Годишен доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите

Настоящият доклад си поставя целта да анализира състоянието и развитието наполитиката на България в областта на иновациите през 2006 г. За постигането на тази цел е направен преглед на основните структурни звена на националната иновационна система и е проследено въздействието на националната иновационна политика върху тяхното функциониране и взаимодействие.

Докладът е структуриран в 10 глави, които анализират иновационната система, нормативната база за иновации, финансовите инструменти за подкрепа на иновационната активност, източниците на иновации, човешките ресурси, иновативните предприятия, международното и регионалното сътрудничество и иновационната активност в страната в сравнение със страните от ЕС. Докладът завършва с анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред националната иновационна система, на базата на който са изведени изводи и препоръки за конкретни мерки за реализиране на Националната иновационна стратегия през 2007 г. Разработен е и иновационен профил на сектор машиностроене, който е даден като приложение.Изтеглете Годишния доклад оттук


Приложения