25 юли 2018 г.

Сигурни ли сте каква вода пиете на работното място?

Новини

Как да проверим качеството на бутилираната вода в галони?

Данните сочат, че все повече работодатели в България осигуряват вода на служителите си като част от политиката си за грижа за персонала*. Зачестяват обаче и случаите на фалшификации от страна на недобросъвестни търговци, които бутилират и предлагат на работодателите вода с неясен произход, като нагло злоупотребяват с известни марки и с изграденото към тях потребителско доверие.

Закупуването на бутилирана вода с непроверен произход крие рискове за здравето на потребителите. Така например, водата може да съдържа бактерии; да е бутилирана от източник, различен от посочения; да не са спазени задължителните хигиенни изисквания; да няма сертификат за качество или да е с неприятен вкус поради неправилно съхранение на продукта.

Как можете да проверите качеството и произхода на водата, която купувате, за да гарантирате здравето на служителите си?

1) Винаги избирайте сигурен и надежден доставчик! Бутилираната вода на водещите производители на пазара се произвежда при спазването на най-високите европейски и международни стандарти за качество, като процесът на бутилиране подлежи на стриктен ежедневен контрол, както и на постоянни проверки от страна на компетентните органи.

2) Препоръчително е галонът да има топъл печат с логото на марката, който да е същият като логото на етикета. При фалшивите галони тези два елемента често се разминават или някой от тях липсва.

3) Желателно е да имате дългосрочно сътрудничество с доказани и проверени доставчици на вода, които подписват договор с фирмите, а също така им предлагат гаранционно обслужване и регулярна поддръжка на предоставения диспенсър за вода. Случайните поръчки, работата без договор и без наличието на документи, удостоверяващи качеството и произхода на продукта, излага на риск здравето на служителите, и не гарантира защита при евентуални инциденти.

4) Бъдете внимателни: при закупуване на вода от непроверен доставчик няма гаранции, че галоните са надеждно измити и дезинфекцирани съгласно добрите практики в сектора – при необходимата за целта температура, с подходящи препарати и в изрядна хигиенна среда.


Специалистите в бранша препоръчват да следим за посочените по-горе мерки за сигурност и да не се доверяваме на непроверени доставчици на вода. А в случай, че закупим вода със съмнително качество или установим, че някой от изброените елементи липсва, е добре да потърсим контакт с лицензиран официален доставчик на водеща марка вода, който да ни гарантира дългосрочен ангажимент чрез договор и осигуряването на качествен продукт и постоянна поддръжка.

*Данните обобщават отговорите на 90 компании, членове на Българската асоциация за управление на хора, анкетирани в периода между 4 – 14 юни 2018 г.

22 юли 2018 г.

С колко и как ще се измени цената на имотите при покачване на лихвите по кредитите? Част 2

Анализ на Христо Христов

В първата част на моя анализ реших да разгледам чрез статистическия модел на линеарната регресия, по какъв начин биха се изменили цените на недвижимите имоти при повишаване на лихвата по жилищните кредити с 1, 2 или 3 пр. п. За целта използвах данни от НСИ и БНБ за цената на имотите на кв. м. от 2000 г. до 2017 г. и нивата на лихвите по жилищните кредити в лева и евро за същия период.

Данните, които разгледах в първата част на анализа бяха осреднени за цялата страна. Пазарът на имоти обаче всъщност е изключително фрагментиран и в различните населни места в страната той е дори коренно противоположен на този в други. В столицата например той е толкова динамичен и голям, че София може да бъде разделена реално на няколко микро пазара. НСИ подържа база с информация за цените на квадратен менър в 6-те най-големи града в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Ще използвам отново описания регресионен модел от предходната публикация, за да проверя как биха реагирали цените в тези градове при промяна на лихвените нива по жилищните кредити.

Най-общо казано този тип статистически анализ оценява възможните зависимости между две или повече случайни величини. Той показва взаимните отношения между променливите, които в контекста на разглежданата модел могат да бъдат интерпретирани като причинно-следствени.* Целите на регресионния анализ са да определи как и в каква степен зависимата променлива варира или се променя като функция от изменения на независимата променлива, която се явява причината. С други думи чрез регресия на данните за цена на кв. м. и лихва по жилищните кредити за последните 17 г., ще проверим при покачване на съществуващите лихвени нива по жилищните кредити в лева и евро с 1, 2 и 3 пр. п. в каква посока и с колко ще се измени цената на квадратен метър.

На графиките по-долу можете да видите по какъв начин би се изменила цената на имотите във всеки от разглежданите 6 града, при промяна в лихвените нива по жилищата.

Графика 1 София

Моделът ни представя много интересен контраст между цените на имотите в столицата и тези в останалите 5 града, които разглеждаме. Ако при средните за страната цени показани в предходния анализ, при ръст с 1 пр. п. на лихвите по жилищните кредити цените на имотите забавяха своя ръст и бе необходим ръст от 2-3 пр. п., за да се види по-сериозен спад в цените, то данните за стоицата показват един много по-чувствителен пазар. Дори и при ръст на лихвите само от 1 пр. п. в София цените на жилищата при равни други условия биха отбелязали спад до 6.6% при лихвите в лева и 8.4% при лихвите в евро. При ръст с 3 пр. п. на лихвените нива, цените на жилищата биха реализирали спад от дори близо 20%. В същото време разглеждайки модел при допълнителен спад на лихвите по жилищните кредити с 1 пр. п. виждаме, че той би довел до изключително скромен ръст от 3.9% и 2.6%. Така получените резултати показват, че в столицата цените на имотите се движат в тяхната горна граница за конкрентата икономическа ситуация. Това ги прави чувствителни при промяна на някой от факторите, които влияят на пазара. Имайки предвид, че очакванията за икономиката са тя да запази своя положителен тренд, ръст на доходите на домакинствата и ниски нива на безработица, това би подкрепило по-нататъшен ръст на цените на имотите. От друга страна очакванията за ръст на лихвените нива по кредитите са въпрос на време да започнат да се случват и както виждаме от модела, ще окажат натиск на цените на имотите. Отчитайки едновременното действие на всички тези фактори, можем направим извод, че подобряващата се икономическа среда би компенсирала в голяма степен спадът на цените на имотите породен от покачването на лихвите, а това от своя страна ще балансира и стабилизира пазара близо до моментните му нива като е възможно те да намалят леко стойностите си.

Не така обаче стоят нещата за пазара на имоти в другите разглеждани градове. Данните ясно показват силния контраст между икономиката на страната на регионално ниво – столица / други градове. В останалите 5 разглеждани града темпът на ръст на цените на имотите реагира слабо на ръста на лихвените нива по жилищните кредити. Дори и при ръст с над 2 пр. п. ръста на цените на имотите продължава.

Графика 2 Пловдив
Графика 3 Варна
Графика 4 Бургас
Графика 5 Русе
Графика 6 Стара Загора
Защо се получава така?

Обяснението на така получените резултати може да се търси в няколко посоки. На първо място цените на имотите в стоилицата показаха много по-голяма динамика за последните 3 години от тези в останалите градове на страната. С други думи, по-малките населени места има аванс в цените, който догонват. Това се потвърждава и от графиката, която илюстрира как са се движили средните цени на кв. метър през последните 17 г. в разглежданите градове.

Графика 7 Средни цени на кв. м. на жилище в 6-те най-големи града на страната (2000 г. – 2017 г.)
Източник: НСИ

Друг съществен фактор обясняващ различната чувствителност на цените на жилищата в страната и в столицата е регионалната икономика. В София имаме силна и добре работеща икономика, която произвежда стойност, нови работни места и привлича инвестиции. В останалите градове на страната положението е доста по-различно и местните икономики не успяват да осигурят достатъчна заетост и да произвеждат стойност, която да подобрява стандарта на живот на жителите. Именно и поради тази причина те се насочват към стлицата или дори и извън страната в търсене на по-добрни условия за живот и професионална реализация. Добре развитата икономика на столицата позволява на жителите да финансират изплащането на жилищен кредит само с доходите си от работна заплата без да се търсят допълнителни такива. За това и при увеличение на лихвените нива, се увеличават и разходите на потребителите и респективно, те започват да ограничават търсенето на имоти.

Ситуацията в другите градове на страната обаче е по-особена. Доходите не са високи и там можем да кажем, че се наблюдава икономическият феномен – работещи бедни. Според последното проучване на КНСБ, издръжката на 4-членно домакинство през миналата годината е струвала 2 325 лв. Ако работната заплата е единствен източник на доходи, то нейният чист размер не трябва да бъде по-нисък от 1163 лв. за всеки от двамата родители. В столицата това ниво е надскочено имайки предвид, че тук средната заплата в края на март 2018 г. е била 1 505 лв. по данни на НСИ. Във всички останали области на страната тя е по-ниска от изчисленията на КНСБ като средства за екзистанц минимум. Разбира се това не означава, че българинът е прекратил своето съществуване. Просто липсващата част от необходимата сума се набавя чрез допълнителни доходи, които най-често не се отчитат официално. Такива могат да бъдат доходи от рента на земя, от продажба на малки обеми селскостопанска продукция, извършване на работа или услуги без официален договор и т.н. Разбира се и тук трябва да отбележим, че имаме значителна част домакинства, в които един от родителите (или и двамата) работят сезонна работа в други страни или пребивават за по-дълго време там. Не случайно и данните за 2017 г. показаха, че именно имигрантите изпращат най-голям обем средства към страната и са практически най-големият чуждестранен инвеститор в България.

Друг фактор имащ голяма тежест е целта на закупуване на имот. В по – малките населени места закупуването на имот е почти винаги с цел той да бъде основно жилище на домакинството. В столицата обаче целите са по-пъстри и не рядко имоти се закупуват като инвестиция. По-високият жизнен стандарт позволява да се генерират спестявания, които при ниски лихви по депозитите, често се насочват към покупка на 2-ро жилище, което да се отдава под наем и да носи пасивни доходи. Според експертни оценки подобна стратегия може да носи между 3% и 5% средна доходност на година. За сравнение средните лихвени нива по депозитите са от повече от година под 1%. Също така в София и пазарът на отдаване на жилища под наем е много по-добре развит и динамичен, тъй като големите размери на българския мегаполис карат много хора да избират по-гъвкавия живот под наем. Сравнявайки това отново с другите градове виждаме, че пазарът на имоти под наем е малък и слабо развит. Така решението за покупка на имот се обуславя от реалната нужда и по-слабо се обвързва с лихвените нива по кредитите.

Едновременното взаимодействието между тези три изброени фактора – динамика на пазара на имоти в различните населени места, дохдои на населението там и цели на покупка, правят резултатите, които виждаме от нашия регресионен анализ логични. Като генерален извод от тях можем да извадим очакването, че в краткосрочен и средносрочен план, имотният пазар в страната ще увеличи тежестта си спрямо този в столицата при разлглеждане на общите за странта данни.

* При изучаване на статистическата зависимост между две случайни променливи Х и Y формата на връзката се задава чрез функцията на регресия y=u(x), където х играе ролята на независима променлива. Тази функция може да бъде линейна, квадратна, показателна и т.н. Графиката й се нарича линия на регресия на променливата Y спрямо променливата Х. Функцията на регресия дава най-доброто представяне на Y чрез Х, тъй като измежду всички реални функции y=f(x) минимумът на E(Y-f(x))на квадрат се достига за функцията f(x)=u(x).Това свойство се използва за прогнозиране на стойностите на Y въз основа на известни стойности на Х. По-точно, ако за някой от изследваните обекти не може да бъде измерена стойността на променливата Y, но е измерена стойността на променливата Х, то в качеството на прогнозирана (очаквана) стойност на Y се използва стойността u(x).


Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.

19 юли 2018 г.

Над 300 000 лева са заредили потребителите на phyre за първите 2 месеца

Новини

Паричните средства, заредени чрез българското приложение за мобилни плащания phyre, надхвърлят 300 000 лева за първите 2 месеца след стартирането му. Потребителите са склонни да се разплащат с него както за дребни ежедневни покупки, така и за пазаруване в търговски центрове, абонаментни карти за спорт и други забавления. За момента у нас активните клиенти, които използват phyre, са над 7000 души, като се наблюдава лек превес на мъжете. Те представляват 63% от общия брой.

От компанията посочват, че най-активните потребители са на възраст между 24 и 50 години, които имат отношение към финансите си. Те ценят личното си време и макар да умеят да управляват парите си, търсят най-практичните методи за оптимизирането на този процес. Затова използват възможността да следят стриктно разходите си бързо и удобно. Сериозен е интересът и от младежите между 18 и 24 години, които използват мобилни приложения, за да управляват целия си живот и те се превръщат в неизменна част от ежедневието им.

Все още обаче съществува известна психологическа бариера при мобилните плащания, допълват от компанията. „Промяната в народопсихологията е бавен процес, който обаче има трайни резултати. Когато става въпрос за личните данни и парите ни, сме свикнали да се доверяваме на определени институции, в които виждаме сигурност. Днешните технологии обаче ни позволяват да гарантираме също толкова добра защита, постигайки много по-голямо удобство за потребителите“, казва още Константин.

Плащанията във phyre се обработват от Paynetics, лицензирана от БНБ и паспортизирана в Европейския съюз e-money институция, която е член на VISA и Mastercard. Приложението е сертифицирано от Mastercard, а phyre е регистриран агент на Paynetics в БНБ, с което отговаря на най-високото ниво на сигурност.

Развитието на финтех индустрията в световен мащаб е показателно за бъдещето на електронните пари и мобилните системи за разплащания. Само за първата половина на 2018 инвестициите в сектора надхвърлят обема за цялата 2017. По данни на Fintech Global за първите шест месеца в глобален план те достигат 41.7 млрд. долара, а за цялата 2017 – 39.4 млрд. долара. „Именно младото поколение, което е силно свързано с технологиите, предопределя бъдещето на финтех индустрията. Вече виждаме как изискванията и потребностите на хората се променят, което поражда необходимостта от развитието на нови продукти за разплащания, бързи кредити, застраховки и инвестиции“, посочва Джелебов и допълва: „Всички си спомняме притеснението и безпокойството, което бе обхванало хората, когато се появиха безконтактните банкови карти. Но ето, че само след няколко години вече ги приемаме за нещо нормално, което неусетно се превърна в част от ежедневието ни. Подобно бъдеще очакваме и за мобилните системи за преводи, с оглед на тенденциите, които наблюдаваме в световен план“.

Въпреки това ролята на кешовите плащания у нас все още се задържа висока, допълват от компанията. Дори в някои от секторите на икономиката парите в брой остават основен метод за разплащане. Световните практики показват, че увеличението на електронните трансакции има отражение върху борбата със сивата икономика заради възможността за проследяване на паричните потоци. „Наблюденията ни показват, че phyre не заменя употребата на пари в брой, която все още е широко разпространена у нас, а всъщност надгражда използването на банкови карти“, уточнява изпълнителният директор на компанията.

Той споделя, че част от успеха на приложението се дължи на опцията потребителите ясно да виждат за какво и как харчат парите си – нещо, което е невъзможно при банковите карти и парите в брой. Архивът, който поддържа phyre, позволява бърза справка и проследяване на извършените трансакции. По този начин отговаря на потребностите на хората от „умни“ приложения, с които могат да пестят време и усилия.

СЖ Експресбанк печели класацията на Euromoney за лидерство при валутните сделки

Новини

Банката получава престижната награда за пети път от 2011 г. насам

СЖ Експресбанк е №1 в България по пазарен дял на валутни сделки с корпоративни клиенти, както и по критериите „всички продукти“, „спот“ и „суап“ трансакции според проведената анкета “FX Survey 2018” на Euromoney. Банката заема призовото място за пети път от 2011 г. насам, като тази година е отличена и за лидер по критерия “Спот през електронни канали”.

Благодарим на нашите клиенти за доверието и подкрепата през всички тези години. Радостни и удовлетворени сме, че усилията ни в посока дигитализация и автоматизация на валутните транзакции дават резултат и банката е на първо място и в сегмента „електронен бизнес“. За това допринесе в голяма степен и новата ни електрона платформа за валутна търговия ‘SGEB FX TRАDE и нововъведените FX функционалности’ в електронното банкиране. За пореден път затвърдихме водещата си позиция в областта на валутните деривати и на валутните операции като цяло и това ни мотивира да продължим в същата посока“, сподели Любомир Александров, съ-ръководител отдел „Финансови пазари и инвестиционни услуги“ в СЖ Експресбанк.

Изследването на Euromoney е най-обширното в качествено и количествено отношение относно регионалните и глобални валутни пазари. Анкетата се провежда електронно в рамките на шест седмици в първото тримесечие на всяка година. През 2018, то стартира няколко седмици по-късно поради влизане в сила на новите регулации ЕМИР II и MIFID II в началото на годината.

Първото място за валутни сделки и транзакции допълва постигнатите успехи от СЖ Експресбанк през последните няколко години на финансовите пазари в България, като през 2017 г. банката беше отличена от Министерство на Финансите като най-активната банка първичен дилър, закупила най-много държавни ценни книжа за сметка на клиенти за седми пореден път.

18 юли 2018 г.

10 български оценители с престижна европейска квалификация REV при изготвянето на оценки на недвижими имоти

Камарата на професионалните оценители вече има право да присъжда квалификационната степен REV на своите членове.

От 1.6.2018 година 10 български оценители получиха правото да използват в своята дейност престижната европейска квалификация REV - Recognised European Valuer (Признат европейски оценител) при изготвянето на оценки на недвижими имоти. На последната сесия на TEGoVA, проведена през май 2018 година, Камарата на професионалните оценители (КПО) подписа споразумение с TEGoVA, съгласно което придоби статус на Организация, имаща право да присъжда тази квалификационна степен (AMA - Awarding Member Association) на оценители, които са нейни членове. 

Kъм момента в регистъра на TEGoVA има 2 879 оценители на недвижими имоти в Европа, работещи като REV. България е една от държавите-членки на TEGoVA, която получава това право през тази година.

TEGoVA

TEGoVA e Европейската група на организации на оценителите от Европа. В момента нейни членове са 74 национални организации на оценители от 37 държави, представляващи повече от 70 000 оценители в Европa. От България членове на TEGoVA са Камарата на независимите оценители (КНОБ) и Камарата на професионалните оценители (КПО).

КПО

Камарата на професионалните оценители е сдружение на юридически и физически лица, имащи право да упражняват оценителска дейност. Тя обединява 16 дружества на независими оценители и 11 физически лица, общо представляващи съществената част от професионалния оценителски бизнес в България. Създадена е през май 2009 година, след влизане в сила на Закона за независимите оценители. Основните цели на КПО са:

- Налагане на международно признати стандарти и най-добри практики в работата на българските оценители;

- Професионално обучение и квалификация на българските оценители, в съотвeтствие с най-добрите световни практики.

Чрез членството си в различни международни организация - Международния комитет по оценителски стандарти - IVSC, и TEGоVA - Европейската група на оценителски организации, КПО се стреми да поддържа високо ниво на своите членове по отношение на тяхната квалификация и прилагането на най-съвременни добри оценителски практики.

Непрекъснато професионално обучение

Всяка професия се развива чрез израстването на специалистите, които я упражняват. Камарата на професионалните оценители утвърждава годишна програма за професионално обучение за своите членове, което гарантира поне 20 часа професионална подготовка на всеки оценител, членуващ в организацията или работещ за някой от нейните членове. Тази програма включва провеждане на семинари и обучения с международни лектори, вътрешнофирмени обучения, обучителни курсове по определени практически проблеми в оценителската дейност и др.

Условия за придобиване на REV статус

Съгласно разработените подробни документи, утвърдени след специален одит от представители на TEGoVA, кандидатите за придобиване на REV статус трябва:

- Да бъдат членове на Камарата на професионалните оценители като физически лица и да приемат нейния Кодекс за професионална етика;

- Да са вписани в Регистъра на независимите оценители с правоспособност за оценка на недвижими имоти;

- Да имат най-малко 5 години стаж като оценители на недвижими имоти;

- Да нямат наказания или други санкции, присъдени им във връзка с тяхната оценителска дейност, през последните 12 месеца, предхождащи кандидатстването;

- Да поддържат застраховка „Професионална отговорност“ с минимален агрегатен лимит от 100 000 лева съгласно Закона за независимите оценители;

- Да имат непрекъснато професионално обучение от минимум 20 часа за предходните 12 месеца;

- Да представят 20 свои оценки на недвижими имоти, изготвени през последните 24 месеца;

- Да положат успешно писмен и устен изпит пред REV комитета на КПО.
Значението на REV статуса

REV статусът представлява мярка за професионализъм по отношение на оценителите на недвижими имоти. Този статус се присъжда на водещи оценители и компании в Европа и е доказателство, че същите притежават квалификация съгласно най-високите изисквания на Европейските стандарти и практика.

Означението 'REV' позволява на инвеститорите и потребителите на оценителски услуги от всички страни да намират местни оценители, квалифицирани съобразно европейсктие изисквания за изготвяне на оценки на недвижими имоти. Това дава възможност както на големите, така и на малките оценителски компании и на отделни оценители да се реализират на все по-конкурентния пазар на оценителски услуги в Европа.

Във времена на икономическа нестабилност, REV статусът дава сигурност на потребителите на пазарни оценки на национално и международно ниво, че услугите, които ползват, са предоставени от професионалисти със специални познания и опит, които дават възможност за вземане на обосновани инвестиционни решения. Конкурентното предимство за оценителите - притежаващи REV статус, е доказателството, че те имат гарантиран минимум от професионални знания и опит, както и задълбочени познания по Европейските оценителски стандарти, които да им дадат възможност за интерпретация и приложение на техните принципи на национално ниво.

17 юли 2018 г.

Мутант превзема банков офис

Новини
Нестандартна пoп-ъп* изложба отваря само за един уикенд във Варна

"Изкуството не е това, което виждаш, а онова което караш другите да виждат." 
Едгар Дега


Този уикенд Варна става свидетел на нестандартна поп-ъп* изложба, която ще „разбие“ представите за стандартно бизнес и офис пространство. „Мутант – втора природа за материал, форма, тема“ трансформира един обикновен наглед банков офис само за три дни, представяйки тринадесет млади и утвърдени български автора, които живеят и творят на различни места в България и Европа.

Изложбата е част от проекта за изкуство, култура и иновации ПРОТОТИП на СЖ Експресбанк, който провокира публиката с различни инициативи вече повече от година. Авторите представят над четиридесет разнообразни произведения, които ще помогнат на посетителите да погледнат по различен начин на съвсем обикновени наглед предмети като дреха, бижу или декоративна фигура.

Изкуството, провокирайки ни с нестандартно мислене и гледни точки, ни помага да оцеляваме в една постоянно променяща се среда и да подхождаме различно към решаване на комплексни проблеми. Тук идва и ролята на ПРОТОТИП, за да погледнем с други очи не само на изкуството, но и на всичко, което ни заобикаля, включително и на самите себе си”, обяснява Арно Льоклер, главен изпълнителен директор на СЖ Експресбанк. „Подкрепа на проекти, свързани с изкуство, е мисия за нас повече от десетилетие, а с ПРОТОТИП банката застава зад една идея, която съчетава иновации и изкуство в едно и цели да доближи изкуството до хората, да го направи разбираемо и близко до тях“.


Моника Балчева, мениджър „Комуникации“ в СЖ Експресбанк, която започва ПРОТОТИП като вътрешен стартъп, добавя, че проектът подкрепя млади български творци, развиващи се в различни сфери на съвременното изкуство и по този начин подпомага развитието на културата в България. Моника разказва, че това не е първият път, в който офис на банката се превръща в изложбено пространство за няколко дни.


Началото беше поставено през 2017 г. с подобно събитие в София. Искахме да покажем, че всичко около нас е в процес на постоянна трансформация. Банковото пространство се превърна в изложба, с която провокирахме посетителите да погледнат различно на един обикновен и „стерилен“ банков офис, като им покажем по разбираем и интересен начин съвременното българско изкуство“.

ПРОТОТИП ще продължава да реализира още събития, лекции и работилници на тема „изкуство“ за малки и големи. Паралелно със събитията, банката усилено развива и уеб-платформата www.prototype.bg, в която представя различни културни събития, автори и информация за предстоящите инициативи, които са част от платформата.

Офисът на тазгодишното събитие във Варна на ул. Преслав № 69 неведнъж е бил домакин на творчески събития, плод на различни партньорства, като Празник на музиката, Нощ на музеите и др. Откриването на изложбата „Мутант – втора природа за материал, форма, тема“ е на 20 юли от 18:30 часа и ще приема любопитни посетители през целия уикенд на 21 и 22 юли от 10:00 до 23:00 часа.

Авторската селекция и подредбата на изложбата е поверена на кураторите от Студио Комплект (Бояна Гяурова и Адриана Андреева), които са с дългогодишен опит в сферата на дизайна и съвременното изкуство. Основен принос за преобразяването на банковия интериор има Ева Вентова – утвърден сценограф с ярък подход при специалните пространствени оформления.

Ще видите творби на Нева Балникова, Силвия Чанева, Стампа, Женя Адамова, Артелие и Николета Носовска, Николай Сърдъмов, Рада Дичева, Цеца Геоpгиева, Капка Канева, Евгениа Илкова, Надежда Петрова, Благовеста Кенова и Емилия Емилева и очаквайте техните специални интервюта в „Атлас“.

16 юли 2018 г.

Нов вид измами с ремонти


Всички вече до болка сме запознати със случаите на Ало, измамниците. Схемата им е проста и колкото и нелепо да ни изглежда от страни, тя е явно ефективна, защото всеки ден възрастни хора хвърлят пари през прозорците, а законодателството ни се оказва беззъбо, за да се справи с наглите измамници. За подобна схема ще ви разкажа и днес. Тя не е нова и в медиите могат да се намерят статии за нея, но явно и тя остава извън ударите на закона и затова се практикува масово главно от цигански банди. Заявявам още от сега, че в текста най-нагло и не дипломатично ще наричам героите цигани, а не толерантно роми, защото в дейността на им няма нищо толерантно.

И така схемата, за която ще ви разкажа е за ремонти на покриви, които в крайна сметка завършват с много пари, заплахи и имитиране на дейност. Оказва се, че именно подобен тип ремонти са едни от най-разпространените измамни схеми, които върлуват лятото по селата. Бабата и дядото отиват да напръскат тревата с отрова на къщата им, която не се обитава към момента. Появават се група цигани, които влизат в двора непоканени и започват първоначално да обясняват, че търсят квартира, защото са от Пловдив и са дошли до София, за да търсят работа и да изкарат някой лев. След отрицателния отговор, който получават те насочват разговора в посока, че улуците на къщата са изгнили и за 30 лева ще ги сменят. Бабата ги пита какво включват тези 30 лева и отговорът веднага е, че ще сменят всичко само за 30 лв. Съгласяват се и ги пускат на покрива, за да могат да направят ремонта. Веднъж качили се горе те започват да махат керемиди и да обясняват, че поркивът е за ремонт, има счупени керемиди, изгнили са дъските и т.н. Докато текат тези уговорки чевръстите цигани са отворили вече дупка на покрива, като дори някои почват да хвърлят керемиди от покрива под претекст, че са счупени и трябва да се сменят. Възрастните хора нямат средства, за да правят ремонт на покрива и ми се обаждат да ми кажат, че са дошли майстори, които искат да правят ремонт. Започвам да говоря по телефона с уж ръководителя на циганската бригада, който започва дежурните напеви, че всичко е много зле, че трябва основен ремонт, че ще им тече на хората и е разкрил вече 20-30 квадрата от покрива. Нищо не мога да разбера от бръщолевенето му и започвам да се карам с него, кой му казвал да разкрива покрива и защо го е направил. Той започва с уговорики, че за 45 лв. на кв. м. ще го ремонтира целия покрив с негови материали и ще купи нови керемиди където е необходимо, за да смени старите. Отказвам веднага да се занимавам с подобни пазарлъци с хора, които не познавам. Но умелият измамник веднага насочва вниманието ми към това, че вече е разкрил половината покрив и ще тече. Поне да направил това, което е разкрил вече и да не го оставя така, пък като дойда ако ми хареса как са го направили да направят и целия покрив. В конкретния ден нямаше как да отида до къщата, с което явно циганите извадиха късмет. Рационално се замислих, че ако го изгоня веднага, ще ми остави една дупка на покрива, която аз трябва да зарежа цялата си работа и да започна да търся майстори, които да ми я оправят. За това се съгласих да я оправи, но за целия покрив да измери и да ми даде крайна цена колко ще струва и тогава ако се съглася дали да почва да го прави. Явно целта е била именно това, с тази направена от тях дупка на покива да ни изнудват и използвайки невъзможността веднага да реагирам и да дойда да си правят каквото поискат. Обясних какво съм се разбрал по телефона с циганина на бабата. След половин час отново звъня, за да видя какво се е случило, измерили ли са покрива, колко пари ще искат и какви ги вършат. Бабата обаче не ми вдигна телефона. Явно в това време измамниците са я забаламосвали, така че да не може да се свързва с мен. Питали са ги няколко пъти каква ще е крайната цена, но циганите не са казвали. Дежирните отговори били: „Не се притеснявайте, ще се оправим.“, „Отстъпка ще ви направим.“, „Само за пари мислите.“ и „Ние с момечто сме се разбрали“. Вечерта се свързвам с възрастните хора и ги питам какво се е случило. Обясняват, че многкратно са ги питали за цената, но не са казвали. Сега били разкрили до дърво половината покрив и утре щели да го оправят. Отново им казвам сутринта да ги питат за крайната цена и ако пак не казват да ми се обади аз да говоря с тях.

На следващия ден бабата ми звъни към 10 ч. И почва да ми обяснява, че циганите сега били установили, че имало много счупени керемиди и те нямали толкова, за да направят ремонт, за това трябвало да купят и сложат нови и цената вече щяла да бъде 70 лв. на квадрат. Дава ми телефона да говоря с циганина, който уж ги ръководи. Естествено започваме да се караме, защото се опитват да ни шантажират. Предния ден говори едно, днес говори друго и цената расте. Казвам, че не съм съгласен. След около 30 мин. обяснения по телефона и многократи откази от негова страна да каже колко ще струва целият ремонт, стигаме до ситуация, в която му заявявам в прав текст, че или ще ремонтира целия покрив за 4 хил. лв. с нови керемиди или да си сметне колко струва до тук работата му и да си хваща пътя, защото с подобни измамници не искам да си имам работа. Казвам същото и на бабата. След около половин час отново звъня на бабата, за да попитам какво са решили. Оказва се, че са успели да я умотат и тя им казала да ремонтират половината покрив с нови керемиди и тогава да си хорадят. Започвам да обяснявам, че това явно са някакви измамници и няма никаква работа да свършат и най-добре да си хващат пътя. Ще им платим колкото трябва за това, че първоначално сме се подвели и сме ги пуснали на покрива си и ще си търсим нормални майстори. Бабата започна да обяснява (явно обработена от циганина), че не можело така да се остави покрива открит, че ще завали след ден-два дъж, ще изгният дъските, другите майстори взимали повече и нямало кой да дойде сега по това време на година, тъй като били заети и т.н. Отново обяснявам, че не им е читава на тези работата и най-добре да не се занимаваме с тях, но тя така си била решила. Хванала се вече на хорото, поне да оправят поливната покрив. Сега щяла да се облече и да отиде да изтегли един бърз кредит и да се разплати с тях (явно и готови решения предлагат циганите на възрастните хора, които нямат пари за плащане). Казах й да не прави глупости, че ние имаме някакви спестявания и ще й дам парите, но ще дойда след работа.

Към седем и нещо успявам да стигна. Циганьорите бяха налазили покрива на къщата като хлебарки. Влизам в двора и главния циганин – дебел със светли очи, ме подхваща. Да се запознаем и т.н. Минавам директно на въпроса какви са ги натворили сега и да казва цената на всичко. В този момент гледам, максимално да огранича щетите и да не се налага да плащаме много пари. Започва отново дежурното напяване, че ще се разберем, че ще ми направят отстъпка и т.н. Дирекно му поставям въпроса, че имам едни определени пари. Той се обяснява, че ако искам и 100 хил. лв. може да имам, това не го бърка. Обръщам му внимание, че го бърка, защото като ми каже една голяма сума и не мога да му я платя ще си хваща пътя и без пари накрая. Веднага двама циганина пристъпват около нас, за да питат кога ще се разплащаме. Тарторът започва да им обяснява, че сме се разбрали след като приключат вечерта, да карат зад моята кола и в града ще отидем да се разплатим. Обяснявам му, че в града подобни суми не държа. Мога да взема от банката, а тя по това време е затвора, така че да спре да се прави на луд и да казва цена. Почна да смята той. Седя слушам и нищо не мога да разбера от сметиките, а всеки път като поискам да ми ги обясни, те се проментя. Започва да върти и суче, все че голяма отстъпка ми прави. Едно няма да плащам, друго на половин цена. Следя сметките и го хващам, че в последствие пак ми ги слага нещата вътре. А като кажа, че цената е изключително висока и няма да я платя циганите от покрива почват да го викат, че нямало време и трябвало да им помага. Та после щели сме да се разберем.

Интересното, за което си дадох сметка в последствие е, че в един момент от разговорите за крайната сума и това, че ако е над сумата, с която разполагам няма да платя, изведнъж дебелият циганин започна да ми говори, че много му харесвала колата ми и той искал точно такава да си взима. Почна да разпитва доволен ли съм, колко ми харчи, за колко съм я взел и т.н. Може би просто, за да ми отвлече вниманието от сметките, а може би и да ми намекне, че ако не ми стигнат парите за ремонта и с колата може да се разплатя.

Докато говорим се оказва, че са разкрили и част от другата страна на покрива. Докато си работят през деня някой хванал и почнал да маха керемиди. Бабата веднага започнала да вика по него, за да спре, че няма да се прави тази страна и да не я разкрива, отговорът бил че било изгнило. Докато се обяснява с него, друг почва да дърпа керемиди. Така докато успее да ги накара да спрат те са отворили дупка и там. За да се отърват от бабата, започват да обясняват, че те щели за тяхна сметка да го напрявят и да не се притеснява. Важното било да остане доволна. Идвайки отново почват да ме изнудват и с тази дупка, да ми правят другата страна на покрива, но аз категорично отказах да се подавам шантажите и просто гледах да минимизирам щетите и разбира се парите, които искаха.

В крайна сметка стигнахме до една сума, която обаче нямах цялата в себе си. Започнах да оглеждам аз как върви прословутият ремонт и явно притеснени, че може да се заям за нещо, което не са направили, както трябва, дебелият циганин ми предложи, за да не губим време вечерта да отида и да взема пари до града. Тук си признавам, че в последствие се усетих, че ме подхлъзнаха, за да не съм там като приключват работата и да не задавам въпроси. Вънах се, а вече беше започнало да се стъмнява. Веднага около колата ме наобиколиха 5 циганина и започнаха да питат за парите. Дебелият циганин ги разбута и с думите, че съм точно момче и сега ще им платя уговорената сума. Какво можеш да направиш в тази ситуация освен да платиш? Ако бях отказал, докато се обадя на полицията, щяхме всички да сме изяли един бой и да са отпрашили заедно с парите и колата ми.

Дебелият циганин започна да ме дръпна, за да ми направи страхотна оферта за другата страна на покрива. В това време циганьорите се натовариха на едната кола. Влязох в двора, а там беше пълна кочина. Нищо не беше изчистено, а улуците и дъските бяха разпилени. Попитах един циганин, който излизаш, защо не са си изчистили и кога ще изчистят, а отговорът бе че като дойдат да правят друга половина. Казах му, че няма да я правя, защото нямам пари. Дебелият циганин веднага дойде на помощ и започна да нарежда, че сега вече е много тъмно, че не може да се работи, че тези отпадъци не се хвърляли просто така и като се обадя за другата страна ще дойде с камион да ги вземе. В това време вече всички се бяха натоварили по колите и отпрашиха. Разбира се никой не остави телефон.

Беше ми ясно, че са ни измамили. Всъщност в един момент просто исках тези циганьори да изчезнат и да не се връщат. Щетите нямаше как да ги установя по тъмно, но на следващия ден огледах и от няколко места поркъвът зееше. Бяха почнали да правят нещо и не го бяха довършили. Намятали керемидите, колкото да има някакъв вид. Половината неща, които уж платих липсваха. Ден по-късно се усетих, че явно са ни набелязали, защото седмица преди това покрай къщата мина един циганин, който се спря и почна да разпитва няма ли да оправям покрива. Тогава му бях казал, че нямам сега средства и сигурно на пролет. Явно това е билац ялата схема. Обикаля един човек из селото, започва да разпитва и набелязва къде могат да минат съвсем случайно и да предоставят услугите си.

Както казах и в самото начало, нито полицията, нито съдът могат да направят нещо в този случай и във всички останали. Реално договори няма, няма как да се предявват каквито и да било законови искания и т.н. Разбира се вината си е наша, че сме се съгласили, но и циганьорите търсят именно по-възрастни хора, които лесно да забаламосат. Разчитат на това, че ще ги пуснат на покрива уж дори само за една офекртичка и, като им отворят дупка в покрива, после ще ги изнудят за непоискан ремонт. Дори и да нямат средства възрастните хора, все ще извадят я спестявания, я ще вземат назаем или ще се обадят на децата да им донесат. Ако не един бърз кредит и готово. Все пак тук става въпрос не дребни суми от до 3-4 хиляди лева. Измамата е тънка и всъщност цели просто да се подведе човекът и да разреши ремонта. Не се казва крайна цена, защото тя трябва да е ниска, за да се върже клиентът, а в крайна сметка може да получат само нея, за това сметката се представя накрая. Докато уж работят оглеждат за това с какви възможности разполагат стопаните. Разпитват и търсят информация, за да зная колко пари могат да изкопчат. Реално те са свършили някаква работа, която после се опитват да ти я представят прескъпо. Докато се усетиш, че всичко е измама са изчезнали.

Реших да опиша историята, защото в интеренет се оказа, че има не една статия за подобни случаи, главно в регионални малки медии, но те не спират, а даже и зачестяват. Хората трябва да бъдат информирани, за да не се подвеждат по подобни евтини ремонти, пък било то и само да ти сменят изгнилия улук на къщата. В описания случай сами виждате, че само за един улук ако пуснеш подобни пишман майстори, особено цигани да се качат на прокрива ти, могат да ти направят толкова много мизерии и да те изнудват с тях, а законът просто е безсилен в случая. Моят съвет е не пускайте в дома си хора от улицата, които са готови веднага да започант да ви ремонтират каквото и да било. И най-важното, не си мислете, че тези схеми са толкова прости и елементарни, както изглеждат и вие никога не бихте били изиграни по този елементарен начин. След като ги има и стават все повече и повече измамниците, значи са дохдоносни и са приложими. Никой не е застрахован.

10 юли 2018 г.

Ръст на цените при високия клас хотели в София

Новини

Цените на високия клас хотели в София са нараснали с изпреварващ темп през 2017 г. спрямо година по-рано, показва проучване на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Данните са от изследването Sofia Hotel Benchmark Survey, което се провежда за втора поредна година сред водещи хотели в категориите 4 и 5 звезди в София.

Според него цената на хотелска стая е нараснала съответно със 7.3 и 7.7% за 5-звездните и 4-звездните хотели през 2017 г. в сравнение с година по-рано. За същия период заетостта се е увеличила с 3.9% и с 3% за споменатите категории.

Източник на ръст в сектора са както високата бизнес активност, така и българското председателство на ЕС. Макар и увеличеният брой пътувания с нискотарифните авиокомпании да не засяга пряко високия хотелски сегмент, положителният ефект от по-добрата разпознаваемост на София като туристическа дестинация се усеща и при него.

Най-сериозно покачване на цените през 2017 г. отбелязаха хотелите в центъра на София, които най-често бяха първи избор за резервации за председателството на ЕС. През последните години част от тях преминаха и през цялостно обновяване, което им позволи да отворят с по-високи цени. Извън централните райони най-облагодетелствани са хотелите по пътя между летището и НДК, към които преля част от търсенето при изчерпването на капацитета на центъра.


Положителна тенденция е и подобряването на баланса в заетостта. Обичайната картина при високата категория хотели през последните години включваше много добра заетост от бизнес пътувания през седмицата и по-слаби уикенди. Резултатите от тазгодишното ни проучване обаче показват нарастваща значимост на посещенията за туризъм и развлечение, чиито дял достига 38% в общия микс и почти се изравнява с този на бизнес пътуванията“, коментира Пламен Бачев, мениджър „Консултиране и оценки“ в Cushman & Wakefield Forton.

Възходящото развитие на пазара от последните години обаче доведе до ръст на инвестициите в нови хотели в София, включително на такива опериращи под световни брандове. Сред примерите са Hyatt Regency, Marriott, както и Hampton by Hilton в центъра на София. Българските вериги също са активни на пазара – НИКМИ е на път да добави нов 5-звезден хотел към портфолиото си със завършването на Millennium Center. Предстои и реновирането на придобити през последните години, но слабо работещи или неработещи хотели, което също ще увеличи предлагането в по-високия клас.

Към пролетта на 2018 г. в строеж или в проект са били хотели в категориите 4 и 5 звезди с общо 1713 стаи. Към същия период работещите проекти в двете категории са с общо 4611 стаи (извадката включва само хотели с над 30 стаи).

9 юли 2018 г.

С колко и как ще се измени цената на имотите при покачване на лихвите по кредитите?

Анализ на Христо Христов


Лихвите по жилищните кредити към настоящия момент са на рекордно ниски нива. Това е неоспорим факт, който ясно се вижда от статистиката поддържана от централната банка. По последни данни на БНБ през май 2018 г. спрямо година по-рано средният лихвен процент по жилищните кредити в левове намалява с 0.50 пр.п. до 3.45%, а по тези в евро – с 0.59 пр.п. до 3.72%. Спрямо предходния месец пък при жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.05 пр.п., а при тези в евро – с 0.09 пр.п. Всички анализатори обаче са единодушни, че тенденцията съвсем скоро ще се обърне и ще бъдем свидетели на покачване на лихвените нива. Основна причина за това е очакващото се повишение на основната лихва в еврозоната от ЕЦБ. Макар и страната ни да не е официално част от валутния съюз, тя е пряко обвързана с общата икономика на ЕС и с известно закъснение, процесите случващи се в еврозоната ще достигнат и нашата страна. Това налага и въпроса какво ще се случи с цената на жилищата след като лихвените нива по кредитите се покачат?

Графика 1. Съотношение между цена на кв. м. в страната и ниво на лихвите по жилищните кредити в лева и евро


Източник: БНБ и НСИ

На показаната графика виждаме как са се променяли средните пазарни цени на жилищата в страната на база квадратен метър през годините (тъмно синята линия) и какви са били към този момент средните лихвени нива по предлаганите жилищни кредити в лева и евро.
Виждаме, че от началото на 2000 г. лихвените нива по кредитите вървят надолу като през периода 2006 г. – 2008 г. запазват нивата си около 8%. Намаляването на лихвите провокира повече потребители да започнат да търсят жилища, защото разходите им за изплащане на взетите кредити са ниски. Така породилото се платежоспособно търсене изпреварва предлагането и цената на жилищата започва да се покачва. След увеличаването на лихвените нива, регистрираме обратната тенденция – потребителите се въздържат от взимане на кредити и цените на жилищата рязко започват да падат.

За да си отговорим на въпроса, на къде ще поемат цените на имотите в страната след ръста на лихвите ще направим регресионен анализ на наличните данни. Най-общо казано този тип статистически анализ оценява възможните зависимости между две или повече случайни величини. Той показва взаимните отношения между променливите, които в контекста на разглеждания модел могат да бъдат интерпретирани като причинно-следствени.* Целите на регресионния анализ са да определи как и в каква степен зависимата променлива варира или се променя като функция от изменения на независимата променлива, която се явява причината. С други думи чрез регресия на данните за цена на кв. м. и лихва по жилищните кредити за последните 17 г., ще проверим при покачване на съществуващите лихвени нива по жилищните кредити в лева и евро с 1, 2 и 3 пр. п., в каква посока и с колко ще се измени цената на квадратен метър.

За да не влизаме в по-сложни и не толкова лесно разбираеми модели, ще използваме линеен регресионен анализ с функията LINEST в Excel. Изборът ми на тази функция е на база на добрите резултати, които дава и факта, че всеки би могъл да повтори съответния модел без да се налага да използва скъпи статистически програми или да прави дълги и сложни изчисления.

Въпреки че от графика 1 виждаме, доста ясната корелация между лихвите по жилищните кредити и цените на имотите, то регресионният модел показва, че тя не е толкова силна, колкото очакваме. Данните сочат, че в случая 51% от дисперсията (разсейването) на цената на жилищата в страната може да се обясни с дисперсията на лихвените нива по жилищните кредити. Това означава, че останалите 49% се обясняват с дисперсията на други фактори обуславящи общата икономическа ситуация като например – ръст на БВП, безработица, средни доходи на домакинствата и т.н. От така изброените най-силно влияние върху цените на жилищата оказва коефициентът на безработица. 75,7% от дисперсията тук може да обясни тази при цените на имотите.

С други думи за българина лихвените нива по предлаганите жилищни кредити не са толкова важни, колкото това той да има работа и стабилни доходи. Това лесно се вижда и исторически в графика 1. Още през 2013 г. лихвите по жилищните кредити достигнаха най-ниските си нива регистрирани при имотния бум 2006 г. - 2007 г., но това не провокира веднага търсене и респективно ръст в цените на жилищата. Той дойде едва 2 години по-късно, когато потребителите видяха, че негативните последици от икономическата криза са зад гърба им и те имат устойчивост на доходите си и лесно биха могли да намерят нова работа при нужда.

Графика 2 Прогнозни стойности


На графика 2 са представени резултатите от използвания статистически модел. Като база използваме публикуваните от БНБ и НСИ данни относно средните лихвени нива по жилищните кредити в лева 3,66% и евро 4,10% и средната цена на квадратен метър в размер на 1 062,6 лв. Данните са към края на 2017 г.

Графиките показват, че дори и при ръст на средните лихвени нива от 1 пр. п. темпът на ръст на цените на жилищата ще се забави, но няма да спре. При лихвите в лева ще видим ръст от 2,62%, а при тези в евро ръстът ще бъде с 1,04%. При ръст на лихвите с 2 пр. п. вече виждаме, че цените биха се забавили и реализирали спад при лихвите в лева от 3,34%, при тези в евро 5,36%. По-сериозни и дълбоки корекции в цените на имотите можем да очакваме едва при ръст на лихвените нива по жилищните кредити с 3 пр. п. Достигайки нива в лева от 6,66%, средните цени на квадратен метър ще реализират спад от 9,29%, а при 7,1% лихва в евро, спадът при цените на имотите ще бъде с 11,76%. Тези данни ни показват, че при равни други условия и запазване на благоприятната макроикономическа среда дори при ръст на лихвените нива по кредитите с 1 пр. п. цените на жилищата няма да се понижат, а за да се случи това ще бъде необходимо да видим доста по-драстичен ръст в лихвените нива. Подобен скок обаче на този етап не се очаква. Такъв би могъл да се наблюдава при влошаване на икономическата среда, а не толкова при увеличение на основната лихва на ЕЦБ.

В подкрепа на това можем да разгледаме и сценарий при допълнителен спад на лихвените нива по жилищните кредити с 1 пр. п. Той би провокирал веднага скок в цените на жилищата. При лихвите в лева той би бил с 14,5%, а при тези в евро 13,9%. Ето как благоприятната икономическа среда съчетана с допълнителен спад на лихвите може да доведе дори до прегряване на пазара на имоти и надуване на нов балон.

Въпреки че към момента има фактори, които водят пазара в тази посока, то увеличението на лихвените нива по жилищните кредити съчетано с предлагането на нови имоти, ще имат здравословен ефект и ще предотвратят неговото прегряване и отдалечаване прекомерно на цените от равновестните стойности, които в моментната икономическа ситуация може да понесе.

НСИ поддържа данни за цените на имотите в 6-те най-големи града на страната. Прилагане на разгледания регресионен модел за прогнозиране на това по какъв начин ще реагират цените на имотите в тези градове при ръст на лихвите, също дава много интресни резултати. За да отделя достатъчно време за анализа им ще ги разгледам в следващата част на публикацията. В аванс мога да споделя, че резултатите показват ясно обособение на два генерални сегмента на пазара на недвижими имоти между Столицата и останалите градове. Интересно е, че тези два пазара (ако мога така да ги нарека) реагират по съвсем различен начин на ръста на лихвените нива и това оказва влияние и върху средните стойности, които разгледахме по-горе.

За финал бих искал само да обърна внимание на читателите, че анализът е базиран на данни от 2000 г. до 2017 г. и това по какъв начин те са си взаимодействали през години. Прогнозите са направени на база статистически модел, а не чрез кристално кълбо. Те могат само да ни ориентират за това какво можем да очакваме, че би могло да се случи в един бъдещ момент и нищо повече.

* При изучаване на статистическата зависимост между две случайни променливи Х и Y формата на връзката се задава чрез функцията на регресия y=u(x), където х играе ролята на независима променлива. Тази функция може да бъде линейна, квадратна, показателна и т.н. Графиката й се нарича линия на регресия на променливата Y спрямо променливата Х. Функцията на регресия дава най-доброто представяне на Y чрез Х, тъй като измежду всички реални функции y=f(x) минимумът на E(Y-f(x))на квадрат се достига за функцията f(x)=u(x).Това свойство се използва за прогнозиране на стойностите на Y въз основа на известни стойности на Х. По-точно, ако за някой от изследваните обекти не може да бъде измерена стойността на променливата Y, но е измерена стойността на променливата Х, то в качеството на прогнозирана (очаквана) стойност на Y се използва стойността u(x).


Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.

6 юли 2018 г.

БНП Париба е най-успешен чуждестранен клон за трета година

БНП Париба - клон София бе обявен за най-успешен чуждестранен клон от Асоциация “Банка на годината”. Оценяването се основава на публична информация за банките, генерирана и обединена от БНБ. Българският клон на БНП Париба получава за трети път престижната награда.

Радвам се и съм поласкан, че БНП Париба България за трети път е отличена като най-успешен чуждестранен клон. Това е поредното признание за нашата силна пазарна позиция, за надеждните услуги, които предоставяме на клиентите си, особено чрез подхода One Bank, за стремежа към иновации и отговорното отношение, с което развиваме дейност в страната.”, каза Кристоф Деру, директор на БНП Париба за България.

БНП Париба е в България от 1994 г. и е позната на местния пазар основно с услугите си в сферата на корпоративното и институционално банкиране. Понастоящем освен с банков клон София, Групата БНП Париба е представена в страната чрез застрахователната компания БНП Париба Кардиф и чрез водещата компания за потребителски кредити БНП Париба Лични финанси. Над 1100 служители са ангажирани с услугите за индивидуални и корпоративни клиенти. От 2013 г. БНП Париба разширява услугите си за индивидуални клиенти и въвежда първата по рода си за нашия пазар изцяло онлайн депозитна система.

Отличието, получено в България, допълва поредицата международни признания за Групата БНП Париба през последната година. Най-престижното от тях е призът „Най-добра банка в корпоративния сегмент” за 2017 г. в класацията „Награди за изключителни постижения” на авторитетното финансово издание Euromoney.

3 юли 2018 г.

Международните инвеститорите се отдръпват от българския пазар на имоти


Сериозен спад на интереса на чуждите инвеститори към пазара на бизнес имоти от началото на 2018, отчитат от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton. Причините са високите цени на предлаганите активи и липсата на качествени мащабни проекти, които отговарят на търсенето на потенциалните купувачи.

Ръстът на инвестиционния пазар, на който станахме свидетели през 2017 г., значително повиши очакванията на българските продавачи и доведе до ръст на цените. Покачването обаче не е обосновано с увеличено търсене, а се дължи на твърде оптимистичната очаквания за пазара“, коментира Явор Костов, мениджър „Капиталови пазари“ в Cushman & Wakefield Forton.

Силният инвестиционен интерес към бизнес имотите през 2017 г. доведе до приключването на сделки за над 1 млрд. евро – безпрецедентен обем за българския пазар, който едва ли ще се повтори в обозрим план. Основен двигател бяха Южноафриканските фондове, които през миналата година активно навлязоха в България. Успоредно с това обаче от пазара се отдръпват западноевропейските инвеститори, които сега по-скоро се изтеглят от страната.

За тези капитали България трудно се конкурира с други източноевропейски пазари, които предлагат по-добро съотношение между цена на привлечения ресурс и доходност. Сред примерите са Румъния и Унгария, както и второстепенни градове в Полша, които през последната година влязоха в полезрението на инвеститорите в имоти.

В сравнение с България тези пазари предлагат по-ниски нива на доходност, но съответно при по-добри лихви за финансиране и по-нисък риск.

По данни на Cushman & Wakefield Forton, за първите шест месеца на 2018 г. инвестициите в бизнес имоти в България са на обща стойност над 380 млн. евро, включително сделки с парцели. Сред по-значимите придобивания за периода бяха това на Mall of Sofia от GTC, на Millenium Center от ОББ и ДЗИ, както и портфолио сделката за Megapark и Polygraphia Office Center с инвестиционния фонд Lion’s Head. Макар и пазарът да показва относително висока активност в сравнение с предходни години, повечето сделки са резултат от преговори, започнали през 2017 г. Съответно слабият инвеститорски интерес от последните месеци ще даде отражение върху бъдещи периоди.


В немалко случаи финализирането на една сделка може да отнеме повече от шест месеца. Обемът на пазара от началото на годината не бива да заблуждава за висока активност, а трябва да се приеме като инерция от 2017 г.“, обобщи Явор Костов.