една година и сте го изплащали цяла година, днес сумата, която ви остава да изплатите е по-висока от тази, която бихте платили днес за закупуването на лизинг на същия автомобил за същия период.

Схемата

Цената е моментната стойност на стоката, която заплащате еднократно при покупка. Банките и лизинговите компании ви предлагат варианта ако нямате наличните средства към момента да закупите стоката на изплащане за период от няколко години. Обичайната практика е да не се фиксира твърд лихвен процент за целия период, за да има вратички за увеличаването му при повишаване на инфлацията и други фактори влияещи върху размера му, но това все пак е двупосочна линия. Така имате 2 комбинации обуславяни от двата основни икономически периода, които се редуват – на възход и падеж: При ръст на икономиката – високи цени и ниски лихви; При спад на икономиката – ниски цени и високи лихви. С две думи по-изгодно е да купите днес по – евтина стока с по-висока лихва, която по времето на възход на икономиката ще падне, от колкото да купите по-скъпа стока с по-ниска лихва, която по време на спад на икономиката ще се увеличи.

Ето как страхът и паниката от икономическата криза замъгляват рационалната преценка.

2 май 2009 г.

Мръсната предизборна игра започна преждевременно

По време на предизборните кампании, на всички парламентарни избори в България, избирателите стават свидетели на какви ли не агитационни кампании. Общото между тях може би си остава, че те не са насочени към спечелване на доверието на избирателите, а към създаване на недоверие към опонентите. Оръжията в предизборните кампании вече не са идеите за промяна и развитите на страната. Не се дават отговори на въпросите, които всеки гражданин на България си задава. Предстоящите избори за правителство се очертава да бъдат връхна точка в тази нечиста битка. Ако само до преди няколко години за манипулация на общественото мнение се използваха досиета и се ровеше старателно кой е бил агент на бившата Държавна сигурност, то сега тези похвати вече са изгубили действието си.

Определяната от последните социологически изследвания за победител в изборите ГЕРБ, вече е под прицела на опонентите си. Само преди броени дни неформалният лидер на партията Бойко Борисов, бе забъркан в скандал с нарко барона Сретен Йоцич. На доста странен запис се чуват думите "Бойко, взе парите". Но кой Бойко и за какви пари става въпрос никой не знае. Политическите опоненти на Бойко Борисов, веднага побързаха да му препишат участие в чадър над нарко босове.

От скоро в популярният уеб сайт You Tube започна да тече и платена кампания срещу Бойко Борисов и ГЕРБ. Кампанията е спонсорирана от така наречената независима партия Нова Зора, която нищо чудно и да се окаже свързана с приближени лица до опоненитете от БСП и ДПС. Ето един от клиповите, които се разпространява от нея:С какво този клип ни показва, че конкретната партия заслужава гласа ни? - С нищо. Къде са идеите? - Няма такива. Явно и тези избори ще бъдат едно голямо безморално надплюване включващо целия арсенал от позволени и непозволени средства. Явно политическите сили не искат да положат усилия народът да гласува за тях, а срещу другите. Едно е сигурно, отново няма да видим едни нормални, честни и "европейски" избори.

30 април 2009 г.

Пир по време на криза

В световната политическа история на демокрацията почти не могат да бъдат срещнати изключения от правилото, че преди избори е време за харчене на пари. България също не прави изкючение. Логиката е проста, управляващите партии не искат недоволни гласоподаватели преди изборите. Макар, че корелация между по-високите държавни разходи на управляващите и изборната победа липсва. Правителствата продължават да го практикуват. А и дори да не спечелят следващ мандат, проблемът как ще се възстановят увеличените разходи няма да бъде техен.

Отчетът на финансовото министерство за състоянието на бюджета през март, публикуван късно в четвъртък, показа, че излишъкът е намалял с 12.5% спрямо февруари. В същото време в навечерието на изборите правителството здравата е развързало кесията като е увеличило разходите си с 15.9% на годишна база до 5.9 млрд. лева.

В критични условя обаче изпъкват стойностните политически сили, които могат да проявят воля и да поставят интересите на страната над партийните. В Румъния и Унгария, в които през 2008 година се състояха парламентарни избори, правителствата не си позволиха да стъпят в страни от това предизборно правило и това нареди (по няколко пъти) двете страни на опашката за кредити от Международния валутен фонд.

Правителството на България призна, че ще се наложи да се намалят разходите, но Сергей Станишев твърдо заяви, че няма да бъдат ограничавани социалните и инфраструктурните. Странното е обче, че точно тези са раздутите разходи в портфела му и точно тези трябва, може и е най-логично да бъдат намалени. Явно обаче, волята на управляващите да преведат страната през кризата остава на заден план щом се отнася до политическите и лични интереси. Да пирува ме, тя кризата ще почака. Остава отворен въпросът, коя криза е по-страшна за България - икономическата или политическата?