Рекордна печалба за банковия сектор у нас към края на юли 2016 г


Публикуваните данни на Българска народна банка (БНБ) показват, че през юли се наблюдава увеличение на депозитите и на балансовия капитал на банковата система. В края на месеца ликвидните активи достигат 28.3 млрд. лв., а коефициентът, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ – 37.11%. В структурата на ликвидните активи най-голям остава делът на паричните средства и паричните салда при БНБ (49.0%).

Към 30 юни 2016 г. съотношенията за капиталова адекватност на банковата система остават високи. Съотношенията на обща капиталова адекватност и на капитала от първи ред в края на юни са съответно 22.72% и 21.21%. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 20.74%. 

Към 31 юли 2016 г. печалбата на банковата система възлиза на 909 млн. лв., или с 295 млн. лв. повече от реализираната за седемте месеца на предходната година. В сравнение със същия период на 2015 г. нетният общ оперативен приход е повишен със 137 млн. лв. Натрупаната от началото на тази година обезценка по кредити и вземания възлиза на 374 млн. лв. (при 479 млн. лв. към 31 юли 2015 г.). Тези данни потвърждават и изводите направени от Радев, по отношение на стабилността на банковата система след проведените стрес-тестове.

Спрямо края на юни 2016 г. активите на банковата система нарастват с 0.8% до 89.4 млрд. лв. В позицията пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане увеличението е с 3.3% (549 млн. лв.), а делът на тази позиция в общите активи се покачва до 19.0%. В кредитите и авансите е отчетен месечен растеж с 0.4% (199 млн. лв.), а делът им представлява 61.9% от активите на банковия сектор. Портфейлите с ценни книжа намаляват с 0.2% (26 млн. лв.), а делът им достига 14.1% от размера на активите. Отчетен е спад главно в позицията държани за търгуване, съпроводен с растеж в портфейла на разположение за продажба. 

В брутния кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) през юли се наблюдава месечно увеличение с 0.4% (227 млн. лв.). Кредитирането на нефинансови предприятия нараства със 186 млн. лв. При заемите за домакинства се увеличават както жилищните ипотечни кредити (с 16 млн. лв.), така и потребителските заеми (с 19 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия нарастват с 2 млн. лв., а тези за сектор „държавно управление“ намаляват с 5 млн. лв. 

Депозитите в банковата система отбелязват месечен растеж с 0.6% (487 млн. лв.) и в края на юли възлизат на 75.6 млрд. лв. Ресурсът от домакинства се увеличава с 362 млн. лв. (0.8%), а от нефинансови предприятия – със 139 млн. лв. (0.7%). Привлечените средства от други финансови предприятия нарастват с 42 млн. лв. (1.0%). 

Балансовата позиция собствен капитал в края на юли е близо 12 млрд. лв. Спрямо юни е налице растеж със 175 млн. лв. (1.5%) поради повишението на печалбата и натрупания друг всеобхватен доход.