Банки на пълни обороти

Анализ на Христо Христов

След успешното преминаване на стерс-тестовете миналата година, банките в страната се фокусираха изцяло над своя бизнес и резултатите разбира се не закъсняха. Още в края на м. юни отчетната статистика на БНБ регистрира засилени темпове на кредитиране, които са рекордни за последните близо 10 години. Реализираният ръст в отпуснатите от банките жилищни кредити през второто тримесечие на годината бе 178 мин. лв. или 2% спрямо март 2017 г. Това е и най-високият тримесечен ръст, който е регистриран от 2009 година до сега. В края на третото тримесечие активността на банките се запази на същите нива и ръстът за последното тримесечие в отпуснатите жилищни кредити достигна 184,6 млн. лв. На годишна база (септември 2017 г. спрямо септември 2016 г.) отпуснатите кредити в сегмента са в размер на 461 млн. лв. или ръст от 5,3%. С най-много отпуснати жилищни кредити за третото тримесечие могат да се похвалят Юробанк/Пощенска банка (34 млн. лв.), ЦКБ (26,3 млн. лв.), Уникредит Булбанк (25,4 млн. лв.), Банка ДСК (21,5 млн. лв.) и Първа инвестиционна банка / Fibank (20,7 млн. лв.).
Тримесечен ръст
Източник: БНБ

При потребителските кредити картината стои по същия начин. Регистрираният ръст за третото тримесечие е в размер на 182,5 млн. лв., а на годишна база 394,5 млн. лв. С най-голям ръст за тримесечието в обемът на отпуснатите потребителски кредити може да се похвали банка Ти Би Ай 35,3 млн. лв. Само за няколко години тя успя да настигне банките в топ 10 на сегмента. Несъмнено в основата на доброто представяне на Ти Би Ай Банк в сегмента с потребителски кредити стои опитът на банката като водещ играч при така наречените бързи кредити. Други силно представили се през тримесечието банки са Банка ДСК (ръст от 32,4 млн. лв.), Райфайзенбанк (ръст от 28,9 млн. лв.), СЖ Експресбанк (ръст от 25,2 млн. лв.) и Първа инвестиционна банка / Fibank (ръст от 22,9 млн. лв.).

Тримесечен ръст
Източник: БНБ

След като през второто тримесечие фирменото кредитиране забави темповете си и реализира спад с 294 млн. лв. или 0,9%, през третото тримесечие картината се променя изцяло. От юни до края на септември на бизнеса в страната е отпуснато финансиране в размер на 445,6 млн. лв.

Данните на БНБ за третото тримесечие са в унисон с публикуваните преди дни прогнози на правителството за развитието на кредитирането в страната през следващите години. Според „Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г.“ очакванията на правителството са годишният темп на растеж на вземанията от частния сектор в края на 2017 г. да бъде около 4,7%, като този за домакинствата ще бъде по-висок (6,3%). В периода 2018-2020 г. кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява в синхрон с предвижданията за повишаване на икономическата активност, съпътствано от нарастване на потреблението на домакинствата и ускорение на растежа на инвестициите. Очакванията са в края на 2018 г. годишният ръст на вземанията от частния сектор да се ускори до 5,6%, а в края на прогнозния период до 6,7%, движен в по-голяма степен от ръста на вземанията от нефинансовите предприятия, който ще достигне 6,9% в края на 2020 г.

Рекордните ръстове за последните 10 години при потребителските и жилищните кредити се обуславят и от най-ниските нива лихвите, които бяха достигнати. Лихвеният бюлетин на БНБ отчита, че през септември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в
левове спада в сравнение със септември 2016 г. с 0.82 пр.п. до 8.08%, а по тези в евро – с 1.27 пр.п. до 4.90%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.86 пр.п. до 3.88%, а по жилищните кредити в евро – с 1.11 пр.п. до 4.13%.

Понижаващите се нива на лихвите по кредитите оказват и пряко влияние върху лихвените приходи на банките, които намалява за последните 12 месеца с 194,3 млн. лв. или 7,8% спад. От всички банки в страната само 5 банки регистрират положителен прираст на нетния си лихвен доход за периода септември 2016 г. – септември 2017 г. Това са Ти Би Ай Банк с 15 мнл. лв., Българска банка за развитие с 3,8 млн. лв., СЖ Експресбанк с 1,9 млн. лв., Българо-американска кредитна банка с 414 хил. лв. и Тексим Банк с 324 хил. лв. Спадът в лихвените приходи обаче се компенсира от банките в страната от една страна с понижаване на разходите им по привличане на средства, а от друга чрез увеличени приходи от такси и комисионни. При разходите на банките за лихви (средствата, които те изплащат на своите депозанти) в края на септември се отчита спад на годишна база с 94,7 млн. лв. или 25%. При приходите от такси и комисионни се отчита ръст от 65,7 млн. лв. или 8,4%.

Печалбата на банковата система намалява спрямо септември 2016 г. със 18,8% до 871,8 млн. лв. Този спад обаче не буди притеснение за начина на работа на банките, тъй като през 2016 г. приключването на сделката за Visa Europe добави над 150 млн. лв. към резултатите на българските банки. Така ако се махне този еднократен ефект върху печалбата на системата през миналата година, се вижда, че въпреки свитите лихвени маржове, банките запазват своята рентабилност.

През 2018 г. се очаква да приключи сливането между Сибанк и ОББ, което ще създаде третата по големина на активите банка в страната. Именно поради протичането на този процес, ОББ записва в края на третото тримесечие обезценки в размер на почти 220 млн. лв., което повлиява и на финансовите резултати на банката. Имайки предвид, че банката запазва стабилни приходи от такси и комисионни в размер на 70,9 млн. лв. и приходи от лихви в размер на 183,7 млн. лв, то след почистването на портфейла си, най-вероятно ще се върне към обичайните си нива на печалба, а обединението със Сибанк би породило синергии, които да допринесат към финансовите резултати на банката.

Данните ясно показват, че дейността на банките се активизира в унисон с подобряващите се макроикономически показатели на страната. Очакванията за корекция в лихвените нива ще подкрепи приходите им през следващата година, докато кредитирането ще затвърди нивата си от тази. Консолидацията на пазара вече е в ход и след обединението на Сибанк и ОББ през 2018 г. е много вероятно да видим и нови сделки.

Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.