А твоята лихва каква е?


Публикувам лихвената статистика на БНБ към края на месец август.

През август 2016 г. основният лихвен процент (ОЛП) 2 е 0.00%. В сравнение с август 2015 г. ОЛП намалява с 0.01 процентни пункта (пр.п.), а спрямо юли 2016 г. запазва нивото си. За август 2016 г. индексът ЛЕОНИА3 e -0.02%, като в сравнение със същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.03 пр.п. Индексът СОФИБОР4 за срочност 1 месец спада спрямо август 2015 г. с 0.26 пр.п. до 0.04%, а този за 3 месеца – с 0.36 пр.п. до 0.15%. Доходността до падеж на държавни ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 3 години, постигната на вторичния пазар, в сравнение с август 2015 г. намалява с 0.52 пр.п. до 0.40%, а при ДЦК с матуритет 5 години – с 0.70 пр.п. до 0.15%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през август 2016 г. е 2.28%. Спрямо същия месец на 2015 г. той се понижава с 0.08 пр.п., а спрямо юли 2016 г. – с 0.11 пр.п.

Депозити

Лихвени проценти по нов бизнес Сектор

Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през август 2016 г. в сравнение с август 2015 г. спада с 0.34 пр.п. до 0.35%, а по тези в евро – с 0.27 пр.п. до 0.51%. В сравнение с юли 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.06 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.08 пр.п. Сектор Домакинства5 . През август 2016 г. спрямо август 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.63 пр.п. до 0.84%, а по тези в евро – с 0.50 пр.п. до 0.70%. В сравнение с юли 2016 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове запазва нивото си, а по тези в евро се повишава с 0.06 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. През август 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт- депозитите в левове спрямо август 2015 г. спада с 0.10 пр.п. до 0.05%, а този по овърнайт-депозитите в евро – с 0.10 пр.п. до 0.04%. Спрямо август 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.71 пр.п. до 0.73%, а по тези в евро – с 0.59 пр.п. до 0.68%.

Сектор Домакинства. През август 2016 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с август 2015 г. се понижава с 0.13 пр.п. до 0.14%. При депозитите с договорен матуритет в левове той спада с 0.95 пр.п. до 1.32%, а по тези в евро – с 0.88 пр.п. до 1.10%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0.44 пр.п. до 0.70%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.40 пр.п. до 0.68%.

Кредити
Лихвени проценти по нов бизнес

Сектор Нефинансови предприятия. През август 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2015 г. с 1.32 пр.п. до 4.51%, а по тези, договорени в евро − с 0.95 пр.п. до 4.19%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.14 пр.п. до 4.67%, а по тези, договорени в евро – с 3.68 пр.п. до 4.16%. През август 2016 г. спрямо юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, както и по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0.01 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.09 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 1.29 пр.п.

Сектор Домакинства . През август 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с август 2015 г. с 0.88 пр.п. до 9.99%, а по тези в евро – с 0.33 пр.п. до 6.74%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.76 пр.п. до 4.85%, а по жилищните кредити в евро – с 0.04 пр.п. до 5.67%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 3.35 пр.п. до 2.88%, а по другите кредити в евро – с 0.88 пр.п. до 3.84%. 

През август 2016 г. спрямо юли 2016 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.07 пр.п., а по тези в евро – с 0.08 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.01 пр.п., а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.14 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.26 пр.п., а при другите кредити в евро се повишава с 0.19 пр.п. 

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през август 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. спада с 0.97 пр.п. до 10.93%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.43 пр.п. до 7.41%. През август 2016 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо август 2015 г. с 0.80 пр.п. до 5.33%, а по жилищните кредити в евро – с 0.02 пр.п. до 6.19%. 

През август 2016 г. в сравнение с юли 2016 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.02 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.01 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.17 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през август 2016 г. в сравнение с август 2015 г. спада с 0.53 пр.п. до 13.95%, а по овърдрафта в евро – с 0.25 пр.п. до 8.95%. През август 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти6 , извън безлихвен гратисен период, в левове намалява с 0.43 пр.п. до 18.21%, а по тези в евро – с 0.01 пр.п. до 18.35%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.72 пр.п. до 9.49%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.46 пр.п. до 8.59%. При жилищните кредити в левове той спада с 1.02 пр.п. до 5.76%, а при жилищните кредити в евро – с 0.41 пр.п. до 6.71%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 2.04 пр.п. до 5.63%, а по другите кредити в евро – с 1.21 пр.п. до 5.93%.

Сектор Нефинансови предприятия. През август 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0.95 пр.п. до 4.35%, а по овърдрафта в евро – с 0.79 пр.п. до 3.62%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове спада с 1.35 пр.п. до 4.84%, а по тези в евро – с 0.87 пр.п. до 4.84%.