Август: ниска инфлация, високи разходи

Според данните, които бяха публикувани днес от НСИ, месечната инфлация за август месец е 0.1%. От началото на годината (август 2010 г. спрямо декември 2009 г.) е 2.0%, а на годишна база инфлация за август 2010 г. спрямо август 2009 г. е 2.7%. Данните показват забавяне на индекса на потребителските цени на месечна база като месец по-рано увеличението беше 0.4%.

Изнесените от НСИ данни отчитат, че основното увеличение на цените се забелязва при стоките от първа необходимост.

Хранителни: брашно - с 8.7%, хляб - с 2.9%, свинско месо - с 1.5%, месо от едър рогат добитък и птиче месо - с по 0.6%, кайма - с 0.8%, риба и рибни продукти - с 0.8%, кисели млека - с 0.4%, сирене - с 2.3%, кашкавал - с 1.0%.

Нехранителни: наеми за жилища - с 0.2%, газообразни горива за битови нужди - с 1.9%, хладилници и фризери – с 0.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 5.7%, автомобилен бензин А98Н - с 0.2%, вътрешноселищен обществен транспорт - с 0.4%, телевизионни приемници - с 0.7%, услуги, свързани с образованието, недефинирано със степен - с 0.9%, услуги за свободното време и спорта - с 0.6%.

През август са се повишили цените на лекарствата с 0.2%, както и цените на лекарските и стоматологичните услуги, съответно с 0.3 и 0.1%.

Стоките от първа необходимост, са стоките които всяко домакинство потребява и ценовата чувствителност на потребителите е най-ниска. Това показва, че можем да очакваме увеличение на разходите на домакинствата през следващите месеци, а то от своя страна ще окаже натиск върху възстановяването на вътрешното потребление. Или с други думи данните за инфлацията, индикират за по-бавно възстановяване на икономиката като то е на база увеличение на стойността на стоките, които са най-необходими, а не на цялостното потребление. Това от своя страна ще доведе до "кух" ръст в икономиката, който ще бъде изразен основно в цифрова стойност, а не в повишена активност на потребителите.