Преките чуждестранни инвестиции се увеличават с 81% на годишна база. Дали?

По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари 2011 г. са 103.8 млн. евро (0.3% от БВП), при 57.3 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2010 г. Ръстът на годишна база е 81.2% По държави, най-големите нетни преки инвестиции в страната за периода януари 2011 г. са на Австрия (85.2 млн. евро), Германия (6.2 млн. евро) и Унгария (5.5 млн. евро).

Географска структура на преките инвестиции в страната (януари 2011 г.)
данните са в млн. евро
Източник: БНБ

Графиката показва, че 85.2 млн. евро идват от Австрия. При съсредоточаване на подобен дял (82%) може да се каже, че по-скоро ръстът се дължи на вече уговорени и очаквани плащания, от колкото на повишен интерес към българската икономика. През следващия месец този ефект ще бъде изчерпан. Това показва, че ръстът може и да е внушителен, поради по-ниската база (годишният спад през януари 2010 г. бе в размер на почти 8 пъти - януари 2009 г. 391.7 млн. лв.), но е неустойчив и не дава повод за спокойствие, че ПЧИ са поели по коловоза на въстановяването и постепенно ще се превърнат в локомотива, който бяха за българската икономиката.