Износът на България намалява с 3,1% към края на юли

За последните пет години икономиката на България е нарасна със 17.1% в номинално изражение. За същия период реалният ръст на износа е близо 32%, като износът само на стоки е над 38%, докато крайното потребление се е увеличило едва с 6%. По текущи цени ръстът на експорта доближава 45%, при нарастване на потреблението с 13.2%.

Всичко това обуславя забавянето, което наблюдаваме на износа през последните месеци. Между януари и юли от България са изнесени стоки общо на стойност 25,769 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 3,1%. Това сочат оповестените вчера данни от Националния статистически институт (НСИ). В същото време за този период в страната са внесени стоки общо на стойност 28,201 млрд. лв., или с 6,5% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Фигура: Номинално изменение в стойностния обем на износа на България през периода 2015 - 2016 г.

Източник: НСИ

Продължителният ръст на износа през последните години вече няма как да наскача нивата си на годишна база и през следващите години можем да очакваме нивото му да се запази без особена промяна. С други думи потенциалът на ръст на износа вече може да се счита за изчерпан на този етап. В същото време вътрешното потребление увеличава тежестта си като двигател на икономическият растеж.

Намаляването на вносът през настоящата година показва, че все по-голяма част от стоките, които до този момента са били внасяни от други страни, имат свои заместители произведени в страната.

Основен външнотърговски партньор на България остават страните от Европейския съюз (ЕС). През периода януари - юни 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.7% в сравнение
със същия период на 2015 г. и е в размер на 14 679.2 млн. лева. През юни 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.0% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 689.4 млн. лева.

През първата половина от годината вносът на България от ЕС намалява с 0,3% спрямо същия период на предходната година и достига 16,051 млрд. лв.Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

В същото време НСИ регистрира намаляване на търговския стокообмен на България със страни извън ЕС. През първите седем месеца от годината износът за трети страни намалява с 15,6% спрямо същия период на 2015 г., като сме изнесли стоки на стойност 8,287 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Китай, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 50,1% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни през периода януари - юли 2016 г. намалява с 16% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 9,244 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.