Как иновациите променят дейността на банките


Благодарение на все по-дълбокото проникване на интернет във всички сфери, иновативната идея от началото на 90-те вече се е превърнала в неизменна част от дейността на финансовите институции

Знанието и трансформирането му в нови продукти, процеси и начини на организация винаги са били източник на икономически растеж и подобряване на общественото благосъстояние. Крайният резултат, когато знанието се е превъплатило в нововъведение, най-общо наричаме иновация. Самото понятие произхожда от латинския корен novus, който означава нововъведение или обновяване. Иновацията е процес на използване на знания за създаване и въвеждане на нещо, което е ново и използваемо в ежедневието на обществото и бизнеса

Добавяне на стойност и подобряване на процесите

Иновациите, които функционират във финансовата сфера са насочени най-общо в две области. Едната е създаване на нови финансови продукти, носещи определена стойност на притежателите им, а другата е подобряване на процесите за боравене с тях в търсене на начин как те да отговарят в по-пълна степен на динамиката на съвременния ни живот. Иновациите от първата група най-често могат да се срещнат на капиталовия пазар. Такива например са дериватите - финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самия актив, участниците в пазара се договарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент. Инвеститорите използват дериватите основно за да намалят в определена степен поетите от тях рискове.

Втората група от финансови иновации се появява най-често под формата на банкови продукти или операции. Те са комплекс от взаимосвързани банкови услуги и операции, насочени към по-пълното задоволяване на потребностите на клиентите от отделните видове банкови дейности. В основата на тези иновации стоят модерните ИТ решения, отговорящи в максимално пълна степен на ставащото все по-мобилно ежедневие. Спестеното време и удобството заемат все по-определящо място в решението на потребителите при избор на обслужваща банка. Равнището на търсене на новия продукт определя равнището на неговата полезност и степента на неговата иновативност.

Развитие на иновативната идея

Най-яркият пример за иновация в банковата сфера е електронното банкиране. За първи път то е било осъществено през 1993 г. в Англия от Nottingham Building Society. Системата е носила наименованието “Homelink”, което в буквален превод означава „връзка от дома“. Чрез нея потребителите са можели онлайн да получат информация за банковите трансфери и трансакции по сметките им. Осъществяваните преводи били предимно за плащане на ток, вода, газ, както и към сметки в други банки.

Днес, благодарение на все по-дълбокото проникване на интернет във всички сфери, иновативната идея от началото на 90-те вече се е превърнала в неизменна част от дейността на всяка банка. Освен пари, дистанционното извършване на банкови операции спестява много време. Клиентите могат да проверяват балансите си, да разглеждат парични потоци, да откриват сметки и да трансферират пари денонощно. Използването на услугата не изисква специални компютърни умения. От банките, опериращи на българския пазар, с малки изключения всички могат да се похвалят с онлайн гишета, на които посрещат клиентите си.

Операциите, които могат да се извършват през електронното банкиране, могат да бъдат ...

*Пълният текст на анализа можете да прочетете в новия брой на списание CIO или на електронната страница на списанието