Общинският комплексен онкологичен център на стара загора инвестира в модерно оборудване за диагностика, финансирано по инициативата JESSICA

В края на 2017 г. Онкологичният център на Стара Загора, Регионалният фонд за градско развитие и СЖ Експресбанк подписаха договор за дългосрочен кредит за финансиране на проект по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA. Средствата ще бъдат използвани за покупка на високо технологична гама-камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT), позволяваща по-прецизни и щадящи изследвания на хора заболели от рак..Общият размер на финансирането е 1 364 000 лева, като половината средства са предоставени от Регионален фонд за градско развитие, а другата половина – от банковата институция. Вече е в ход и процедурата за обществена поръчка за избор на доставчик на медицинското оборудване по проекта

Новият хибриден SPECT/CТ апарат, ще подобри значително ранната диагностика и стадиране на болните, което е в основата на успешното съвременно лечение. Предимствата на тази апаратура пред останалите образни методи е получаването на хибириден 3D образ даващ едновременно информация за функцията, топографията и структурата на изследвания орган. С новото оборудване ще се намали значително лъчевото натоварване на пациентите, поради използването на нови съвременни технологии и прилагането на по-ниски дози радиофармацевтици.

Гама камерата, с която лечебното заведение разполага в момента е морално и физически остаряла на повече от 17 години, с ограничен капацитет, не позволяваща съвременна и качествена диагностика. С новото модерно оборудване се очаква да се разширят диагностичните възможности и да се увеличи с 30% броя на преминалите пациенти.

В момента в България има четири SPECT/CТ апарата, като всички са в София. Наличието на модерно оборудване и за онкоболните в Стара Загора е от изключителна важност както за опазване здравето на гражданите, така и за подобряване на качеството им на живот“, сподели д-р Чилингиров от КОЦ Стара Загора.

„Това е първият проект в сферата на здравеопазването, който Фонда финансира и съвсем очаквано за нас, инициативата идва от Стара Загора, където JESSICA проектите стават вече шест. Новата гама камера ще повиши капацитета за диагностика в целия регион – качествено и количествено. Надявам се, че това ще допринесе за здравето на хората в Стара Загора и околния регион“, коментира Мартин Заимов, директор на Фонда.

Като част от Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013г., JESSICA е единствения финансов ресурс с преференциални условия, който може да подпомага публични и частни инвестиции в здравеопазването. Инвестиционната дейност на Фонда продължава до 2025г. чрезреинвестиране на средствата, които се погасяват от вече завършени и функциониращи проекти.