Профил на инвеститорите на БФБ 2014 г.

През 2013 г. за първи път бе проведено проучване на Профила на инвеститорите на БФБ. Към този момент единствено то предоставя публична информация, за участниците на българския капиталов пазар. През настоящата година проучването бе проведено за втори път като основната цел бе не само да провери дали характеристиките на инвеститорите се запазват и как се е изменил профилът им през последните 12 м.

Методът на събиране на информацията бе чрез провеждане на онлайн проучване сред потребителите на тясно специализирани форуми, сред последователите на някои инвестиционни посредници в социалните мрежи и др. Общият брой инвеститори, до които проучването достигна бе 108. Основният профил на търсената таргет група бе фокусиран към масовият инвеститор, който търгува на БФБ за собствена сметка, а не толкова големи институционални инвеститори. Периодът, в който бе проведено проучването през 2013 г. бе между 14 и 22 юни 2013 г., през 2014 г. бе между 14 и 23 май.

Тъй като проучването предоставя голям обем информация за самите инвеститори, то за обработката и систематизирането й в посока оформяне на конкретни поведенчески профили, през тази година използвах по-сложни статистически похвати като един от методите за многофакторен анализ в статистиката – клъстерният анализ. Той раздели респондентите в три основни групи, които условно нарекохме по следния начи:

Група – „Новобранци“
Група – „Спекуланти“
Група – „Инвеститори“

Фигура: Големина на всяка група


Под спекуланти разбираме инвеститори, които присъстват на пазара, за да печелят от движението на цените. Техните инвестиционни хоризонти са много къси и не отделят толкова голямо внимание на самите фирми търгуващи се на борсата и как би им повлияла икономическата ситуация на техния бизнес. Под инвеститори разбира ме респонденти, които има дълги инвеститорски хоризонти. Те не обръщат толкова голямо внимание на самата цена на акциите, а се фокусират върху бизнеса, които стои зад тези акции. Наричаните новобранци от своя страна са инвеститори, които присъстват от скоро на БФБ и пазарните им действия са обвързани с голяма доза неоправдан риск. Направеният многофакторен анализ ни помогна освен ясно да отличим тези групи, но и да определим техният дял в общата структура на присъстващите на пазара инвеститори. Като най-голяма се оформя групата на „Спекулантите“ – 37,0% от всички респонденти попадат в нея. На следващо място по-големина се откроява групата на „Новобранците“ с дял от 32,4%. Последната група е тази на „Инвеститорите“ с дял от 30,6%.

Повече от половината от взелите участие в проучването се самоопределят като активно присъстващи на българския пазар. През настоящата година се регистрира ръст от 6,2 пр.п. Две са основните причини, които карат респондентите да инвестират на БФБ. На първо място, това е търсенето на по-добра доходност за спестяванията им, след като лихвените проценти по банковите депозити значително намаляха. На второ място участниците в анкетата споделят, че с инвестициите си те разчитат на дивидентите/печалбите, които да ми помогнат при нужда от пари или допълнителни доходи за пенсия.

При конструирането си на инвестиционен портфейл повече 80% от респондентите залагат на над 4 акции на различни компании. В сравнение нагласите от преди една година, се вижда ръст в този дял. С отминаването на тежките ефекти от икономическата криза, все повече компании на БФБ започнаха да радват инвеститорите с добри новини. Така интересът им започна да се разпръсква върху повече позиции.

Въпреки че често в медийното пространство инвеститорите на БФБ са дефинирани като изключително рационални, първото по рода си проведено проучване през 2013 г.регистрира, че наред с рационалността при вземане на решение за покупка или продажба, те се ръководят и от собствените нагласи/усещания/ предчувствия към развитието на компаниите и секторите, в които те оперират. Преди 12 месеца този фактор бе на второ място, но сега неговата значимост нараства и той вече се оформя като основен за инвеститорите.

Първото проучване през 2013 г. регистрира, че над 70% от постигнатата положителна доходност от инвеститорите се реинвестира отново в закупуването на акции на БФБ. 12 месеца по-късно този дял спада до 58,3%. Въпреки че проучването индикира, за по-малка възвръщаемост на постигнатите печалби към БФБ, то показва, че в очите на инвеститорите борсата започва да носи относително стабилни приходи. Това неминуемо ще активизира и инвеститори, които очакват именно този сигнал, за да влязат на пазара и ще привлече нови играчи. От тук може да очакваме и повишаване на ликвидността на пазара и на постигнатите печалби.

Въпреки че ликвидността на БФБ през 2013 г. се повиши значително в сравнение с годините след 2007 г., тя все още не успяла да достигне до необходимите нива, които да осигурят безпрепятствено влизане и излиза от повечето позиции на борсата. Именно тя се откроява и като основен проблем според инвеститорите взели участие в проучването. На следващо място с близки резултати се откроява група от 3 проблема, които могат да бъдат определени като взаимосвързани: липса на нови инвеститори, липса на нови компании и пропуски в законодателството, даващи възможност за водене на непрозрачно управление на фирмите и анонимност на реалните собственици.  

Графика: Кои според Вас са основните проблеми, пред които е изправена БФБ днес?


База: 2014г.N=108