Свободният финансов ресурс в страната е достигнал пределните си стойности

Графика 1. Промяна на годишна база, на сумата и броя на депозитите на домакинствата, НТООД и не финансовите предприятия (%)

Източник: БНБ

Общата сума на депозитите след края на първото тримесечие на 2009 година е 34,6 млрд. лева. От тях 22,3 млрд. лева са депозитите на домакинствата и НТООД, а 12,3 млрд лева на не финансови предприятия. Ръстът на годишна база е 5,8%. Въпреки това, темповете на ръст на сумата на депозитите на годишна база се забавя. За сравнение година по-рано нейният обем е възлизал на 32,7 млрд. лева или годишен ръст от 33,1%. Това може да се тълкува като ясен знак, че свободният финансов ресурс в страната, е достигнал своя предел. Тенденцията на забавяне на ръста на депозитите се очаква да продължи и в края на второто тримесечие. Дори е възможно да се отчете отрицателен ръст, който най-вероятно ще бъде не само на годишна база, но и на месечна. Привлекателността на депозитите се изчерпа и сега предстои да се наблюдава отлив. За това говори и сам по себе си, резкият спад на броят на откритите депозити. Тъй като таванът на суми по депозитите, които са гарантирани, е 100 хил. лева, гражданите с по-високи суми от тези прибягваха към разпределянето им в различни депозити и банки.

Предпоставки за очаквания отлив на сумите вложени в депозити, могат да се търсят в ръста на капиталовите пазари през второто тримесечие. Част от малките инвеститори, които съобразително първи са напуснали борсата при спада, сега ще започнат първи да се завръщат. Основна движеща сила в техните решения са положителните новини за развитието на кризата зад океана, като това е и двигателят на европейските капиталови пазари през последните месеци. Друга предпоставка, са падащите от началото на годината цени, които правят пазарната конюнктура изключително благоприятна за покупки и евтини инвестиции.