Застрахователите инвестират все повече в български акции


Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност , които осъществяват дейност в България, възлизат на 6.603 млрд. лв. към края на юни 2016 година. Това става ясно от отчетната статистика на Българска народна банка (БНБ). Техният размер се увеличава с 614.1 млн. лв. (10.3%) в сравнение с края на юни 2015 г. (5.989 млрд. лв.) и с 342.3 млн. лв. (5.5%) спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. (6.261 млрд. лева). 

Структура на активите по инструменти (в млн. лв.)
Източник: БНБ

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2016 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 289.5 млн. лв. (9.8%) до 3.256 млрд. лева. Спрямо края на юни 2015 г. средствата влагани в депозити намаляват с 18.1 млн. лв. (2.3%) до 756.1 млн. лв. За сметка на това статистиката отчита, че акциите и другите форми на собственост се увеличават с 59.2 млн. лв. (8.7%) до 739.1 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват със 105.8 млн. лв. (16%) до 766.7 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 49.3% при 49.5% към края на същото тримесечие на 2015 г., на депозитите – 11.4% при 12.9% към края на юни 2015 г., на акциите и другите форми на собственост – 11.2% при 11.4% към края на юни 2015 г. и на вземанията от застрахователни операции – 11.6% при 11% към края на второто тримесечие на 2015 година.

Действията на застрахователите са продиктувани от намаляващата доходност през последните години на депозитите. В същото време, търгуваните на Българска фондова борса компании се представят значително по-добре и носят няколко пъти по-висока доходност. Като съпоставка можем да приемем, че през 2015 г. доходността от срочен депозит е била около 1%, докато доходността от дивиденти разпределени по акции на компании търгувани на БФБ е била близо 5%. През последните 2 години нарасна натискът от страна на инвеститорите към компаниите да разпределят част от печалбата си като дивидент към тях. Например тази година една от най-ликвидните компании търгувани на БФБ - Химпимпорт, гласува разпределяне на дивидент за първи път през своето 10 годишно пребиваване на борсата. Гласуваното предложението бе за 4,5 ст. на акция, което по текущи цени е близо 3,5% доходност.

Важна особеност, която трябва да бъде отбелязана е, че застрахователите  влагат избирателно средствата в компании на БФБ. Средствата в акции (в т.ч. дялове на договорни фондове) намалява от 548.4 млн. лв. през юни 2015 г. на 469.8 млн. лв. през юни 2016 г. Сериозният ръст по показателя "акции и други форми на собственост" идва от перото "други форми на собственост". Тук сумата през юни 2015 г. е била на стойност 131.5 млн. лв., а година по-късно през 2016 г. вече нараснала двойно до 269.2 млн. лв. Според определението на БНБ тук влизат вложенията на застрахователите в дялови участия в капитала на дъщерни, съвместни, асоциирани предприятия и участия в инвестиционни пулове. С други думи, компаниите търгувани на БФБ, в чиито групи има включени застрахователи може да очакваме, че ще увеличат цената си поради насочването на финансов ресурс към тях.

Пренасочването на средства към акции на български компании си проличава и по отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност. На годишна база към края на юни 2016 г. инвестициите в България се увеличават със 126 млн. лв. (4%) до 3.267 млрд. лв. при 3.141 млрд. лв. към края на юни 2015 година. Техният относителен дял е 49.5% към края на юни 2016 г. при 52.4% към края на същия месец на 2015 година. В края на второто тримесечие на 2016 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 369.2 млн. лв. (14.3%) до 2.956 млрд. лв. при 2.587 млрд. лв. към края на юни 2015 г., като относителният им дял към края на юни 2016 г. е 44.8% при 43.2% в края на юни 2015 година.

Тези новини предначертават позитивно бъдеще за тъгуващите на БФБ инвеститори. През последните години липсата на големи институционални инвеститори доведе до срив в ликвидността на борсата. Това от своя страна я направи непривлекателна за редица инвеститори, които се преориентираха към доста по-динамичните и доходоносни чуждестранни пазари. 

*Представеният анализ е с информационен характер. Той отразява единствено и само личното мнение на автора му и не бива да бъде възприеман като съвет за покупко-продажба на ценни книжа.