Кредитирането към домакинствата продължава да расте

Анализ на Христо Христов

Банките в страната започват годината запазвайки динамичният ритъм, в който влязоха през последните 2 години. Темповете на ръст се запазват стабилни през първото тримесечие като се отчита ръст на приходите от лихви с 4,9% на годишна база и приходите от такси и комисионни от 10,8% спрямо март 2018 г. Същевременно разходите за лихви също намаляват с 5,9% спрямо година по-рано. Това подпомага и реализираната от банките печалба като за последните 12 месеца тя нараства с 15,7% до 309 млн. лв. Друг принос в ръста на печалбата е спад на годишна база на разходите на банките за обезценки. Те намаляват с 20 млн. лв. С най-висока печалба за първото тримесечие на 2019 г. се откроява банка ДСК с 66,5 млн. лв. следвана от Юробанк / Пощенска банка с 47,5 млн. лв., която същевременно реализира и най-висок ръст в печалбата си за последните 12 месеца.

Депозитната маса също се увеличава като спестяванията на физическите лица се увеличават за първите три месеца на годината с 1,7% до 54 млрд. лв. Върху този ръст влияние оказват както капитализираните лихви, така и ръста на средната работна заплата, което създава предпоставки за спестяване от населението.

Активите на банковата система в края на март възлизат на 108.2 млрд. лв., като нарастват за първото тримесечие на 2019 г. с 2.7 млрд. лв. (2.5%). Основен принос за увеличението имат кредитите и авансите. Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се запазват стабилни през последните години като тези по жилищните кредити отбелязват исторически ниски нива. Очакванията се промяната на лихвената политика от страна на ЕЦБ да се отрази и на лихвените нива в страната. За сега обаче Централната банка на еврозоната остава пасивна по отношение на проми в своите политики, а прогнозите са, че такива могат да се наблюдават в края на годината или дори през следващата.

Тримесечен ръст на жилищните и потребителски кредити (в млн. лв.)

Източник: БНБ

Потребителските и жилищните кредити ускоряват темповете си на ръст спрямо предходната година. За първото тримесечие ръста при жилищните кредити е в размер на 357,4 млн. лв., а при потребителските 212,4 млн. лв. Въпреки че стойностите са относително високи от тези, които бяхме свикнали да вижда през последните години, те все още остават под пиковите нива от 803 млн. лв. ръст на жилищните кредити и 778 млн. лв. при потребителските кредити регистрирани през второто тримесечие на 2008 г. Банка ДСК, Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка / Fibank се нареждат на челните места по отпуснати потребителски кредити съответно с 67,5 млн. лв., 40 млн. лв. и 34 млн. лв. При жилищните кредити през първите три месеца на 2019 г. като най-активни се открояват Юробанк / Пощенска банка, Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк съответно с 146 млн. лв., 52 млн. лв. и 47 млн. лв.

Ръст на отпуснатите корпоративни кредити през първото тримесечие на годината по банки (в млн. лв.)
Източник: БНБ

При корпоративните кредити се регистрира ръст за първото тримесечие в размер на 1,4%. Тук обаче се вижда, че протичащата в момента проверка на качеството на активите на банките дава съществено отражение. От всички 6 попадащи в обхвата на проверката от ЕЦБ банки, само Уникредит Булбанк отбелязва съществен ръст за периода със 127 млн. лв. Всички останали 5 банки отчитат спад в корпоративните си портфейли. Това най-вероятно се дължи на преструктуриране или отписване на необслужвани кредити с цел подобряване на общия им баланс. През миналата година Уникредит Булбанк успя да пласира на пазара пакет от близо 500 млн. лв. лоши кредити, който бе основно от корпоративни, МСП и потребителски кредити и явно с него банката е подобрила съществено своят баланс, за да няма нужда от допълнителни нови отписвания.

Като имаме предвид, че въпреки отписваните кредити общо корпоративните кредити се увеличават с 505 млн. лв. за първото тримесечие, можем да предположим, че най-вероятно ръстът е доста над това ниво.

В края на март собственият капитал в баланса на банковата система е 14.2 млрд. лв., с 303 млн. лв. (2.2%) повече, отколкото в края на декември 2018 г., като прирастът се дължи основно на печалбата. Към 31 март 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.14% и 8.73%. В края на март 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6711 млн. лв. (при 6795 млн. лв. в края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.6% към 31 декември 2018 г.).Всеки, който смята, че публикацията е интересна и иска да чете и други такива, може да хареса страницата на блога Икономика и общество, за да вижда най-новите публикации в блога.