България консумира близо 4 пъти повече енергия спрямо страните в ЕС

Новини

Очакванията са до 2020 цената на електроенергията от възобновяеми източници да конкурира генерираната от изкопаеми източници

Според доклад на Европейската комисия относно състоянието на Енергийния съюз, публикуван в края на 2017 г., България изостава в сравнение със страните в ЕС по отношение на енергоемкостта. Първичното енергийно потребление в страната е близо 4 пъти по-високо спрямо средното ниво в ЕС, въпреки постигнатото намаление от 39% или 2% на средногодишна база за анализирания период 2000-2015. Макар в България цените на електроенергия и газ за индустрията да са по-ниските, много от компаниите не могат да превърнат това в конкурентно предимство поради високата енергоемкост.

Важен аспект в проектите за енергийна ефективност е холистичният подход към съществуващите енергийни системи, какъвто прилага екипът на Резалта. Той се състои в оценяване на настоящото състояние на системите в тяхната цялост, проектиране, финансиране и внедряване на подходящото решение, като Резалта осигурява и съответната поддръжка, мониторинг и управление. По този начин компанията гарантира, че търсеното подобрение на ефективността ще бъде постигнато.

Проследяването на функционирането на внедреното оборудване, обслужването му, нанасянето на корекции при необходимост и регистрирането на нови възможности за оптимизиране работата на системите често е ключов момент за постигане на висока енергийна ефективност. Много важно е и поддържката на внедрените системи във времето.“, каза Ирена Младенова, управляващ директор на Резалта България, в интервю за Bloomberg TV.

Енергийните пазари се променят в световен мащаб, повлияни от новите тенденции и технологии. Търсенето на новото „нормално състояние“ се влияе не само от регулациите и екологичните норми, но и от стремежа към ефективност и независимост чрез разпределено производство, което превръща потребителите в консуматори-производители. Технологичното развитие на енергийния сектор позволява енергийноефективните проекти да се осъществяват на пазарен принцип с помощта на компании като Резалта.

Проектите в областта на възобновяемите енергийни източници са на прага на нов възход, вече обвързан с изпълнение, базирано на пазарни модели. Според доклад на Международната агенция за възобновяема енергия от 2017 г. развитието на технологиите допринася за намаляването на цените за производство на възобновяема енергия, нареждайки проектите за водноелектрически и вятърни централи и геотермалните проекти в ценовата категория на проектите, генериращи енергия от изкопаеми горива. Прогнозите са, че 2020 г. ще е повратната точка, след която цената на електричеството от възобновяеми източници ще е падне под тази на електроенергията, произведена от изкопаеми източници.

Според Ирена Младенова, българският бизнес все повече осъзнава добавените ползи от дълготрайните инвестиции в енергийната ефективност. Сред тях са намаляване на разходите, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на качеството на бизнес процесите, продуктите и услугите, спазване на регулаторните изисквания, покриване на стандартите на международните клиенти и не на последно място - подобряване на корпоративната репутация.

Цялото интервю в Bloomberg TV на Ирена Младенова, управляващ директор на Резалта България за тенденциите в енергийния сектор, възможностите за постигането на енергийна ефективност и подходите за финансиране на енергийноефективни проекти, може да гледате тук.