БНБ: Брутният външен дълг нараства до 76,7% от БВП в края на юни


Брутният външен дълг в края на юни 2016 г. е 34 894.6 млн. евро (76.7% от БВП2 ), което е с 803.6 млн. евро (2.4%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП).  Това сочат публикуваните днес данни на БНБ. Дългът намалява със 701.7 млн. евро (2%) спрямо юни 2015 г. (35 596.3 млн. евро, 80.6% от БВП). 

В края на юни 2016 г. дългосрочните задължения са 27 287.2 млн. евро (78.2% от брутния дълг, 60% от БВП), като нарастват с 1078.8 млн. евро (4.1%) спрямо края на 2015 г. (26 208.4 млн. евро, 76.9% от дълга, 59.3 от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 431.3 млн. евро (1.6%) спрямо юни 2015 г. (27 718.5 млн. евро, 62.8% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7607.4 млн. евро (21.8% от брутния дълг, 16.7% от БВП) и намаляват с 275.2 млн. евро (3.5%) спрямо края на 2015 г. (7882.6 млн. евро, 23.1% от дълга, 17.8% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 270.4 млн. евро (3.4%) спрямо юни 2015 г. (7877.8 млн. евро, 17.8% от БВП). 

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2016 г. е 6612.3 млн. евро (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1036 млн. евро (18.6%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазари от Република България през март т.г. Дългът на сектора се повишава с 542.5 млн. евро (8.9%) спрямо юни 2015 г. (6069.7 млн. евро, 13.7% от БВП). 

Външните задължения на сектор Банки са 3878.6 млн. евро (8.5% от БВП). Те се понижават с 247.8 млн. евро (6%) спрямо края на 2015 г. (4126.4 млн. евро, 9.3% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 264.4 млн. евро (6.4%) спрямо юни 2015 г. (4143 млн. евро, 9.4% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 11 590 млн. евро (25.5% от БВП). Те намаляват със 145.9 млн. евро (1.2%) спрямо края на 2015 г. (11 735.9 млн. евро, 26.6% от БВП). Дългът на сектора намалява със 171.6 млн. евро (1.5%) спрямо юни 2015 г. (11 761.6 млн. евро, 26.6% от БВП). 

В края на юни 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 813.7 млн. евро (28.2% от БВП), което е със 161.3 млн. евро (1.3%) повече в сравнение с края на 2015 г. (12 652.4 млн. евро, 28.7% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 808.2 млн. евро (5.9%) спрямо юни 2015 г. (13 621.9 млн. евро, 30.8% от БВП). 

През януари – юни 2016 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 3749.1 млн. евро (8.2% от БВП) при 3734.6 млн. евро (8.5% от БВП) за януари – юни 2015 г. От тях 1425 млн. евро (38% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 583.5 млн. евро (15.6% от общия размер) за сектор Банки, 920.1 млн. евро (24.5%) за Други сектори4 , а 820.5 млн. евро (21.9%) са вътрешнофирмено кредитиране . 

През януари – юни 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2477.9 млн. евро (5.4% от БВП) при 5748.6 млн. евро (13% от БВП) за януари – юни 2015 г. Нетният външен дълг5 в края на юни 2016 г. е 4060 млн. евро, като намалява с 2799.1 млн. евро (40.8%) спрямо края на 2015 г. (6859.1 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 3602.7 млн. евро, 13.2%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 803.6 млн. евро, 2.4%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 8.9% в края на юни 2016 г. при 15.4% в края на 2015 г.