Профил на инвеститорите на БФБ

Основната цел на проучването бе да събере информация, с която да бъде идентифициран профилът на инвестиращите средства на Българска фондова борса (БФБ) посредством покупко-продажба на акции на различни компании. До този момент подобен тип информация не бе търсена или оповестявана публично поради малката генерална съвкупност и трудния достъп до нея.

Методът на събиране на информацията бе чрез провеждане на онлайн проучване сред потребителите на тясно специализирани форуми като Инвестор.БГ и медии като България Он Ер. Общият брой инвеститори, до които проучването достигна бе 160.

Основният профил на търсената таргет група бе фокусиран към масовия инвеститор, който търгува на БФБ за собствена сметка, а не толкова големи институционални инвеститори. Периодът, в който бе проведено проучването бе между 14 и 22 юни 2013 г.

9,4% са участниците в проучването, които споделят, че са започнали да търгуват на БФБ от началото на настоящата година, което показва нарастване на привлекателността на българския пазар. Повод за това най-вероятно е силното представяне на почти всички акции от началото на годината. Въпреки спада на SOFIX, вследствие на политическата нестабилност от края на миналата седмица, индексът на сините ни чипове е отбелязал повишение от 26.96% от началото на годината, което го нарежда родният индекс сред топ 10 на най-повишаващите в света. Към това може да добавим и че за последните 12 месеца ръстът на най-стария индекс на БФБ е 51.46%.

Допълнителен стимул генериращ очаквания за повишаване на интерес към БФБ е фактът, че тя все още е далеч от върховите си нива, които бяха регистрирани през 2007 г. и за разлика от по-голямата част от световните борси изостава сериозно по пътя на възстановяването. Това дава повод за оптимистични очаквания за висока възвръщаемост при инвестиране на моментните ниски нива.

Интерес предизвиква фактът, че най-голямата група от респондентите е направила своите първи стъпки на пазара още в самото началото на икономическата криза в страната (35,8%), а общият дял на влезлите на БФБ от тогава до този момент е 60,3%. С други думи, кризата и дълбоката обезценка на пазара, накара голяма част от инвеститорите да се отдръпнат от него, но други са открили в нея добра възможност за печалби. През последните 5 години някои от търгуваните позиции реализираха силни движения в двете посоки, което позволи да бъдат реализирана и доходност от над 100% само в рамките на няколко седмици или месеци. Според проучването се оказва, че реално само 40% от инвеститорите са успели да преминат през периода на възход и спад на пазара.

Графика: От колко време търгувате/притежавате акции на БФБ?
База N=159

Ако разгледаме времето, от което респондентите оперират на БФБ и честотата, с която търгуват, се забелязва, че най-голям дял от присъстващите най-отдавана на борсата (от и над 10 години) търгуват активно (съответно 55,9% и 65,5%). При условно наречените нови лица, делът на активно търгуващите е по-нисък (от 5 г. 38,6%, от 3 г. 37,5% и от началото на годината 46,7%). Прави впечатление, че при най-новите (от началото на годината) делът на активно търгуващите е значително по-висок, което може да се обясни и с повишената ликвидност на пазара през тази година. Оборотът за януари-април 2013 г. е за 464 млн. лв., като се увеличава с 240% на годишна база (или ръст с 3,4 пъти).

Прочетете пълния текст на анализа.