Пропускане към основното съдържание

Какво да правя със спестяванията си?

Анализ на Христо Христов

Този въпрос си го задават приблизително една четвърт от българите. Според различни проучвания това е делът на населението, което успява да задели част от доходите си настрана. Според отчетната статистика на БНБ в края на 2016 година депозитите на домакинства са 45.377 млрд. лв. (49.4% от БВП). Те се увеличават с 6.6% спрямо края на 2015 г. Установилата се през последните години тенденция на ръст в спестяванията на българина вече започна да се забавя и през 2016 г. статистиката отчете отлив.

Основната причина за това е спадът на лихвите по депозитите, които предлагат банките в страната. През декември 2016 г. спрямо декември 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.81 пр.п. до 0.67%, а по тези в евро – с 0.66 пр.п. до 0.51%. В сравнение с ноември 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0.03 пр.п., а по тези в евро остава непроменен. Очакванията за лихвените нива по депозитите са те да се задържат близки до нулата през следващите години. Ето защо все повече и повече хора се замислят над алтернативни форми на спестяване, които да им носят по-висока доходност.

Банката остава най-сигурното място за спестяванията на българина. Според сега действащото законодателство, спестяванията в банки са гарантирани от държавата чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банки в размер до 196 хил. лв. За да увеличат доходността по спестяванията на своите клиенти част от банките като Първа инвестиционна (комбиниран депозит "Портфолио"), Банка ДСК (Структуриран депозит "ДСК Инвест"), Пощенска банка (Комбиниран продукт "СпестИнвест") и др. конструираха комбинирани депозитни продукти. Най-общо казано при тези продукти, част от парите на клиента остават в обикновен банков депозит, а друга част се инвестира професионално в други финансови инструменти. По-този начин с минимален риск за клиента, банките постигат по-висока от средната за пазара доходност.

Съвземането на капиталовия пазар в страната също започна да предлага атрактивна доходност на неговите участници. Оборотът на БФБ-София за цялата 2016 навакса спадовете в началото на годината и благодарение на силните последни месеци ще приключи без понижение спрямо 2015 г. Основният борсов индекс SOFIX отчете изключително успешна 2016 с ръст от около 30%. Силен импулс донесоха и резултатите на някои от компаниите в индекса, като Монбат, Албена, М+С Хидравлик и други. Други компании като Химимпорт пък за първи път разпределиха дивидент към своите миноритарни акционери притежаващи обикновени акции.

Силен тласък на пазара даде и създаването от УД Експат Асет Мениджмънт на първия български борсово търгуван фонд (БТФ или ETF) върху индекса SOFIX - Expat SOFIX ETF. Инвестиционната цел на Фонда е да следва представянето на индекса SOFIX на (БФБ), като се придържа към метода на пълно физическо репликиране (т.е. инвестира само в акции от индекса, в пропорции, близки до тези на SOFIX). Номиналната стойност на един дял във фонда е 1 лев. След неговото листване в края на м. септември 2016 г., той завърши годината с пазарна стойност от 1.119 лв. за дял. Това означава, че фондът само 3 месеца е реализирал доходност от почти 12% на всеки закупил дялове в него. На 10 февруари пък фондът приключи сесията на стойност 1.16 лв. за брой. Минимални изисквания за количество закупени дялове няма, което прави фондът удобна алтернатива за постигане на по-висока доходност на спестяванията. Дялове от фонда могат да бъдат закупени, както управляващото го дружество Експат Асет Мениджмънт, така и директно чрез всеки инвестиционен посредник. Разбира се инвестицията в ценни книжа не е гарантирана и има своите рискове, но имайки предвид, че структурата на фонда репликира тази на SOFIX, в който влизат 15 от най-големите и ликвидни компании търгувани на БФБ, рискът всички те да отбележат загуби е малък.

Възможност за премерен риск дават колективните инвестиционни схеми. Най-простата и ясна дефиниция, която можем да дадем е, че те са алтернатива за спестяване, чрез която средствата на голям брой инвеститори се събират в един фонд. Събраните средства от своя страна се инвестират в различни финансови инструменти като акции, облигации, ДЦК и др. В зависимост от техния рисков профил и търсената целева доходност тези фондове се делят най-общо на три вида: Нискорискови, Балансирани и Високорискови.

При трите типа постиганата възвръщаемост е различна. При фондовете с нискорисков профил годишната доходност може да достигне 4%-5%-6%, като рискът от загуба на стойността е минимизиран. При балансираните фондове доходността може да достигне 15% - 20%, при високо рисковете тя дори може да надхвърли 100%. Но все пак имайте предвид, че и рискът тук значително се увеличава.

Според данните от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) почти всички фондове в страната са постигнали положителна доходност през 2016 г. При фондовете с високорисков профил инвестиращи основно в акции, с най-висока доходност за своите инвеститори се открояват ДФ ПФБК ВОСТОК с ръст на стойността си от 37.65%. На следващо място е управляваният от "Алфа Асет Мениджмънт" SOFIX Indeks с 23.99%, а на трето място по доходност се нарежда Конкорд Фонд 4 – Енергетика с 23.76%. При балансираните фондове с най-висока постигната доходност е ПИБ-Класик, който е донесъл на своите акционери 18.02% за 2016 г. След него се нареждат ОББ Балансиран фонд с постигната доходност от 12.27% и Юг Маркет Оптимум с 10.58%. При нискорисковите фондове отново на първо място се нарежда управляваният от Първа финансово брокерска къща (ПФБК) фонд ПИБ-Гарант с 5.73% доходност за 2016 г.

Топ 10 фондове по постигната доходност за 2016 г. спрямо техния профил.
Източник: БАУД

Друга подходяща и по нискорискова инвестиция е покупка на акции от дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Те набират средства от широк кръг инвеститори и влага събраните ресурси в два основни актива - недвижими имоти и вземания. Едно от основните предимства е избягването на двойното данъчно облагане – АДСИЦ не плащат данък върху печалбата, а акционерите плащат единствено 5% данък върху получения дивидент. Според закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, т.е. получаване на ежегоден доход (при наличието на печалба). Освен печалбата под формата на дивидент, инвеститорите могат да реализират такава и от покачване на цената на акциите на самия АДСИЦ.

Основна разлика между описаните по-горе форми на спестяване и стандартните депозити е, че при тях няма нужда да се чака падеж, за да се изтеглят средствата без да загуба на натрупаната лихви. Доходността им се изчислява към всеки работен ден и независимо колко време са стояли парите, всеки има право да получи на постигнатата за периода доходност.

Ако инвестирането пряко в акции на борсата или в други финансови инструменти ви се струва твърде сложно и непонятно за вас, ще ви изненадам, че част от вашите спестявания са вече инвестирани на капиталовия пазар. С промяната на пенсионната система бяха създадени два стълба на пенсионното осигуряване. Първият е държавното обществено осигуряване, който се осъществява от държавата въз основа на принципите на задължителност на осигуряването и солидарност на осигурените лица. Вторият стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Той е допълнение към първия стълб и е изграден на капиталов принцип – т.е. размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето и постигната доходност от инвестиции на фонда. Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

С други думи всеки месец част от вноските, които ви удържа държавата за пенсия се прехвърлят в определен пенсионен фонд. Той от своя страна пък конструира инвестиционен портфейл и чрез направените инвестиции трупа допълнителна доходност към пенсията, която ще получавате. Така че харесвали ви или не вие вече сте инвеститори и само от вас зависи как ще управлявате спестяванията си.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.


Коментари

Популярни публикации от този блог

Град в полуразпад

Анализ на Христо Христов
И докато София се стяга с ремонти по булевардите за десетки милиони левове, за председателството на ЕС, в другия си край България се руши.

Всеки, който е преминавал през „Златна Добруджа“ се е взирал поне за миг в безкрайните изпъстрени в различни цветове полета. Живописните пътища обаче ни отвеждат до сърцето на този край на България – град Добрич. След като обаче подминете входната табела, с просто око може да се забележи контрастът, между добре подредените и обработени земеделски земи и състоянието на града.
Видът на улиците може да се сравни единствено с пейзажите на лунни кратери, които сме вижда по снимки от НАСА. Околовръстният път на града много трудно би могъл да бъде наречен път. Както се вижда от кадрите във видеото средната скорост, с която може лек автомобил да премине по него е не повече от 20-30 км./ч. В противен случай рискува след това да посети своя автомеханик. Именно лошото състояние на околовръстния път на града кара много то транзитно преми…

Blizoo шантажира клиентите си

Анализ на Христо Христов


Преди няколко дни всички абонати на кабелният оператор Blizoo бях изненадани неприятно със странни SMS-и. На кратко от 1 март Blizoo добави към програмните схеми на своите абонати няколко спортни канал под шапката Мтел Спорт. Това стана автоматично без потребителите да са го желали или някой да се е допитвал до тяхното мнение. С текстовите съобщения, от компанията уведомиха всички свои клиенти, че въпросните спортни канали ще бъдат безплатни за тях до края на месец март. След това всеки ще трябва да заплаща допълнително по 1.99 лв. на месец за удоволствието, че каналите му стоят в телевизионния пакет. Ако обаче клиентът не желае да ги гледа и респективно да си плаща за това удоволствие той трябва да отговори на получения SMS като изпрати своето ЕГН.

Този подход отприщи лавина от недоволство сред клиентите. От една страна те бяха ужасени от това, че получават от анонимен номер призив да си изпращат лични данни. Blizoo е регистрирана като администратор на лични да…

Парите за с. Хитрино вече се разпределят по „едни фирми”

Миналата седмица стана ясно, че за възстановяването на разрушеното с. Хитрино ще бъдат дадени 10 млн. лв. от държавата и 20 млн. лв. от Европа ще бъдат насочени към селото. Общо 30 млн. лв. ще бъдат изсипани в с. Хитрино, за да бъде възстановено то. Щетите обаче са за далеч по-малка сума. Според Владислав Горанов, жп щетите са за 1,5 млн. лв., а по актуална пазарна оценка пострадалите 26 къщи са на стойност около 500 хил. лв. Дори и да трябва те да бъдат изградени на ново то пак разходите няма да надхвърлят 2-3 млн. лв. В тази проста сметка се пита, какво ще се случва с останалите 25 млн. лв.?
Тази събота на сайта на Община Хитрино се появява директна покана към фирма "К. M. C. БЪЛГАРИЯ" ООД от град Карнобат. Поканата е подписана от зам. кмета на община Хитрино Ахмед Ахмед е със следния предмет: Демонтаж на съществуваща дограма, изработка, доставка и монтаж на нова ПВЦ и алуминиева дограма, за сгради-собственост на община Хитрино, увредени в резултат на настъпилата катастр…