Пазарът на автомобили в българия


В периода 15 – 28 февруари 2006 г. агенция Витоша Рисърч проведе своето второ маркетингово проучване на пазара на автомобили в България. По метода персонално стандартизирано интервю бяха анкетирани 1000 души. Изследването е представително за населението на страната над 15-годишна възраст.

Резултатите от изследването показват, че автомобилния парк, стопанисван от българските домакинства е морално и физически остарял, неотговарящ на техническите и екологични изисквания.

През 2006г. се отчита с пет процента по-нисък е дял на домакинствата, които посочват, че не притежават автомобил. Като цяло обаче се запазва тенденцията повече от половината български домакинства да не разполагат със собствен автомобил. Данните от настоящото изследване показват, че все още в преобладаващата си част, по пътищата в страната се движат стари автомобили, почти половината, от които произведени преди повече от 16 години (Графика 1 и Графика 2 ).

Графика 1. Брой автомобили в домакинството (%)

База: Всички респонденти (N=1000)

Графика 2. Възраст на притежаваните от домакинствата автомобили (%)

База: 2004г. N=418; 2006 N=463 (Респондентите, които притежават поне един автомобил в домакинството си)
* Процентите са повече от 100, защото респондентите са давали повече от един отговор


  • Голямо е разнообразието от притежаваните марки автомобили. Въпреки все още водещите позиции и най-голямо разпространение на руските автомобили „Лада”, като цяло останалите марки превозни средства, произвеждани от източния блок, стават все по-рядко срещани по пътищата на страната.

  • Желанието и бъдещите намерения за покупка на потенциалните купувачи са насочени към така наречия среден клас автомобили. В настоящото изследване в сравнение с преди 2 години, отчитаме по-голямо разнообразие от предпочитани марки.

  • Най-перспективната от гледна точка бъдещото потребление на автомобили група - тази на младите мъже живеещи в градовете, изказва своите намерения за покупката на автомобили произведени от Фолксваген. Всеки пети мъж, спадащ към тази категория споделя, че бъдещият му автомобил ще носи тази марка. Това обаче, ще бъдат автомобили, купени на старо.
15 март, 2006