Август: слънце, дъжд и инфлация

Разходите, приходите и печалбата са трите основни икономически показателя, върху които се гради поведението на една фирма. Тя произвежда блага – стоки или услуги, чрез които реализира приходи, а от тях след приспадане на разходите си формира печалба. Общите фирмени разходи са сбор от постоянните - фиксирани и променливите разходи. За бизнеса фиксираните разходи се изразяват в заплати на персонала, наеми, задължения към кредитори и т.н. Дори и при нулево производство на фирмата, тя винаги заплаща за тези разходи, ако иска да продължи да съществува на пазара. Променливите разходи от друга страна са пряко свързани с производството и обема на продукцията. Предприемачите могат да управляват променливите разходи чрез увеличаване или намаляне на общия продукт, но по този начин не могат да влияят на фиксираните производствени разходи.

Разгледано по отделно всяко домакинство може да бъде оприличено на малка бизнес структура. Това, което произвеждат членовете на домакинството е техният труд, който ги прави икономически активни на пазара на труда. Посредством своят продукт – трудът, те получават приход най-често под формата на месечна работна заплата. С тези приходи всяко домакинство трябва да покрие своите общи месечни разходи, а средствата, които остават формират неговата печалба и се използват за максимизиране на благосъстоянието му.

Структурата на общите разходите за всяко домакинство е подобна на тази фирмата. Съставните единици отново са фиксираните (тези за наем на жилище, комунални услуги, хранителни стоки от първа необходимост, здравеопазване и т.н.) и променливите разходи (тези за обзавеждане на дома, хранителни стоки, които не влизат в графата на такива от първа необходимост и т.н.).


От всички казано до тук, става ясно, че общите разходи на домакинствата са силно зависими от движението на потребителските цени. Според данните на НСИ ръстът на месечната инфлация за август е 0.1%. От началото на годината (август 2010 г. спрямо декември 2009 г.) е 2.0%, а на годишна база инфлация за месец август е 2.7%. Данните показват забавяне на индекса на потребителските цени на месечна база като месец по-рано увеличението за периода юни-юли е било с 0.4%.

Разгледан по-подробно обаче данни показват, че основното увеличение на цените се забелязва при стоките от първа необходимост:

Увеличение при хранителни продукти: брашно - с 8.7%, хляб - с 2.9%, свинско месо - с 1.5%, месо от едър рогат добитък и птиче месо - с по 0.6%, кайма - с 0.8%, риба и рибни продукти - с 0.8%, кисели млека - с 0.4%, сирене - с 2.3%, кашкавал - с 1.0%.

На графика 1 може да се види какво място заема всеки от увеличените хранителни продукти в средното месечно потребление на лице от домакинството.

Графика 1 Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство за първото тримесечие на 2010 година
Източник: НСИ

Увеличение при нехранителни продукти: наеми за жилища - с 0.2%, газообразни горива за битови нужди - с 1.9%, хладилници и фризери – с 0.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 5.7%, автомобилен бензин А98Н - с 0.2%, вътрешноселищен обществен транспорт - с 0.4%, телевизионни приемници - с 0.7%, услуги, свързани с образованието, недефинирано със степен - с 0.9%, услуги за свободното време и спорта - с 0.6%.

През август са се повишили цените на лекарствата с 0.2%, както и цените на лекарските и стоматологичните услуги, съответно с 0.3 и 0.1%.

Според разпределението на структура на общите разходи на домакинствата за първото тримесечие, може да се направи изводът, че увеличението на потребителските цени на конкретните продукти, е оказало сериозна тежест върху бюджета на домакинствата.


Графика 2 Структура на общите разходи на домакинствата през първото тримесечие на 2010 г.
Източник: НСИ

Съотнасяйки тези данни към анализа, се вижда, че основното увеличение на цените е в графата на твърдите разходи на домакинствата, а намалението при променливите разходи. Това показва, че можем да очакваме увеличение на разходите на домакинствата през третото тримесечие, което ще се принесе и в следващите месеци, и ще окаже натиск върху възстановяването на цялостното вътрешно потребление.

С други думи, данните за инфлацията, индикират за по-бавно възстановяване на икономиката като то е на база увеличение на стойността на стоките, при които произведеното и търсено количество са константна във времето величина, която не е подвластна на закона за търсенето и предлагането. Това от своя страна ще доведе до "кух" ръст в икономиката, който ще бъде изразен основно в увеличена стойност, а не в повишена активност на потребителите.