еОбщество

Употребата на интернет в съвременното ни общество започва да придобива все по-големи мащаби. Доминиращата група уеб потребители у нас е предимно във възраст между 15 и 29 години. Това определя и по-ниския процент от тях заявяващи желание през настоящата година да използват интернет. Същевременно, бързото развитие на предлаганите електронни услуги и генерирания информационен поток, намалява възрастовата граница сред потребителите. Групата на възраст между 30 и 49 години е нараснала повече от 2 пъти за изминалите 12 месеца и е тази, която най-силно изразява своите намерения да се включи, през следващата година в интернет пространството. Прогнозираното увеличение на потребителите запазва и през 2006 година откроилата се тенденция във възрастта, но и ясно показва, че мрежата не представлява обект на интерес само от страна на „младите”.

Графика 1. Разпределение на използване на Интернет по възрастови групи (%)Комуникацията е все още нaй-популярното приложение на интернет у нас. Това обуслaвя и бързото навлизане сред българските потребители на програмите за телефонни разговори през мрежата. Лесното им приложение предполага интереса към тях да нарасне още и те да достигнат до нивото на използване на традиционните програми за “чат”-комуникации. Засиления контрол срещу нарушаване на авторските права в уеб-пространството, доведе до навлизането на програмите осъществяващи P2P връзки. Примката около незаконното съдържание в интернет ще бъде затягана все по-силно в следващите години, което от своя страна тласка потребителите към търсене на алтернативни начини за набавяне на информация.

През изминалите дванадесет месеца честотата на използване на интернет е нараснала почти двойно. Увеличението на този индикатор се дължи не само на нарасналия брой потребители, но и на повишения интерес на използващите уеб пространството веднъж месечно или по-рядко. Причините обуславящи по-честото използване на мрежата се крият в непрекъснато разширяващият се обем от информация, който тя предлага на българските си потребители. Все по-голяма част от бизнес средите откриват в нея подходящо място за позициониране своята реклама и дейност. Развитието на българското уеб пространство позволява на потребителите да извършват много по-бързо и с много по-малко усилия и
средства значителна част от своите ежедневни дейности.

септември, 2006

Е-България 2006 е четвъртият годишен доклад, предлагащ цялостен анализ на развитието в областта на информационното общество в страната ни. Целите на анализа са насочени към подпомагане на процесите на изработване и изпълнение на обществени политики чрез предоставяне на редовно, сравнително и проблемно изследване на основни водещи показатели на информационното общество.

Докладът анализира технологичната осигуреност и социално-икономическата готовност на домакинствата, предприятията и обществените институции да използват новите информационни и комуникационни технологии и да трансформират чрез тях жизненото си пространство, стила и ефективността на работата, създаването на добавена стойност и предоставянето на обществени услуги. Той съдържа оценки за действията и инициативите на държавата, бизнеса и гражданското общество, както и редица идеи и препоръки за развитие на информационното общество.

еБългария 2006"

Отзиви в медиите