Пазарът на застраховки е във възход


През последните години застрахователният бизнес излезе от своето латентно състояние и се устреми уверено към покоряването на нови финансови върхове. Това показват данните от третото национално представително допитване на „Витоша Рисърч” сред пълнолетното население на страната, проведено през август 2005 г. Изследването оценява пазара и развитието на застрахователните услуги в България като използва оценките на потребителите и реалните финансови резултати на основните застрахователни компании.

Общият премиен приход на застрахователния пазар се покачва всяка година с няколко десетки процента. За първите шест месеца от началото на годината той отчита прираст от близо 40 процента. Същевременно обаче се наблюдава спад с повече от шест процента на респондентите заявили, че са сключили някакъв вид застраховка през изминалите дванадесет месеца. Свиването на групата от потребители на застрахователни услуги, съчетано с високо нарастване на премийните приходи, говори за една вече установена и финансово стабилна целева група. Скокът на постъпилите приходи се дължи на по-високите стойности на сключените застраховки. Тези параметри от своя страна са резултат на поскъпналите застрахователни услуги и на повишения стандарт на живот. Отчитайки факта, че автомобилните застраховки съставляват над петдесет процента от застрахователния пазар, както и начинът на тяхното формиране, то може да се направи извода, че авто-паркът в страната вече се обновява по-интензивно.


Графика № 1. Разпределение на премийния приход на застрахователните компании за второто тримесечие по дела на респондентите, сключили някакъв вид застраховка през изследвания периодИзточниk: www.insurance.bg
База: Юли’03 N = 1057; Септември’04 N = 1000; Aвгуст '05 N = 964 (всички респонденти)

Сполетелите страната бедствия насочиха вниманието на граждани и застрахователи към по-слабо развитото имуществено застраховане. Броят на респондентите, които са заявили намерения да сключат такъв вид застраховка, се е покачил с повече от петнадесет процента за изследвания период и вече надхвърля четиридесет процента от възнамеряващите да сключат някаква застраховка. Това се равнява на приблизително 263 хил. души от пълнолетното население на страната. Може да се прогнозира висок ръст в имущественото застраховане през следващите няколко премийни периода. Тази тенденция се очертава и от подготвяните от застрахователите агресивни рекламни кампании, които се очаква да залеят медийното пространство. Вниманието на изследващите застрахователния пазар изследователи е насочено в момента към определяне на компаниите, които ще съумеят да използват най-добре създалата се ситуация. Остава отворен въпросът дали повишеното търсене на имуществени застраховки няма да бъде краткосрочна реакция на населението срещу сполетелите го природни бедствия, което ще спадне, когато „бурята отмине”.


Графика № 2. Планирани застраховки до края на текущата годинаБаза: Юли’03 N = 34; Септември’04 N = 131; Aвгуст '05 N = 141 (респондентите възнамеряващи да сключат някаква застраховка)


Въпреки регистрирания спад при “автомобилните застраховки”, те продължават да бъдат основна част от застрахователния пазар. Високият им дял лесно би могъл да бъде обяснен със задължителния им характер, но въпреки това голяма част от шофьорите в страната все още не се чувстват длъжни да сключват застраховки “Гражданска отговорност”. По-ниският им дял в момента се дължи на изтичането на тримесечния период, за който те се сключват от повечето водачи. Предпоставки за тяхното сериозно увеличение след 1-ви януари следващата година се създава от новоприетия кодекс за застраховане. Той определя автомобилната застраховка „Гражданска отговорност” като задължителна, а наказанията за неизпълнението й варират от финансови санкции до отнемане на МПС.


15 ноември 2005, в. Дневник