Лихвена статистика на БНБ за м. юли 2016 г.През юли 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%. В сравнение с юли 2015 г. ОЛП намалява с 0.02 процентни пункта (пр.п.), а спрямо юни 2016 г. запазва нивото си.

За юли 2016 г. индексът ЛЕОНИА e -0.01%, като в сравнение със същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.02 пр.п. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец спада спрямо юли 2015 г. с 0.29 пр.п. до 0.02%, а този за 3 месеца – с 0.39 пр.п. до 0.13%.

Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с юли 2015 г. намалява с 1.25 пр.п. до 0.11%, а при ДЦК с матуритет 5 години – с 1.23 пр.п. до 0.86%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юли 2016 г. е 2.39%. Спрямо същия месец на 2015 г. той се увеличава с 0.03 пр.п., а спрямо юни 2016 г. се понижава с 0.01 пр.п.

Депозити - Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през юли 2016 г. в сравнение с юли 2015 г. спада с 0.24 пр.п. до 0.41%, а по тези в евро – с 0.18 пр.п. до 0.43%. В сравнение с юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.03 пр.п.

Сектор Домакинства. 

През юли 2016 г. спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.71 пр.п. до 0.84%, а по тези в евро – с 0.58 пр.п. до 0.64%.
В сравнение с юни 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.01 пр.л., а по тези в евро се понижава с 0.02 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. През юли 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове спрямо юли 2015 г. спада с 0.09 пр.п. до 0.06%, а този по овърнайт-депозитите в евро – с 0.08 пр.п. до 0.04%. Спрямо юли 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.73 пр.п. до 0.76%, а по тези в евро – с 0.55 пр.п. до 0.77%.

Сектор Домакинства. 

През юли 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с юли 2015 г. се понижава с 0.14 пр.п. до 0.14%. При депозитите с договорен матуритет в левове
той спада с 0.98 пр.п. до 1.36%, а по тези в евро – с 0.92 пр.п. до 1.14%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0.45 пр.п. до 0.71%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.43 пр.п. до 0.69%.

Кредити - Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. 

През юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 1.04 пр.п. до 4.52%, а по тези, договорени в евро − с 0.93 пр.п. до 4.20%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 2.47 пр.п. до 4.76%, а по тези, договорени в евро – с 2.14 пр.п. до 5.45%.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.18 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.52 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0.58 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 0.29 пр.п.

Сектор Домакинства

През юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с юли 2015 г. с 0.69 пр.п. до 9.92%, а по тези в евро – с 0.46 пр.п. до 6.66%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.78 пр.п. до 4.86%, а по жилищните кредити в евро – с 0.31 пр.п. до 5.53%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 3.78 пр.п. до 3.14%, а по другите кредити в евро – с 1.73 пр.п. до 3.65%.

През юли 2016 г. спрямо юни 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.41 пр.п., а по тези в евро спада с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.11 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.22 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.60 пр.п., а при другите кредити в евро – с 1.33 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юли 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. спада с 0.73 пр.п. до 10.90%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.51 пр.п. до 7.39%. През юли 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо юли 2015 г. с 0.87 пр.п. до 5.34%, а по жилищните кредити в евро – с 0.38 пр.п. до 6.02%.

През юли 2016 г. в сравнение с юни 2016 г. годишният процент на разходите по кредитите за
потребление в левове се повишава с 0.48 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.06 пр.п., а по тези в евро – с 0.16 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли 2016 г. в сравнение с юли 2015 г. намалява с 0.53 пр.п. до 14.04%, а по овърдрафта в евро – с 0.40 пр.п. до 8.96%. През юли 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се понижава с 0.45 пр.п. до 18.21%, а по тези в евро – с 0.15 пр.п. до 18.36%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.75 пр.п. до 9.53%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.45 пр.п. до 8.61%. При жилищните кредити в левове той намалява с 1.04 пр.п. до 5.83%, а при жилищните кредити в евро – с 0.42 пр.п. до 6.74%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 1.91 пр.п. до 5.91%, а по другите кредити в евро – с 1.24 пр.п. до 5.98%.

Сектор Нефинансови предприятия. 

През юли 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.99 пр.п. до 4.33%, а по овърдрафта в евро – с 0.90 пр.п. до 3.66%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 1.31 пр.п. до 4.91%, а по тези в евро – с 0.85 пр.п. до 4.92%.