31 август 2016 г.

Маргиналният президентВъпреки че на Росен Плевнелиев през последните няколко години му се наложи на два пъти да управлява страната като назначи служебни кабинети, в обществото продължава да битува схващането, че Президентът има само представителни функции. Основните му задължения са да се снима с деца, спортисти, полици и да ни приветства с настъпването на новата година. Може би и за това никой не обръща внимание, че политическите партии игнорираха и не взимат на сериозно предстоящите президентски избори.

30 август 2016 г.

64% от българите искат да плащат данъците си с картаДелът на хората, които плащат задълженията си към държавата в брой намалява със 19 процентни пункта за последните 4 години. Това сочат резултатите от проведено проучване от агенция Ноема, по поръчка на Visa България.

Мнозинството от българите – 64% биха платили държавните и местните си данъци с карта, ако имат достъп до POS терминал. Броят на хората, които предпочитат картовите плащания нараства устойчиво - от 41% през 2014 г. до 61% през 2015 г. и 64% през 2016 г. 

Най-склонни да ползват POS терминали са 70% от младите хора на възраст от 18 г. до 35 г., 66% от жените и 68% от жителите на София. И сред трите групи популярността на тази услуга е нараснала през последната година.

26 август 2016 г.

БНБ: Брутният външен дълг нараства до 76,7% от БВП в края на юни


Брутният външен дълг в края на юни 2016 г. е 34 894.6 млн. евро (76.7% от БВП2 ), което е с 803.6 млн. евро (2.4%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП).  Това сочат публикуваните днес данни на БНБ. Дългът намалява със 701.7 млн. евро (2%) спрямо юни 2015 г. (35 596.3 млн. евро, 80.6% от БВП). 

В края на юни 2016 г. дългосрочните задължения са 27 287.2 млн. евро (78.2% от брутния дълг, 60% от БВП), като нарастват с 1078.8 млн. евро (4.1%) спрямо края на 2015 г. (26 208.4 млн. евро, 76.9% от дълга, 59.3 от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 431.3 млн. евро (1.6%) спрямо юни 2015 г. (27 718.5 млн. евро, 62.8% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7607.4 млн. евро (21.8% от брутния дълг, 16.7% от БВП) и намаляват с 275.2 млн. евро (3.5%) спрямо края на 2015 г. (7882.6 млн. евро, 23.1% от дълга, 17.8% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 270.4 млн. евро (3.4%) спрямо юни 2015 г. (7877.8 млн. евро, 17.8% от БВП). 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2016 г. е 6612.3 млн. евро (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1036 млн. евро (18.6%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазари от Република България през март т.г. Дългът на сектора се повишава с 542.5 млн. евро (8.9%) спрямо юни 2015 г. (6069.7 млн. евро, 13.7% от БВП). 

Външните задължения на сектор Банки са 3878.6 млн. евро (8.5% от БВП). Те се понижават с 247.8 млн. евро (6%) спрямо края на 2015 г. (4126.4 млн. евро, 9.3% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 264.4 млн. евро (6.4%) спрямо юни 2015 г. (4143 млн. евро, 9.4% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 11 590 млн. евро (25.5% от БВП). Те намаляват със 145.9 млн. евро (1.2%) спрямо края на 2015 г. (11 735.9 млн. евро, 26.6% от БВП). Дългът на сектора намалява със 171.6 млн. евро (1.5%) спрямо юни 2015 г. (11 761.6 млн. евро, 26.6% от БВП). 

В края на юни 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 813.7 млн. евро (28.2% от БВП), което е със 161.3 млн. евро (1.3%) повече в сравнение с края на 2015 г. (12 652.4 млн. евро, 28.7% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 808.2 млн. евро (5.9%) спрямо юни 2015 г. (13 621.9 млн. евро, 30.8% от БВП). 

През януари – юни 2016 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 3749.1 млн. евро (8.2% от БВП) при 3734.6 млн. евро (8.5% от БВП) за януари – юни 2015 г. От тях 1425 млн. евро (38% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 583.5 млн. евро (15.6% от общия размер) за сектор Банки, 920.1 млн. евро (24.5%) за Други сектори4 , а 820.5 млн. евро (21.9%) са вътрешнофирмено кредитиране . 

През януари – юни 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2477.9 млн. евро (5.4% от БВП) при 5748.6 млн. евро (13% от БВП) за януари – юни 2015 г. Нетният външен дълг5 в края на юни 2016 г. е 4060 млн. евро, като намалява с 2799.1 млн. евро (40.8%) спрямо края на 2015 г. (6859.1 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 3602.7 млн. евро, 13.2%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 803.6 млн. евро, 2.4%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 8.9% в края на юни 2016 г. при 15.4% в края на 2015 г.  

25 август 2016 г.

Лихвена статистика на БНБ за м. юли 2016 г.През юли 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%. В сравнение с юли 2015 г. ОЛП намалява с 0.02 процентни пункта (пр.п.), а спрямо юни 2016 г. запазва нивото си.

За юли 2016 г. индексът ЛЕОНИА e -0.01%, като в сравнение със същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.02 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец спада спрямо юли 2015 г. с 0.29 пр.п. до 0.02%, а този за 3 месеца – с 0.39 пр.п. до 0.13%.

Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с юли 2015 г. намалява с 1.25 пр.п. до 0.11%, а при ДЦК с матуритет 5 години – с 1.23 пр.п. до 0.86%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юли 2016 г. е 2.39%. Спрямо същия месец на 2015 г. той се увеличава с 0.03 пр.п., а спрямо юни 2016 г. се понижава с 0.01 пр.п.

Депозити - Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през юли 2016 г. в сравнение с юли 2015 г. спада с 0.24 пр.п. до 0.41%, а по тези в евро – с 0.18 пр.п. до 0.43%. В сравнение с юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.03 пр.п.

Сектор Домакинства. 

През юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.71 пр.п. до 0.84%, а по тези в евро – с 0.58 пр.п. до 0.64%.
В сравнение с юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.01 пр.л., а по тези в евро се понижава с 0.02 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. През юли 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спрямо юли 2015 г. спада с 0.09 пр.п. до 0.06%, а този по овърнайт-депозитите в евро – с 0.08 пр.п. до 0.04%. Спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.73 пр.п. до 0.76%, а по тези в евро – с 0.55 пр.п. до 0.77%.

Сектор Домакинства. 

През юли 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с юли 2015 г. се понижава с 0.14 пр.п. до 0.14%. При депозитите с договорен матуритет в левове
той спада с 0.98 пр.п. до 1.36%, а по тези в евро – с 0.92 пр.п. до 1.14%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0.45 пр.п. до 0.71%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.43 пр.п. до 0.69%.

Кредити - Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. 

През юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 1.04 пр.п. до 4.52%, а по тези, договорени в евро − с 0.93 пр.п. до 4.20%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 2.47 пр.п. до 4.76%, а по тези, договорени в евро – с 2.14 пр.п. до 5.45%.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.18 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.52 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.58 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 0.29 пр.п.

Сектор Домакинства

През юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юли 2015 г. с 0.69 пр.п. до 9.92%, а по тези в евро – с 0.46 пр.п. до 6.66%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.78 пр.п. до 4.86%, а по жилищните кредити в евро – с 0.31 пр.п. до 5.53%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 3.78 пр.п. до 3.14%, а по другите кредити в евро – с 1.73 пр.п. до 3.65%.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.41 пр.п., а по тези в евро спада с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.11 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.22 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.60 пр.п., а при другите кредити в евро – с 1.33 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юли 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. спада с 0.73 пр.п. до 10.90%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.51 пр.п. до 7.39%. През юли 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо юли 2015 г. с 0.87 пр.п. до 5.34%, а по жилищните кредити в евро – с 0.38 пр.п. до 6.02%.

През юли 2016 г. в сравнение с юни 2016 г. годишният процент на разходите по кредитите за
потребление в левове се повишава с 0.48 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.16 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли 2016 г. в сравнение с юли 2015 г. намалява с 0.53 пр.п. до 14.04%, а по овърдрафта в евро – с 0.40 пр.п. до 8.96%. През юли 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се понижава с 0.45 пр.п. до 18.21%, а по тези в евро – с 0.15 пр.п. до 18.36%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.75 пр.п. до 9.53%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.45 пр.п. до 8.61%. При жилищните кредити в левове той намалява с 1.04 пр.п. до 5.83%, а при жилищните кредити в евро – с 0.42 пр.п. до 6.74%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 1.91 пр.п. до 5.91%, а по другите кредити в евро – с 1.24 пр.п. до 5.98%.

Сектор Нефинансови предприятия. 

През юли 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.99 пр.п. до 4.33%, а по овърдрафта в евро – с 0.90 пр.п. до 3.66%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 1.31 пр.п. до 4.91%, а по тези в евро – с 0.85 пр.п. до 4.92%.