Аутсорсинг индустрията променя изискванията към човешкия ресурс


Бизнес профилът на аутсорсинг индустрията се променя през 2017 г. по отношение на източниците на новите работни места и интереса за инвестиции в сектора. Ръстът на работните места се генерира основно от компаниите, които вече са установени на пазара“, коментира Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud и председател на Българската аутсорсинг асоциация, два последователни мандата до март 2017, в интервю за Bloomberg TV.

Основният проблем пред бъдещия ръст на аутсорсинг индустрията остава липсата на кадри. Освен, че се задълбочава, вече се наблюдават и нови нюанси. Тенденции като използването на публичния облак, интернет на нещата, роботизацията, автоматизацията на процесите навлизат все повече, променяйки изискванията към човешкия капитал в сектора. Не всички фирми на българския пазар са готови за внедряването на новите технологии от гледна точка на зрялост на бизнеса и квалификация на кадрите в него. Заетите особено в ИТ сферата трябва да преминат по-високо ниво на обучение, което да отговаря на все по-бързо навлизащите нови технологии. Не трябва вече да се говори само за проблем в сферата на образованието, а за необходимостта работещите в бизнеса да повишат квалификацията си.

Едно от водещите конкурентни предимства на България в световен мащаб и в частност в Централна и Източна Европа е многообразието в използването и владеенето на над 20 чужди езика “, допълни Стефан Бумов.

През последните години аутсорсинг индустрията в България се характеризира с постоянен ръст, като за 2016 г. секторът формира 3.6% от БВП. Очакванията за 2017 г. са за стабилен растеж от 10%-15%.

Има лек спад на инвеститорския интерес спрямо предишните години. Една от причините е невъзможността на България да се позиционира на международно ниво, защото липсват ясни посланията към високия клас инвеститори, а държавата ни трябва да има проактивен подход към инвеститорите.

България трябва да се стреми да предлага услуги с висока добавена стойност, за да запази водещата си позиция в света. По този начин бизнесът ще продължава да расте и ще има възможност да повишава заплатите на заетите в индустрията. С навлизането на новите технологии като работизацията, автоматизация и изкуствения интелект, човекът няма да изгуби своята роля. Точно обратното, пазарът ще има нужда от още повече висококвалифицирани специалисти. За да се гарантира ръст на аутсорсинг индустрията в дългосрочен план, е необходимо да се идентифицират правилните бизнес ниши и да се обучават кадрите ни в съответствие с навлизащите нови технологии, обобщи Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud.