Ръстът на безработицата доведе до ръст при депозитите

Общият обем на депозитите отново нараства след второто тримесечие - 34 609 млн. лева. Този на нефинансовите предприятия обаче продължа да намалява, което се дължи на влошените икономически условия в следствие на кризата и затегнатото кредитиране от страна на банките. Това определя на депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинствата (НТООД) основна тежест в общия обем.

Графика 1 Разпределение на обема на депозитите на нефинансовите предприятия, домакинствата и НТООД по тримесечия (в хил. лева)

Източник: БНБ

Обяснение за ръста на депозитите на домакинствата и НТООД може да се търси в пряката корелация между нивото на спестяванията и това на безработицата. С влизането си в страната икономическата криза обърна НТООД на безработицата. От края на миналата година (след третото тримесечие) нивото й започна да нараства с бързи темпове. Изпитвайки несигурност за работата си (и доходите) хората проявяват по-висока склонност към спестяване. Успоредно с това нарастват и депозитите на домакинствата и НТООД. Причината обема на депозитите да започне да расте преди този на безработните, лесно може да се обясни с нуждата на банките от така наречените „свежи пари”, която доведе до рекордни лихвени проценти и ударно привличане на капитал от населението.

Графика 2 Равнище не безработицата в страната и обем на депозитите на домакинствата и НТООД

Източник: БНБ и Агенция по заетостта

Прогнозите за нивото на безработицата са, до края на годината тя да достигне 10 %. Силен тласък в тази посока ще се имаме есента, когато по-принцип се наблюдава сезонно увеличаване. От тук може да се прогнозира, че нивото на депозитите ще отбележи по-силен ръст през третото тримесечие, в сравнение с предходните две. Според изследване на Агенцията за икономически анализи и прогнози, проведено сред търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества, в периода 15 – 26 юни тази година, над половината от запитаните очакват лихвените проценти по депозитите да запазят високите си нива (без промяна).

Все пак изтеглянето на свободните пари на гражданите, не може да бъде перманентно във времето просто, защото парите като ресурс притежават най-основната му характеристика – не са неизчерпаеми. Казано с други думи, ще се стигне до пределна точка. Имайки предвид ранното ориентиране на банките към привличане на депозити, можем да прогнозираме, че обемът на депозитите на домакинствата и НТООД ще достигне своя максимум до две тримесечия преди пика на безработицата.