Предприемач още от училище?

Институциите у нас сякаш вече осъзнават грозящата ни опасност да се влеем с европейския пазар с нискоквалифицирана работна ръка и се опитват да вземат мерки.

Дирекция „Политика по отношение на предприятията" към Министерството на икономиката и енергетиката е съсредоточила усилията си в един по-специфичен дял от професионалното образование - обучение в дух на предприемачество. Целта на държавните експерти е да се анализира състоянието на образователния процес в средните професионални училища и да се набележат мерки за развитието и подпомагането на малкия и средния бизнес. С тази идея "Витоша рисърч" проведе изследване сред ученици, учители, бизнесорганизации и бизнесмени, и анализира нормативни документи, учебни планове и материали.

Данните от изследването сочат, че предприемачеството все още не е достатъчно застъпено в учебните планове на професионалните училища. Едва 7,5% от запитаните ученици в София са заявили, че изучават този предмет, а с процент повече е делът на тези извън столицата. Най-добре интегрирани в учебната програма са предмети като "География и икономика", "Основи на пазарната икономика" и "Право". Повече от 3/4 са учениците извън столицата, които изучават "География и икономика". В столичните училища се изучават "по-модерни" предмети като "Бизнес комуникации". Учениците извън столицата наблягат повече на изучаването на утвърдени и традиционни предмети, докато в София се въвеждат по-съвременни знания.

Според бизнесорганизациите "Мениджмънт на фирмата" е предметът, който допринася в най-силна степен за формирането на дух на предприемачество у учениците. Мениджърите в София обаче го поставят на трето място по значимост, като отдават по-голяма важност на "Предприемачество" и "Маркетинг". В същото време те отреждат значително по-малка роля на основния предмет, застъпен в образователната система - "География и икономика" (4,8%). Тази гледна точка се споделя и от учителите в столицата. Те определят като най-съществени "Основи на пазарната икономика" и "Мениджмънт на фирмата". Получилото се противоречие между традиционно застъпените предмети в образователната система, от една страна, и мнението на бизнеса и учителите, от друга, говорят за един вече остарял и не много-адекватен на съвременните условия учебен план.

За един бъдещ предприемач са необходими не само добри учебни програми, но и сложен комплекс от лични качества и условия. Като най-необходими бизнесмените определят професионализма, инициативността, коректността и амбициозността. Учителите пък изтъкват на първо място коректността. Разминаване в мненията се получава още между преподавателите в София, които изтъкват на второ място амбициозността, и тези извън столицата, за които най-необходимото качество след коректното поведение е професионализмът. Това несъответствие в гледните точки лесно може да се обясни с с по-голямата конкуренция в София и по-трудното "пробиване".

Учениците единодушно споделят вижданията и на бизнеса, и на преподавателите. Освен това няма почти разлика в нагласите София - провинция по отношение на намерението след завършване на образованието си да започнат свой бизнес - 72,2% срещу 68,5%.

Изследването на "Витоша рисърч" показа, че не се наблюдават големи различия в мненията на учениците, учителите и бизнес средите по отношение на възпитанието в дух на предприемачество. Но това, което е най-нужно на първо време, е осъвременяването на учебните програми по европейски стереотип.

16 януари 2006, в. Сега

Виж уеб-сайта на проекта