Най-сериозни престъпления срещу бизнеса


На 3 май 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията представи доклада “Тенденции на престъпността в България 2000 – 2005”.
С доклада за втора поредна година Центърът представя данни за конвенционалната престъпност от алтернативен източник – изследванията на жертвите на престъпност, т.нар. виктимизационни изследвания, и ги съпоставя с данните от полицейската статистика, като същевременно се търси сравнимост с данни от други европейски страни. Данните от три виктимизационни изследвания, наречени Национални изследвания на престъпността (НИП), дават възможност да се направи анализ за периода 2000 – 2005 г. Предмет на анализ са и факторите – демографски, икономически и правни, които обуславят тенденциите в престъпността.

Проведеното изследване през 2000г. в София насочи вниманието на изследователите към един доста сериозен проблем – измамите извършвани срещу фирмата от външни лица и служители (Графика 1). Ако за 1999г. жертвите, измамени от външни за техния бизнес лица, са наброявали малко повече от 19% процента, то днес те отбелязват спад с повече от 6% (2005г. за София 13,4%, 2005г. общо за цялата страната 11,7%). Тези данни определят, предприетите през последните години мерки за справяне с проблема, като наистина ефективни. Резултат от това са многобраойните и разнообразни методи за охрана. На тази база можем да прогнозираме бъдещото запазване на тази тенденция.

Не толкова обнадеждаващ е, обаче процентът на измамени от собствените си служители фирми. При този вид престъпление не се отчита спад сред жертвите, а дори и покачване с 2% ( 1999г. в София 7.3%, а през тази 9,2% ). На базата на това не може да не се отбележи фактът, че все още не е открита ефективна система за борба със злоупотребите на служители. За това говори и повишеният процент на жертвите определящи я като имаща най-сериозни последствия за техният бизнес. През 2000г. едва 4,5% от фирмите пострадали от този вид измама през 1999г., са й отдали най-сериозно значение. В цялостен план за страната, през миналата година броят им се е покачил тройно и достига 15,2%.

Графика 1 Фирми станали жертви на измами (%)

База: за София ’00 N=532; за София '05 N=119; за страната '05 N=308

Данните изложени в Графика 2 ни разкриват, откроилата се зависимост между големината (по брой заети) на бизнес организациите и извършените измами от външни лица и служители. Тенденцията, която се определя е, че с увеличаването на размера на дадена фирма, се увеличават и измамите от нейни служители. По-малките фирми са по-често потърпевши на измами от външни за техния бизнес лица. Това може да се обясни с факта, че при не толкова големите организации, колективът се сплотява много по-лесно, а това допринася за изграждане у персонала на ценностна система защитаваща интересите на фирмата. Друга причина, обуславяща разкрилата се закономерност, може да се търси и в психологическия профил на работника. По-малобройният колектив на една организация, кара всеки от членовете му да се чувства ценен, значим и нужен за успеха на фирмата. Това от своя страна провокира у него, в много по-малка степен, желание за злоупотреба със служебното си положение. В организационните структури, наброяващи повече от петдесет човека, контролът върху служителите е много по-труден и управителите се налага да наемат хора, чиято единствена задача е да следят и контролират работата на персонала. Тези служители обаче също не са застраховани от злоупотреби.

Графика 2 Разпределение на жертвите на измама по големина на фирмата (%)

База: за страната '05 N=308